ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΛΟΥΚΑ (6-10-2013)

            Κυριακὴ Γ´ Λουκᾶ
           (06-10-2013)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

          Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θέλοντας νά ἐνισχύσει στήν πίστη, χριστιανοί μου, τά πνευματικά του παιδιά τῆς Κορίνθου, πού εἶχαν βαπτισθεῖ ἤ ἐπρόκειτο νά βαπτισθοῦν στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τούς ἀναφέρει πῶς οἱ Ἀπόστολοι ἀντιμετωπίζουν τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς καί τούς κινδύνους, ἀντλώντας δύναμη ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό.

          Ἀδελφοί μου, τούς λέγει, ὁ Θεός πού δημιούργησε τόν κόσμο καί ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἀνυπαρξίας ἔλαμψε τό φῶς τῆς Δημιουργίας, Αὐτός φώτισε καί τίς καρδιές μας νά τόν ἀκολουθήσουμε γνωρίζοντας τή δόξα Του στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, ἔχουμε ἀποκτήσει ἕναν θησαυρό πού εἶναι ἡ πίστη στό Θεό καί τό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἕνα θησαυρό μέ ὑπερβολική ἀξία πού προέρχεται ἀπό τόν ἴδιο τό Θεό καί ἐμεῖς (οἱ Ἀπόστολοι) εἴμαστε τά πήλινα σκεύη πού ἔχουμε αὐτό τό θησαυρό. Αὐτός ὁ θησαυρός μᾶς δίνει τή δύναμη, γιατί βέβαια τί ἀντοχή καί τί ἀξία μπορεῖ νά ἔχει ἕνα πήλινο σκεῦος ἀπό μόνο του καί ἐνῶ μᾶς στεναχωροῦν ἀπό παντοῦ δέν μᾶς καταβάλλουν, ἐνῶ βρισκόμαστε σέ ἀδιέξοδο δέν ἀπελπιζόμαστε, μᾶς καταδιώκουν, ἀλλά ὁ Θεός δέν μᾶς ἐγκαταλείπει, μᾶς ρίχνουν κάτω, ἀλλά δέν χανόμαστε. Ὑποφέρουμε ὅλα αὐτά σωματικά καί ἔτσι μετέχουμε στό θάνατο τοῦ Κυρίου μας καί φανερώνεται στό πρόσωπό μας ἡ ζωή τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ. (Δηλαδή, ἐξαιτίας τῆς πίστης μας στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν χάνουμε τό κουράγιο μας).

          Εἴμαστε, συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος, ζωντανοί, ἀλλά συνεχῶς ἐκθέτουμε τή ζωή μας στό θάνατο καί αὐτό γιά νά φανερωθῆ ἡ δόξα καί ἡ δύναμη τοῦ Ἰησοῦ, γιά νά πιστεύσετε καί σεῖς σ' Αὐτόν καί νά κερδίσετε τή ζωή (δηλαδή, μέ τό νά γίνετε Χριστιανοί ἀποφεύγετε τόν πνευματικό θάνατο).

          Ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στό Θεό γι' αὐτό καί κηρύττουμε. Καί γιατί ξέρουμε ὅτι ὁ Θεός πού ἀνέστησε τόν Ἰησοῦ Χριστό θ' ἀναστήσει καί ἐμᾶς διά τοῦ Ἰησοῦ καί ὅλοι μαζί (καί σεῖς καί μεῖς) θά παρουσιαστοῦμε μπροστά του. Ἐδῶ ἀναφέρεται στή Δευτέρα Παρουσία θέλοντας νά τονίσει στούς Κορινθίους ὅτι ἡ ἐπίγεια ζωή εἶναι πρόσκαιρη.

Καί τελειώνει λέγοντάς τους ὅτι ὅλα αὐτά πού ὑποφέρουν οἱ Ἀπόστολοι γίνονται γιά χάρη τους, γιά νά πιστέψουν στόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστάντα Ἰησοῦ Χριστό, νά ἑδραιωθοῦν στήν πίστη τους καί νά δεχθοῦν τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ μεγαλύτερη εὐχαριστία καί δοξολογία πρός τό Θεό.

Χριστιανοί μου, σήμερα πού ὁ ἄνθρωπος δοκιμάζεται μέ ποικίλους τρόπους, πού ὑποφέρει, θλίβεται, διώκεται, ἐξευτελίζεται, πρέπει νά κατανοήσει πώς μόνο ἡ ζωή κοντά στό Θεό θά τόν παρηγορήσει καί θά τόν σώσει. «Κάθε μέρα, ὁ χριστιανός καλεῖται νά δείξει στά πράγματα ἄν ἀγαπᾶ κι' ἄν πιστεύει ἔτσι στόν Χριστό. Γιά νά βαδίζει κανείς πάντα στόν δρόμο πού ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ χάραξε καί οἱ Ἀπόστολοι συνέχισαν εἶναι ἀνάγκη νά μήν κάνει ὑποχωρήσεις στά καλέσματα πού τοῦ ἀπευθύνουν ἀπό παντοῦ ὁ κόσμος, ἡ σάρκα, ὁ διάβολος. Εἶναι ἀνάγκη νά θανατώνει τίς ὁρμές τῆς σαρκός, νά συντρίβει τό ἐγώ, νά παραιτῆται ἀπό ἀπολαύσεις καί ἡδονές» (ἀπόψεις σύγχρονου θεολόγου).

Χρειάζεται, λοιπόν, μετάνοια καί μυστηριακή ζωή γιά νά νικήσουνε τίς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς.ΑΜΗΝ.- 

Πρωτ.π. Παν. Μεγαλοκονόμος

 


Εκτύπωση   Email