ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (16-3-2014)

ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ
16-3-2014


ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ         
Ἡ ἀσύγκριτη ἀξία τῆς μεσιτείας τοῦ Υἱοῦ
 

Ἡ λέξη «Διαθήκη», μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια, σημαίνει συμφωνία. Εἶναι γνωστό πώς ἡ Ἐκκλησία μας-στηριγμένη στήν Ἱστορία τῆς Πίστεώς μας καί στίς παρακαταθήκες τοῦ Ἱδρυτή καί Ἀρχηγοῦ της-δέχεται δύο Διαθήκες. Τήν Παλαιά καί τήν Καινή.

Καί ἡ μέν Παλαιά Διαθήκη, διαμορφωμένη καί ἀποθησαυρισμένη στόν μακραίωνα βίο τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, ἦταν «παιδαγωγός εἰς Χριστόν». Δέν μποροῦσε δηλαδή, αὐτόνομη νά ὁδηγήσει στήν σωτηρία, εἰμή μόνο στήν γῆ Χαναάν.

Ἡ Καινή Διαθήκη, χαρακτηρισμένη ἔτσι στόν Μυστικό Δεῖπνο, εἶναι σφραγισμένη μέ τό αἷμα τοῦ Ἰησοῦ ἐπάνω στόν Σταυρό καί γι'αὐτό ἀσφαλής ὁδός σωτηρίας.

Αὐτό ἀκριβῶς ἐπιχειρεῖ νά ἀναλύσει στούς πατριῶτες του Ἑβραίους ὁ Ἀπ. Παῦλος. Γι'αὐτό στήν σημερινή περικοπή συγκρίνει τίς δύο μεσιτεῖες: Τήν μεσιτεία τῶν ἀγγέλων καί προφητῶν (ἰδίως τοῦ Μωϋσῆ) καί τήν μεσιτεία τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μας.

Τήν δύναμη τῆς μεσιτείας του Χριστοῦ, τήν κήρυξαν, ὄχι μόνον ὁ Παῦλος, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι, καθώς καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, «...καί ἐάν τις ἁμάρτῃ παράκλητον ἔχομεν...» (Α΄ἐπιστολή Ἰω.) ἤ «Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα˙ συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ Τάφου ἀνέτειλεν» (Κατηχητικός Λόγος Ἰω.Χρυσοστόμου).

Τό κήρυγμα αὐτό τῆς ἰσχύος τῆς μεσιτείας τοῦ Υἱοῦ, οἱ πιστοί ὀφείλουν νά τό ἐνστερνισθοῦν καί νά ἀποθέσουν ὅλη τους τήν ζωή στά χέρια Του μέ ἐμπιστοσύνη. Διαφορετικά, ἄν ἀμελήσουμε αὐτήν τήν ἐμπιστοσύνη, πῶς θά ἀποφύγουμε τίς συνέπειες τῆς ἀπομάκρυνσής μας ἀπό τόν Σωτῆρα; «Πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα  τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας;».

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email