ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (23-3-2014)

estauromenos_1
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(23-3-2014)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Ἡ ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ

Σήμερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μιλάει πάλι στούς Ἑβραίους, χρησιμοποιώντας τά σύμβολα καί τίς παραδόσεις τους.

Στήν Ἑβραϊκή παράδοση (καί συγκεκριμένα στό βιβλίο τῆς Γενέσεως) ὑπῆρχε ἡ ἀνάμνηση ἑνός μυστηριώδους ἱερέως, τοῦ Μελχισεδέκ.

Αὐτός εὐλόγησε τόν Ἀβραάμ καί ὁ δεύτερος προσέφερε στόν Μελχισεδέκ τήν «δεκάτην», δηλαδή τό 10% τῶν λαφύρων ἀπό νικηφόρα μάχη.

Ἡ σιωπή τῆς Γενέσεως σχετικά μέ τήν γενεαλογία τοῦ βασιλιᾶ - ἱερέα προεικονίζει τήν αἰωνιότητα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἐνῶ οἱ ἱερεῖς τῶν ἀνθρώπων ἔχουν τήν ρίζα τῆς ἱερωσύνης τους σέ ἀνθρώπινους νόμους (στούς Ἑβραίους γίνονταν ἱερεῖς μόνον ἀπό τήν φυλή τοῦ Λευΐ, ἐξ οὗ καί «Λευΐτες»),  ἡ ἱερωσύνη τοῦ Μελχισεδέκ ἦταν ἀπό τόν Θεό. Καί αὐτό ἦταν προφητικό γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως Χριστοῦ, πού -μή ἀνήκοντας κἄν στήν φυλή τοῦ Λευΐ, ὡς Ἰουδαῖος- εἶχε τήν ἱερωσύνη Του, ἀπό τόν Θεόν Πατέρα.

Ἐπί πλέον, ὁ Χριστός ὡς τέλειος ἄνθρωπος κατά πάντα (πλήν ἁμαρτίας), ἔχει τήν ἐμπειρία ὅλων τῶν ἀνθρώπινων δοκιμασιῶν, μέχρι τοῦ ἀσύλληπτου Σταυρικοῦ Του θανάτου. Ἑπομένως, δοκιμασθείς ὡς ἄνθρωπος μπορεῖ νά συμμερισθῆ τίς ἀδυναμίες μας. Κι αὐτό ὁδηγεῖ στήν μέ παρρησία προσέλευση τῶν πιστῶν Του, στόν θρόνο τῆς Χάριτός Του. Γιατί, προσερχόμενοι κατέρυθροι ἀπό ντροπή ἀλλά μέ θάρρος στό Βῆμα Του, ξέρουμε πώς δέν προσερχόμαστε μόνο σ' ἕναν Θεό ἀπόμακρο, ἀλλά καί σ' ἕναν ἄνθρωπο - ἀδελφό, πού ἔχει τήν δύναμη «τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι».

Μέ τή Χάρι καί τή δύναμι τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ κατανικᾶμε τόν διάβολο, τήν ἁμαρτία, τά διάφορα πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας, ἀπαρνούμενοι τόν παλαιό ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας, πού φέρουμε μέσα μας, καί ἀντιμετωπίζουμε νικηφόρα τούς πειρασμούς καί τίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς καί Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός θυσιάσθηκε ἐπάνω στό Σταυρό γιά τήν πνευματική μας ἀναγέννησι, ἀνακαίνισι καί σωτηρία.

Ἄς εἶναι «μετά πάντων ἡμῶν» τά ἐλέη τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.-

 π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email