ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (30-3-2014)

         ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝagios_ioannis_klimakos_2
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
                      30-3-2014

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Ὁ «ὅρκος» τοῦ Θεοῦ

Χρησιμοποιώντας ἀνθρώπινες συνήθειες ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, θεωρεῖ τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ πρός τόν Ἀβραάμ ὡς ὅρκο. Καί ταυτίζοντας αὐτήν τήν Θεϊκή ὑπόσχεση μέ τήν Ἀλήθεια, ἐπειδή «ἀδύνατον ψεύσασθαι τόν Θεόν», μᾶς χαρίζει τήν βέβαιη βάση τῆς Πίστεώς μας.

Ὥστε, οἱ πιστοί παρά τίς θλίψεις, παρά τά ἁμαρτήματά μας, παρά τήν ὀλιγοπιστία μας νά διαθέτουμε «ἰσχυράν παράκλησιν» γιά νά διατηρήσουμε τήν ἐλπίδα, πού δέν παύει νά βρίσκεται παροῦσα στήν ζωή μας.

Μιά ἐλπίδα, πού στηρίζει καί ὁδηγεῖ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀνά τούς αἰῶνες. Μιά ἐλπίδα πού ὁ Παῦλος σήμερα τήν ὀνομάζει «ἄγκυρα ἀσφαλῆ καί βεβαία», πού ὁδηγεῖ στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἰς «τό ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος».

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Ἕνα πλοῖο ταλαιπωρημένο ἀπό τρικυμία, ὅταν κινδυνεύει νά ναυαγήσει, ἔχει μόνο μιά λύση : νά ρίζει ἄγκυρα στό πρῶτο ἀπάνεμο μέρος.

Κάποιος ναυαγός κάποτε, πού τόν ἔρριξαν τά κύματα σέ ἕνα ξερονήσι, ὅταν εἶδε νά καίγεται ἡ πρόχειρη ξύλινη καλύβα, πού ἔφτιαξε καί τήν εἶχε σάν παρηγοριά, ἀναλύθηκε σέ πικρά δάκρυα ἀπογνώσεως μέ ἀναφιλητά, γιατί νόμισε ὅτι ἔχασε τό πᾶν, κάθε του ἐλπίδα. Αὐτό, ὅμως, τό περιστατικό ἦταν ἡ σωτηρία του. Ἕνα πλοῖο πού ταξίδευε ἐκείνη τήν ὥρα, περνώντας σέ κοντινή ἀπόστασι εἶδε τούς καπνούς στό ξερονήσι καί ὁ κυβερνήτης του κατάλαβε ὅτι ἐκεῖ βρίσκεται κάποιος ναυαγός καί ἔσπευσε γιά τήν διάσωσί του.

Μήπως καί μεῖς πολλές φορές στήν ζωή μας δέν νιώσαμε νά βουλιάζουμε στίς φουρτοῦνες τοῦ βίου μας; Μήπως δέν ἀναρωτηθήκαμε «ποῦ εἶναι ὁ Θεός μου» μέσα στά ἀφρισμένα κύματα τῆς ζωῆς;

Σ' αὐτό ἀπαντάει σήμερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Καί μαζί μ' αὐτόν καί ὁ μελωδός τοῦ Πασχαλινοῦ Κανόνα : ... Τήν ὑπόσχεσή Σου, πώς θά εἶσαι δίπλα μας μέχρι τέλους τῶν αἰώνων, οἱ πιστοί «ἄγκυραν ἐλπίδος κατέχοντες ἀγαλλόμεθα».

«Ἡ ἐλπίς (ἡ χριστιανική ἐλπίς) οὐ καταισχύνει, ἀδελφοί» (Ἀπ.Παῦλος).

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email