ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ (24-11-2013)

          Κυριακὴ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ
                   (24-11-2013)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Ἕνας ἀδύνατος συνδυασμός.

          Γιά Τρίτη συνεχῆ Κυριακή, χριστιανοί μου, ἡ Ἐκκλησία μας προσφέρει Εὐαγγελική περικοπή, στήν ὁποία ὁ Χριστός μας ἀναφέρεται στόν πλοῦτο.

Ὁ ἄρχοντας πού προσῆλθε στόν Κύριο καί τόν ρωτοῦσε πῶς θά κληρονομήσει τήν παντοτινή ζωή, ἦταν εἰλικρινής. Ἐνδιαφερόταν γιά τήν ὕπαρξή του, γιά τήν παρουσία του στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.   Γι' αὐτό καί, ὅταν ὁ Χριστός τοῦ ζήτησε νά ἀποχωρισθεῖ ἀπό τά πλούτη του, ἔγινε «περίλυπος».Νόμιζε πώς αὐτά μποροῦν νά συνδυασθοῦν. Δηλαδή ὁ πλοῦτος καί ἡ αἰώνια ζωή. Αὐτός ἦταν καί ὁ λόγος, πού ἦταν συνεπέστατος στήν τήρηση τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου : τόν διεφύλασσε «ἐκ νεότητός του», πιστεύοντας ὅτι τηρώντας τά πατροπαράδοτα θά μπορεῖ νά δικαιωθεῖ ἀπό τόν Θεό. Ἄλλωστε, τοῦ ἦταν βολικό : καί τά πλούτη του κανείς δέν τοῦ ἀπαιτοῦσε, καί τόν Νόμο ἐφύλαγε.

          Κάτι, ὅμως, στό βάθος τῆς συνειδήσεώς του τοῦ ἔσπερνε τήν ἀμφιβολία. Γι' αὐτό καί κατέφυγε στόν Διδάσκαλο, περιμένοντας νά τόν διαβεβαιώσει ὁ Χριστός, πώς ὁ συνδυασμός πλούτου καί τηρήσεως τοῦ Νόμου, τόν σώζει.

          Ἀκούγοντας τόν Κύριο νά τοῦ ζητᾶ τήν παραίτηση ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά, δέν θέλησε νά κάμει τό μεγάλο βῆμα. Ἡ προσκόλλησή του στόν μεγάλο του πλοῦτο ὑπερίσχυσε. Κι' ἔφυγε...

          Ὅσοι ἀπό μᾶς, Χριστιανοί μου, δέν εἴμαστε πλούσιοι ἄς μήν ἐπιδιώκουμε ἀγαθά παραπάνω ἀπό τά ἀπαραίτητα γιά τήν ζωή μας.

          Κι ἄν ὑπάρχουν ἀνάμεσά μας λίγοι πλούσιοι, ἄς μή ἀπογοητεύονται. Ἄς χρησιμοποιήσουν τόν πλοῦτο τους σάν ἐργαλεῖο ἀρετῆς. Καί ἄς μή ξεχνοῦν νά ζητοῦν τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ γιά τήν διαχείριση τῶν ἀγαθῶν τους. Ἐπειδή δέ «τά ἀδύνατα παρ' ἀνθρώποις δυνατά ἐστί παρά τῷ Θεῷ», Αὐτός θά τούς χαριτώσει, ὥστε, ἡ εἴσοδός τους στήν Βασιλεία Του, νά εἶναι εὐκολώτερη κι ἀπό τό πέρασμα καμήλας μέσα ἀπό τήν τρύπα τῆς βελόνας!...

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email