ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΛΟΥΚΑ (22-9-2013)

Κυριακὴ Α´ Λουκᾶ
 (22-09-2013)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

          Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς μίλησε γιά τήν θαυμαστή ἁλιεία καί γιά τούς πρώτους μαθητές πού κάλεσε ὁ Χριστός καί Κύριός μας.

          Ἀκούσαμε καί τή φράση : «χαλάσατε τά δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν», ρίψατε τά δίκτυά σας στά βαθειά νερά, δηλαδή στό βάθος. Εἶναι ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ πρός τούς ψαρᾶδες καί ὑποψήφιους μαθητές καί ἀποστόλους του. Ψαρέψτε βαθειά, γιατί ἐκεῖ ἔχει ψάρια. Αὐτό ἔκαμαν οἱ μαθητές καί γέμισαν τά δύο πλοῖα τους μέ πάρα πολλά ψάρια πού κινδύνευαν αὐτά νά βυθισθοῦν.

          Τό βάθος εἶναι ὁ χῶρος πού βρίσκονται, συνήθως, οἱ θησαυροί. Στό βάθος ὁ ἄνθρωπος κλείνει τούς πολύτιμους θησαυρούς του. Στό βάθος τῆς ψυχῆς μας καλλιεργοῦνται οἱ μεγάλες ἰδέες, οἱ τολμηρές ἀποφάσεις, οἱ ἡρωϊκές τάσεις. Στό βάθος εἶναι ὅλα τά μυστικά μας. Στήν ἐπιφάνεια βρίσκονται τά πρόχειρα πράγματα, τά ἐφήμερα καί εὐτελῆ.

          Ὅποιος θέλει νά εἶναι ἀληθινός ἄνθρωπος κοιτάζει τά βάθη του. Ἀλλά καί τούς ἄλλους τούς κοιτάζει κατά βάθος. Γι' αὐτό δέ σπεύδει νά τούς ἐπικρίνει ποτέ. Τά βάθη εἶναι ἀνεξιχνίαστα.

          Τήν προτροπή : «Ἔνδον σκάπτε, ἔνδον βλέπε», ἐφάρμοζαν καί ἐφαρμόζουν πάντα οἱ ἅγιοι. Ὅποιος κοιτάζει καί σκάβει βαθειά τό ἐσωτερικό του, βρίσκει τό Θεό καί τόν ἑαυτό του.

          Δυστυχῶς, μᾶς λείπει βάθος. Μᾶς λείπουν οἱ βαθεῖς ἐρευνητές. Οἱ βαθεῖς πολιτικοί. Οἱ βαθεῖς ἄρχοντες. Οἱ βαθεῖς ἐκπαιδευτικοί. Οἱ βαθεῖς οἰκογενειάρχες. Οἱ βαθεῖς ποιμένες. Οἱ βαθεῖς ἄνθρωποι. Γι' αὐτό μᾶς λείπει καί τό αἴσθημα εὐθύνης.

          Τρέχουμε ἐπιπόλαια χωρίς νά ξέρουμε τό γιατί. Ζητᾶμε χίλια δυό πράγματα στή ζωή μας χωρίς νά τά ἔχουμε συνδέσει μέ τό βάθος τῆς ψυχῆς μας. Κάνουμε τό πᾶν γιά νά μήν βρεθοῦμε μπροστά στά βάθη τῆς ὕπαρξής μας.

          Ἐάν ὅμως ἀκούγαμε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ καί στρεφόμαστε στά βάθη τοῦ ἐσωτερικοῦ μας, τότε θά ἀνακαλύπταμε τό ὕψος τοῦ ἀληθινοῦ προορισμοῦ μας. Τότε καί οἱ ψαράδες μποροῦν νά γίνουν Ἀπόστολοι τῆς οἰκουμένης.

          Τά βάθη ὁδηγοῦν στά ὕψη. Ὅποιος θέλει ν' ἀνεβεῖ στά ὕψη πρέπει νά κατεβεῖ στά βάθη.

π.Φρ.Δημ.

 


Εκτύπωση   Email