ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (25-5-2014)

                                                                             ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ iasi_tyflou_1  (25-5-2014)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

«ἐκ γενετῆς τυφλός» τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, πού ζητιάνευε σ' ἕνα δρόμο τῆς Ἱερουσαλήμ, στήν πραγματικότητα δέν εἶχε καθόλου μάτια. Ὥσπου μιά μέρα πέρασε ἀπ' ἐκεῖ ὁ Χριστός γιά νά τοῦ δώσει ἀντί γιά ἐλεημοσύνη τό φῶς. Ἔφτυσε κάτω κι ἔκαμε μέ τό χῶμα τοῦ δρόμου πηλό κι ἄλειψε μ' αὐτό τά σημεῖα ἐκεῖνα στό πρόσωπο τοῦ τυφλοῦ, στή θέσι πού θά ἔπρεπε νά ὑπῆρχαν τά μάτια. Εἶναι φανερό, ὅπως παραδέχεται καί ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος, ὅτι ὁ Χριστός μας ἐδῶ ἔκανε ἕνα ἔργο καθαρά δημιουργικό. Δημιούργησε ἀπό τήν ἀρχή, μέ τόν πηλό καινούργια μάτια, πήλινα μάτια, ὅπως ἄλλοτε δημιούργησε τόν πρῶτο ἄνθρωπο, τόν Ἀδάμ.

Τά πήλινα μάτια, πού ἔδωσε ὁ Χριστός στόν τυφλό, φανερώνουν χωρίς ἀμφιβολία ὅτι ἀναγνώρισε στήν ὕλη τήν πραγματική ἀξία πού τῆς ἁρμόζει, παρά τήν ἀντίθεσή της μέ τό πνεῦμα. Παρότι τό πνεῦμα εἶναι ἀνώτερο ἀπό τήν ὕλη, δέν παύει ὡστόσο καί ἡ ὕλη νά ἔχει τή δική της ἀξία, ἀφοῦ δημιουργήθηκε κι αὐτή ἀπό τό Θεό.

Γνωρίζουμε ὅτι ὁλόκληρη ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μιά ἀντιδιαστολή, μιά ἀδιάκοπη πάλη ἀνάμεσα στό πνεῦμα καί στήν ὕλη, πού ὁδήγησε πολλές φορές σέ ἀντιθέσεις καί ἀκρότητες, σ' ὅλα τά φιλοσοφικά ρεύματα τῆς ἱστορίας γιά τήν διάκριση μεταξύ πνευματοκρατίας καί ὑλισμοῦ.

Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, δέν βρίσκεται στά ἄκρα, ἀλλά στήν ἐναρμόνιση ἀνάμεσα στό πνεῦμα καί τήν ὕλη. Γιατί, ἀφοῦ εἴμαστε ἀπό πνεῦμα καί σάρκα εἶναι σωστό νά ἐπιδιώκουμε τή δικαίωση καί τήν ἱκανοποίηση τόσο τοῦ ψυχικοῦ, ὅσο καί τοῦ ὑλικοῦ παράγοντα. Ὀφείλουμε ὅμως νά ξεκαθαρίσουμε ὅτι, ὅταν τό πνεῦμα καί ἡ ὕλη χρησιμοποιοῦνται σωστά κι ἁρμονικά, ἁγιάζουν τόν ἄνθρωπο. Ὅμως, γιά νά μπορέσουμε νά καταλάβουμε αὐτή τήν ἁρμονία πού ὁδηγεῖ στόν ἁγιασμό, χρειαζόμαστε ἄλλα μάτια, τά μάτια πού εἶχε μέσα του ὁ τυφλός τοῦ Εὐαγγελίου. Τά μάτια πού τόν βοήθησαν νά ἰδῆ τόν Χριστό ὡς «τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ», ὡς τόν αἰώνιο Λόγο τοῦ Θεοῦ, «δι' οὗ τά πάντα ἐγένετο».

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συμβουλεύει τούς πιστούς λέγοντας : «Δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Α' Κορ. 6, 20), δηλ. δοξάστε τόν Θεόν μέ τό σῶμα καί τό πνεῦμα σας, τά ὁποῖα ἀνήκουν στόν Θεό. Ἀμήν.-

π. Φρ. Δ.

 


Εκτύπωση   Email