ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (21-7-2013)

Κυριακή Δ' Ματθαίου (21-7-2013)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

       Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς παρουσιάζει τήν ἐκκλησιαστική καί ὑποδειγματική πίστη ἑνός ἀνθρώπου πού μνημονεύεται διά μέσου τῶν αἰώνων. Πρόκειται γιά τόν Ρωμαῖο ἑκατόνταρχο, πού εἶχε ἀξίωμα ἀντίστοιχο μέ τοῦ σημερινοῦ λοχαγοῦ τοῦ στρατοῦ.

       Αὐτός ὁ ἑκατόνταρχος, παρότι ἦταν εἰδωλολάτρης, εἶχε μιά ἀπαράμιλλη ἀγάπη, μοναδική ταπεινοφροσύνη καί ἀξιοθαύμαστη πίστη. Πίστευσε πραγματικά ὅτι ὁ Κύριος μπορεῖ νά θεραπεύσει ἐξ ἀποστάσεως τόν ἄρρωστο δοῦλο του. Αὐτή εἶναι ἡ πίστη πού γέννησε τό ἐκπληκτικό θαῦμα. Πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δύναμη τῆς πίστης! Ὁ ἄνθρωπος πού διαθέτει μιά τέτοια ζωντανή πίστη, μπορεῖ νά ξεπεράσει τ' ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια καί νά πετύχει τ' ἀκατόρθωτα.

       Γι' αὐτό ὁ Χριστός μας, θαυμάζοντας αὐτήν τήν πίστη τοῦ ἑκατόνταρχου διεκήρυξε προφητικά ὅτι, στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά μποῦν ἄνθρωποι πού δέν τούς ὑποπτευόμαστε. Ἄνθρωποι σάν τόν ἑκατόνταρχο πού θά προέλθουν ἀπό ἀνατολή καί δύση, δηλαδή ἀπ' ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου. Καί θά μείνουν ἔξω οἱ δῆθεν πιστοί, σάν τούς Ἰουδαίους πού πίστευαν ὅτι λόγῳ τῆς καταγωγῆς τους, τούς ἀνῆκε δικαιωματικά ξεχωριστή θέση στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος ὅμως καυτηριάζει αὐτή τήν ἐσφαλμένη πεποίθηση καί ἀνατρέπει κάθε παρόμοια ἰδέα.

       Καί σήμερα, δυστυχῶς, πάρα πολλοί κληρικοί καί λαϊκοί, νομίζουν ὅτι τηρώντας μόνο τά θρησκευτικά καθήκοντα καί τούς ἐξωτερικούς τύπους θά ἐξασφαλίσουν θέση στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀλλοίμονο! Ὁ Κύριος ὅμως προειδοποιεῖ ὅτι στήν ἄλλη ζωή θά ἀντιμετωπίσουμε πολλές ἐκπλήξεις. Ἄν δέν δώσουμε προτεραιότητα καί σημασία στούς συνανθρώπους μας, ἀλλά στούς τύπους πού τηροῦμε, τότε κινδυνεύουμε νά μείνουμε ἔξω τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης, πολλοί γιά τούς ὁποίους θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἀπίθανο νά σωθοῦν, θά βροῦν ἔλεος ἀπό τόν Θεό μέ τή μετάνοιά τους, ἐνῶ αὐτοί πού ἐπιμένουν νά θεωροῦν τόν ἑαυτό τους δίκαιο, ἄν δέν ταπεινωθοῦν, κινδυνεύουν.

       Νά παρακαλοῦμε νά μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός κι ἄς μήν ἐπιτρέψει ν' ἀλλοιωθοῦμε ἀπό τό ἐπικίνδυνο φρόνημα τῆς αὐτοδικαιώσεως. Ἀμήν!

             π.Φρ.Δημ.


Εκτύπωση   Email