ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (15-12-2013)

           Κυριακὴ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (15-12-2013)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ ΜΑΣ

 «...συγκακοπάθησον τῷ Εὐαγγελίῳ κατά δύναμιν Θεοῦ»      (Β' Τιμ. α' 8)

Στό σημερινό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, προτρέπει τόν μαθητή του Ἀπόστολο Τιμόθεο, Ἐπίσκοπο Ἐφέσου, νά ἔχη θάρρος καί ἱερό ζῆλο, καθώς θά ὁμολογῇ καί θά δίνει τήν μαρτυρία του γιά τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί τήν χριστιανική μας πίστι.

 Ἄς ἀκούσωμε σέ ἁπλῆ γλῶσσα τίς σοφές καί ἅγιες αὐτές προτροπές τοῦ θείου Παύλου πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο.

          «...Γι' αὐτό σοῦ ὑπενθυμίζω νά ἀναζωπυρώνης τό χάρισμα τοῦ Θεοῦ, πού τό ἔλαβες ὅταν ἔθεσα τά χέρια μου στό κεφάλι σου (κατά τήν ὥρα τῆς χειροτονίας σου).Γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, δέν εἶναι πνεῦμα δειλίας, ἀλλά πνεῦμα δυνάμεως καί ἀγάπης καί σωφροσύνης. Νά μήν ντρέπεσαι λοιπόν νά ὁμολογεῖς τόν Κύριό μας, οὔτε νά ντρέπεσαι γιά μένα, πού εἶμαι φυλακισμένος γιά χάρη Του (στή Ρώμη). Νά εἶσαι ἕτοιμος νά κακοπαθήσεις μαζί μ' ἐμένα γιά τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, κι ὁ Θεός θά σοῦ δώσει τή δύναμι. Ἐκεῖνος μᾶς ἔσωσε καί μᾶς ἐκάλεσε νά γίνουμε λαός του, ὄχι ἐξ αἰτίας τῶν ἔργων μας, ἀλλά γιατί ὁ ἴδιος τό θέλησε καί μᾶς ἔδωσε τή χάρι Του διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἡ χάρις εἶχε δοθῆ προαιώνια, φανερώθηκε ὅμως τώρα μέ τήν ἐμφάνισι στή γῆ τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού μέ τό Ἱερό Εὐαγγέλιό Του κατήργησε τόν θάνατο καί ἔκανε νά λάμψει ἡ ἄφθαρτη καί αἰώνια ζωή.

          » Αὐτοῦ τοῦ Εὐαγγελίου ὡρίσθηκα νά εἶμαι ἐγώ κήρυκας καί Ἀπόστολος καί διδάσκαλος τῶν ἐθνικῶν. Γι' αὐτόν τόν λόγο ὑποφέρω αὐτά τά δεινά. Δέν δειλιάζω ὅμως γιατί ξέρω σέ ποιόν ἔχω στηρίξει τήν πίστι μου. Καί εἶμαι βέβαιος ὅτι αὐτός ἔχει τή δύναμι νά φυλάξη ὡς τήν ἡμέρα ἐκείνη ὅ,τι μοῦ ἔχει ἐμπιστευθῆ, τήν ἱερή Του παρακαταθήκη. Νά ἔχεις ὡς ὑπόδειγμα τῆς ὀρθῆς διδασκαλίας ὅσα ἄκουσες ἀπό μένα. Νά τά τηρεῖς μέ τήν πίστι καί τήν ἀγάπη πού δίνει ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Τήν ὀρθή πίστι πού σοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός φύλαγέ την μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού κατοικεῖ μέσα μας».

          Δέσμιος, λοιπόν, στή Ρώμη ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί χάριν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου Του καί ἐνῶ εὑρίσκεται στά πρόθυρα τοῦ μαρτυρίου του, γράφει στόν μαθητή του Τιμόθεο, Ἐπίσκοπο Ἐφέσου, παρακινώντας τον νά τόν μιμηθῇ μέ πολλή ζῆλο καί θάρρος, συγκακοπαθώντας κι' ἐκεῖνος γιά τήν ἀγάπη καί τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.

          Ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ καί ὁ κάθε διάκονός Του εἶναι καί πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος νά δώση τήν καλή μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί νά μαρτυρήση γιά τόν Χριστό, ὅταν τό θελήση Ἐκεῖνος. Εἶναι καί πρέπει νά εἶναι μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ καί μάρτυρας τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καί ὁ σήμερα ἑορταζόμενος Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἐλευθέριος, ὁ ὁποῖος, προσηλωμένος πάντοτε στήν θεοπαράδοτη πίστι μας, θυσιάσθηκε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στόν ἅγιο βωμό τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς μας πίστεως.

† ὁ Κ.Σ.


Εκτύπωση   Email