ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (21-4-2013)

osia_maria                                                    
Ε' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(21-4-2013)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα τί καθεύδεις;»
(Κοντάκιον Μεγ.Κανόνος)

Ἡ 5η Κυριακή τῶν Νηστειῶν σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει ἕνα ἅγιο πρότυπο καί ἕνα σπουδαῖο ὑπόδειγμα μετανοίας, τήν Ὁσία Μαρία τήν Αἰγυπτία.

Τό ὁλοφώτεινο καί συγκλονιστικό παράδειγμα συντριπτικῆς καί ὁλοκληρωτικῆς μετανοίας τῆς Ὁσίας μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας προβάλλεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας διά νά διεγείρη πρός μετάνοιαν καί σωτηρίαν καί τούς πλέον ραθύμους καί ἀναποφάσιστους χριστιανούς.

Παραστράτησε ἡ Μαρία στά παιδικά καί νεανικά της χρόνια καί κυλίσθηκε στόν βοῦρκο τῆς ἀσωτείας καί τῆς ἀκολασίας. Ἀπό τά 12 ὡς τά 29 της χρόνια ζοῦσε βίο ἀβίωτο καί ἄσωτο στά σκοτεινά καταγώγια τῆς ἁμαρτίας.

Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ὅμως, συνάντησε τή δυστυχισμένη αὐτή νέα γυναίκα στό σκοτεινό καί στραβό δρόμο τῆς πτώσεως καί τῆς διαφθορᾶς. Μέ ἕνα συγκλονιστικό σημάδι, πού ἔγινε ἔξω ἀπό τό ἱερό προσκύνημα τῶν Ἁγίων Τόπων, ἐνῶ προσπαθοῦσε νά εἰσέλθη στόν Ναό τοῦ Θεοῦ γιά νά προσκυνήση τό Τίμιο Ξύλο κατά τή γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν ἀφύπνισε. Τρεῖς φορές τήν ἀπώθησε μιά ἀόρατη θεία δύναμις καί μετά τήν τρίτη, ἀφοῦ ἔβαλε ἐγγυήτρια τῆς μετανοίας της τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πέρασε ἀνεμπόδιστα καί προσκύνησε μέ βαθειά κατάνυξι καί μεγάλη συντριβή τόν Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Μιά θεϊκή φωνή τήν προσκαλεῖ, βγαίνοντας ἀπό τόν Ναό τοῦ Θεοῦ, νά φύγη γιά τήν βαθειά ἔρημο τῆς πέραν τοῦ Ἰορδάνη περιοχῆς.

Ἡ Μαρία καταλαβαίνει ἀμέσως τό θεϊκό κάλεσμα καί ἀνοίγει διάπλατα τά μάτια της στό φῶς τῆς ζωῆς. Ξεφορτώνεται ἀπ᾽ τίς ἀποσκευές τῆς φθορᾶς καί τῆς ἁμαρτίας καί τρέχει νά φορέση τόν χιτῶνα τῆς σωτηρίας. Πιάνεται ἀπό τήν θεϊκή βοήθεια καί δύναμι καί ἀνασηκώνεται.

Βεβαιωμένη πιά ὅτι βαδίζει στόν ἴσιο δρόμο ἀφήνει πίσω της ἕνα κόσμο ἀκολασίας καί ρυπαρότητας. Ἀπομακρύνεται ἀπό τόν γκρεμό, ἀφήνει τό ἀγχωτικό τρέξιμο γιά τίς ποικίλες ἁμαρτωλές ἀπολαύσεις, ξεφεύγει ἀπό τό σκοτάδι πού καλύπτει τήν κρυφή ζωή τῆς ἁμαρτίας. Ἀνοίγεται στήν ἁγιασμένη ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη γιά νά νοιώση πιό φωτεινό, πιό λαμπερό τό θεϊκό φῶς.

Παλεύει πιά μέ τούς λογισμούς, τίς ἐφάρματες σκέψεις, τίς ἁμαρτωλές εἰκόνες τῆς σαρκολατρικῆς ζωῆς, τίς αἰσχρές φαντασίες, τούς μάταιους διαλογισμούς καί τίς πονηρές ἐνθυμήσεις. Εἴκοσι χρόνια περνοῦν γιά νά ἀπαλλαγῆ ἀπ᾽ ὅλα αὐτά καί νά καθαρίση ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά της. Ἀπό τήν πολύ ἄσκησι, τήν μεγάλη νηστεία, τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί τήν ἀπέραντη ἡσυχία ἔφθασε σέ μέτρα τελειότητος.

Ὅταν πρός τό τέλος τῆς ζωῆς της τήν εἶδε ὁ Ἀββᾶς Ζωσιμᾶς, δέν πατοῦσε στή γῆ, ἀλλ᾽ ὅταν ἐκεῖνος ἐπλησίασε, ἔρριψε τό ράσο του γιά νά σκεπάση τήν γύμνωσί της. Τά εἶπε ὅλα, ὁλόκληρη τήν ζωή της καί τήν ἑπόμενη χρονιά ὁ Ὅσιος Ζωσιμᾶς τήν ἐκοινώνησε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Καί ἐκείνη, τήν ἴδια ἡμέρα παρέδωσε τήν ψυχή της στόν Κύριο καί ἀγγελική συνοδεία τήν μετέφερε στά οὐράνια σκηνώματα .

Δεκαεπτά χρόνια στήν ἀσωτεία, σαρανταεπτά στήν ἄσκησι καί τήν ἁγιότητα.

Εἴθε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅλοι μας νά μιμηθοῦμε τήν ἀληθινή μετάνοια καί ἐπιστροφή τῆς Ὁσίας Μαρίας στόν Θεό Πατέρα. Τήν γενναιόψυχη ἀπόφασί της καί τήν ἐνάρετη πιά ζωή καί πολιτεία της. Καί νά βροντοφωνάξωμε : φοβερή καί ἀπαίσια ἡ ζωή τῆς πνευματικῆς ἀκαταστασίας καί ἀμετανοησίας. Μεγάλη καί σωτήρια ἡ μετάνοια καί ἡ πνευματική κατά Χριστόν ζωή. Ἀμήν.-

† Ὁ Κ.Σ.

 


Εκτύπωση   Email