ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (10-3-2013)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
10-3-2013

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

            Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μέ θέμα τή Μέλλουσα Κρίση ὁμιλεῖ γιά τήν Δικαιοκρισία τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν ἀπονομή τῆς Θείας Δικαιοσύνης πρός τούς δικαίους καί τούς ἀμετανοήτους. Τήν ἐπιβράβευση τῶν πνευματικῶν ἀγώνων, τῆς ἀρετῆς, τῶν ἀγαθῶν πράξεων, τῶν ἔργων ἀγάπης καί φιλανθρωπίας τῶν πιστῶν χριστιανῶν καί τήν αὐτοκαταδίκη τῶν ψυχρῶν καί ἀδιαφόρων ἀνθρώπων.

          Στόν κόσμο αὐτό πού ζοῦμε ὁ καλός συνήθως ὑποφέρει καί θλίβεται, ἐνῶ ὁ κακός εὐημερεῖ καί χαίρεται. Ἀναγκαστικά, λοιπόν, θά ἔλθη ὁ Χριστός ὡς Δίκαιος Κριτής γιά ν΄ἀποκαταστήση τό δίκαιο, ξεχωρίζοντας τούς καλούς ἀπό τούς κακούς. Τότε θά εἶναι ἡ μεγαλύτερη δίκη -κρίση τῶν αἰώνων μέ ὕψιστο κριτήριο τήν ἀγάπη. Ἀγάπη συγκεκριμένη καί προσωπική γιά κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο καί ὄχι ἕνα ἁπλό ἀνθρωπιστικό ἐνδιαφέρον.

          Ὁ Δίκαιος Κριτής θά κρίνει ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος γιά νά σώση καί νά δικαιώση τούς πιστούς καί ἀφοσιωμένους δούλους Του, ἐνῶ οἱ ἀμετανόητοι συνάνθρωποί μας θά αὐτοκατακριθοῦν.

          Ὅταν, λοιπόν, ἀκουσθῆ ὁ ἐπιβλητικός ἦχος τῆς σάλπιγγας γιά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας, ἡ μέλλουσα κρίση θά εἶναι ἀναπόφευκτη καί ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν εἴσοδο στή νέα πραγματικότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

          Στήν σημερινή κοινωνία μας πού ἡ ἀδιαφορία πρός τόν πλησίον τείνει νά γίνει ὁ κανόνας, τό μήνυμα τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ἐπίκαιρο καί καυστικό. Καί ἐμεῖς  οἱ ἴδιοι, μέσα στή σημερινή κρίση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν πού διερχόμαστε, νά ξεκαθαρίσουμε γιά τόν ἑαυτό μας τό καλό ἀπό τό κακό, τήν ἀρετή ἀπό τήν κακία, τό θεάρεστο ἀπό τό ἀπαράδεκτο, θρονιάζοντας στήν ψυχή μας τήν ἀγάπη. Ἀλλά τήν πιό γλυκιά, εἰλικρινῆ καί ἔμπρακτη Χριστιανική ἀγάπη!   

π.Φρ.Δημ.


Εκτύπωση   Email