ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (4-5-2014)

kyriakimyroforon_1                                                               ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
                                                               (4-5-2014)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία γιορτάζει σήμερα τά πρόσωπα ἐκεῖνα, πού ἔπαιξαν βασικό ρόλο στό πάθος καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τά πρόσωπα αὐτά εἶναι, οἱ δύο βουλευτές Νικόδημος καί Ἰωσήφ καί οἱ μυροφόρες γυναῖκες. Οἱ δύο βουλευτές ἔγιναν φανεροί μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὅταν οἱ φανεροί, ἀπό φόβο, ἔγιναν κρυφοί. Διότι διακινδυνεύοντας τή θέση τους, ἀκόμη καί τή ζωή τους, τόλμησαν καί ζήτησαν ἀπό τό Πιλᾶτο τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί τό ἐνταφίασαν. Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή τόλμη μέ βάση τήν αὐταπάρνηση.

 

kyriaki_myroforwn_2Οἱ μυροφόρες, ἐπίσης, τόλμησαν νά ξεκινήσουν νύχτα, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους καί μέ τήν ἀγωνία ποιός θά τούς παραμέριζε τόν ὀγκόλιθο  τοῦ τάφου, γιά νά ἀλείψουν μέ ἀρώματα τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

Ἡ ἀγάπη τους καί ἡ λατρεία τους πρός τό Χριστό, πού εἶναι δυνατότερα καί ἀπό τό θάνατο, ἔκαναν τούς δύο βουλευτές καί τίς μυροφόρες γυναῖκες νά τολμήσουν τά πιό ἐπικίνδυνα  πράγματα. Ἔτσι, ἡ ἀφοσίωση καί ἡ λατρεία στό Χριστό ξεχωρίζουν τούς πιστούς μέσα στούς αἰῶνες. Καί τό σπουδαιότερο, τούς κάνουν μετόχους τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Κι ἐμεῖς κάθε Κυριακή καί κάθε γιορτή, πού πηγαίνουμε στήν Ἐκκλησία, βρισκόμαστε μπροστά στόν ἴδιο τάφο καί στό ἴδιο σῶμα καί αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Κάθε Ἁγία Τράπεζα εἶναι καί ἕνας Πανάγιος Τάφος τοῦ Χριστοῦ. Ἐπάνω σ΄αὐτόν  βρίσκεται πάντοτε τό θεωμένο καί πανάγιο σῶμα Του. Αὐτό μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νά λατρεύουμε καί νά τό παίρνουμε μέσα μας, εἰς ἄφεσίν μας ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον. Οἱ βουλευτές μόνον τό κράτησαν στά χέρια τους. Ἐμεῖς μποροῦμε νά γινόμαστε σύναιμοι καί σύσσωμοι τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ ἁγία Τράπεζα πού ἔθρεψε καί θρέφει ὅλους τούς πιστούς, ὅλων τῶν αἰώνων. Εἶναι ἡ μοναδική ἁγία Τράπεζα ἐπί τῆς γῆς πού μπορεῖ νά μᾶς δώσει τήν αἰώνια ζωή!  

π. Φρ. Δ.


Εκτύπωση   Email