ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (3-3-2013)

                                         ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΖ' ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

                                                                      3-3-2013

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ 

Ἀδελφοί, ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου, πού ἀκούσαμε σήμερα, ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς τό «εὐαγγέλιο τῶν Εὐαγγελίων». Διότι, πρῶτον μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ Θεός τῆς ἄπειρης ἀγάπης, φιλανθρωπίας καί μακροθυμίας. Δεύτερον, μᾶς φανερώνει τόν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως καί τό αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς. Τό αἴσθημα ἐνοχῆς εἶναι τό πιό συγκλονιστικό αἴσθημα πού μπορεῖ νά νοιώσει ἕνας ἄνθρωπος. Αὐτό μᾶς τό φανερώνουν καί ὅλα τά μεγάλα καλλιτεχνικά ἔργα τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀπό τήν ποίηση ὡς τήν ζωγραφική, πού ἐνιότε μιλοῦν γιά ἐνοχή. Ἡ ψυχολογία λέγει, ὅτι ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη θύελλα  μπορεῖ νά γλυτώσεις, ἀπό τή θύελλα ὅμως τοῦ ἐλέγχου τῆς συνειδήσεως ποτέ. Αὐτή σέ καταδιώκει μέρα-νύχτα.

Σήμερα ὅμως, ὁ κόσμος πῶς ἀντιμετωπίζει τόν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως; Δυστυχῶς ἄσχημα. Προσπαθεῖ νά τόν ἀποφεύγει, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἔχει ψυχική ἠρεμία καί νά μήν μπορεῖ νά μετανοήσει εἰλικρινά. Ἔτσι ὅλο καί περισσότερο  ἀπομακρύνεται ἀπό τήν σώζουσα Χάρη τοῦ Θεοῦ - Πατέρα.

Καί τό χειρότερο εἶναι, ὅτι ὁ κόσμος σήμερα, ὄχι μόνο ἀποφεύγει τόν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως ἀλλά καί τόν μεταθέτει.

Ὁ Ἀδάμ, μόλις ἁμάρτησε, κρύφτηκε. Καί ὅταν ὁ Θεός τοῦ ζήτησε εὐθύνες, ἀμέσως τίς μετέθεσε στήν Εὔα. Ἔτσι, ἔχασε τήν κυριαρχία του καί τόν παράδεισο. Ὅποιος ἀρνεῖται τίς εὐθύνες του, χάνει τήν ἀληθινή ἐξουσία του. Ὁδηγεῖται στήν ἀποτυχία. Αὐτή εἶναι ἡ βαθύτερη αἰτία πολλῶν ἀσθενειῶν, ὅπως μᾶς βεβαιώνουν οἱ ψυχιατρικές ἔρευνες.

Καί ποιά εἶναι ἡ λύση τοῦ δράματος τῆς ἐνοχῆς; Μᾶς τήν ἔδειξε ὁ ἄσωτος τῆς σημερινῆς παραβολῆς. Ἡ ὁμολογία τῆς ἐνοχῆς. Τό «Ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν Σου» τόν ἀποκατάστησε καί τόν ἔσωσε.

Αὐτή ἡ ὁμολογία ἔσωσε τόν ληστή, τόν τελώνη, τόν Πέτρο καί ὅλους τούς ἁγίους. Ὅποιος ἔχει δύναμη νά ζῆ  καί νά ὁμολογεῖ ἀληθινά, ὀντολογικά καί ὄχι μόνο συναισθηματικά τήν ἐνοχή του λυτρώνεται. Σώζεται.

Ὁ Δαβίδ καί ὁ Αὐγουστῖνος, εἶναι γνωστοί στήν ἱστορία ἀπό τό θάρρος πού εἶχαν νά κάνουν δημόσια ὁμολογία τῆς ἐνοχῆς τους. Ὁ Δαβίδ μέ τόν πεντηκοστό Ψαλμό του καί ὁ Αὐγουστίνος μέ τίς «ἐξομολογήσεις» του, συγκινοῦν τήν ἀνθρωπότητα ἀνά τούς αἰῶνες.  

π.Φρ.Δημ.


Εκτύπωση   Email