ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ, ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ (26-1-2014)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ, ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ

zakxaios2

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ 

Ὁ ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος, πού μᾶς ἀναφέρει τό Εὐαγγέλιο, παρά τήν ὑψηλή  του  θέση, δέ δίστασε νά κατεβάση τόν ἑαυτό του τόσο χαμηλά, ἀνεβαίνοντας σέ μία συκομουριά, γιά νά δεῖ τό Χριστό. Γιατί ὅμως νά μήν περιμένει νά τόν δεῖ μέ τή σειρά του, ὅπως ὁ ἄλλος κόσμος; Γιατί αὐτός, ὁ μεγάλος σέ θέση καί πλούτη, νἀ συμπεριφερθεῖ σά μικρό παιδί; Μά εἶναι ὁλοφάνερο. Γιατί «τῇ ἡλικία μικρός  ἦν», πού σημαίνει πώς ἦταν, ὄχι μικρός στά χρόνια, ἀλλά μικρός στό ἀνάστημα, κοντός, δηλαδή. Ὁ Χριστός τόν εἶδε καί ἀμέσως τό θαῦμα ἔγινε. Ὁ ἀρχιτελώνης γίνεται δέκτης Χριστοῦ.  Τό σπίτι του μεταβάλλεται σέ ἄμβωνα. Ἡ ψυχή του μεταμορφώνεται καί ἀρχίζει τήν ἔμπρακτη μετάνοια. Μοίρασε ὄχι μόνον ὅσα εἶχε ἀποκτήσει ἄδικα, ἀλλά καί ἀπό τά νόμιμα. Γι΄αὐτό καί ἔγινε ὑπόδειγμα μαθητοῦ Χριστοῦ.

Ἕνας ἐκκλησιατικός ἑρμηνευτής, διερμηνεύοντας τήν ἀπερίγραπτη χαρά καί τά ἔντονα αἰσθήματα τοῦ ἀρχιτελώνη λέγει τά ἑξῆς (τά ἀποδίδουμε στήν ἁπλῆ γλῶσσα) : «Ὑποδέχθηκε μέ χαρά τόν Χριστό, ὄχι μόνο γιατί τόν εἶδε, ὅπως τό ἐπιθυμοῦσε, ἀλλά καί γιατί τόν ἐκάλεσε κοντά του καί τόν ὑποδέχθηκε στό σπίτι του, κάτι πού ποτέ δέν τό περίμενε ... Ὤ πόσο γρήγορη μεταβολή! Ὤ πόσο σύντομα κέρδισε τήν σωτηρία, χωρίς νά τό διδαχθῆ ἀπό ἄλλους! Γιατί δέν πρόλαβε νά μάθη κάτι ἀπό τόν Χριστό».

Αὐτά τ΄ἀποτελέσματα φέρνει ἡ ἀληθινή μετάνοια. Ὁ Ζακχαῖος ταπεινώθηκε μπροστά στό Χριστό∙ γι΄αὐτό ὁ Χριστός μπῆκε μέσα στήν ἁμαρτωλή ψυχή του καί στό ἁμαρτωλό σπίτι του καί τά καθάρισε ὅλα.

Αὐτή εἶναι ἡ βάση καί ἡ ἀρχή τῆς μετανοίας. Ὅταν ἐμεῖς τρέξουμε νά συναντήσουμε τό Χριστό, ὁ Χριστός ἀμέσως μᾶς ἀγκαλιάζει καί μᾶς μεταμορφώνει. Μᾶς κάνει ἀναστήματα πρώτου μεγέθους , ὅπως ἔκανε τόν ἀρχιτελώνη. Ἀπό κοντό τόν ἀνέβασε σέ ὕψη δυσθεώρητα.

Ἀδελφοί, πολλές συναντήσεις κάνουμε στή ζωή μας, ἄλλες ὠφέλιμες καί ἄλλες ὄχι. Ἡ συνάντηση ὅμως, πού θά μᾶς χαρίσει τήν σωτηρία καί τήν αἰώνια εὐτυχία μας εἶναι μία: Ἡ συνάντηση μας μέ τό Χριστό.

π. Φρ. Δ.


Εκτύπωση   Email