ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (24-8-2014)

[Ἀντί τοῦ Γραπτοῦ Θείου Κηρύγματος]
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(Ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου Κυθήριου Ἁγιορείτου Ἡγουμένου  π.Γεωργίου Καψάνη)
koimisi_theotokou_2 

Εἶναι ὑπόθεσις χαρᾶς ἡ ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, διότι ἡ Παναγία μας μεταστᾶσα ἐν δόξῃ εἰς τούς οὐρανούς πρεσβεύει γιά ὅλον τόν κόσμο, γιά ὅλους μας, ἰδιαιτέρως γιά ὅλους τούς χριστιανούς, τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὀρθοδόξως καί ἀγωνίζονται κατά Θεόν στή ζωή τους. Βέβαια ἡ Παναγία εἶναι Μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά εἶναι φυσικόν νά ἔχει μία ἰδιαίτερη φροντίδα γιά ὅσους πιστεύουν ὀρθοδόξως εἰς τόν Υἱόν της καί αὐτό τό ἔχει δείξει ἡ Παναγία μας. Ἔχουμε ὅλοι μας μία σαρκική μητέρα πού μᾶς γέννησε καί ὅλοι ξέρουμε τί γλυκειά ὄνομα καί πρᾶγμα εἶναι ἡ μητέρα μας. Ὅμως, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔχουμε τή χάρη νά ἔχουμε καί ἄλλη Μητέρα ἀνώτερη ἀπ' τήν μητέρα πού μᾶς γέννησε, ἔχουμε ἀνώτερη Μητέρα τήν Παναγία μας καί ἔτσι κι' ὅταν χάσουμε τήν μητέρα μας, μᾶς φύγει ἀπ' αὐτό τόν κόσμο, ἡ ἄλλη Μητέρα, ἡ οὐράνια Μητέρα μας, ἡ Παναγία μας, εἶναι πάντοτε κοντά μας, εἶναι πάντοτε Μητέρα μας καί ἔχουμε μιά γλυκειά ἀπαντοχή στήν κυρία μας Θεοτόκο Μητέρα μας, τήν οὐράνια Μητέρα μας.

 

  Ἡ Παναγία μας, λοιπόν, ἐπειδή εἶναι Μητέρα μας, μᾶς ἀγαπάει καί φροντίζει γιά μᾶς, φροντίζει γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς καί ἰδίως γιά ὅσους ζητοῦν τήν βοήθεια καί τήν προστασία της καί αὐτό μᾶς δίνει μία χαρά. Ἡ Παναγία καί μᾶς ἀγαπάει ὥστε, νά φροντίζη γιά μᾶς, ἀλλά καί ἔχει τήν δύναμι νά μᾶς βοηθήση. Δέν εἶναι μόνο ὅτι μᾶς ἀγαπάει, καί ἄλλοι μᾶς ἀγαποῦν, δέν μποροῦν ὅμως νά μᾶς βοηθήσουν. Ἡ Παναγία ἔχει παρρησία στόν Υἱόν της τόν μονογενῆ, ἀφοῦ τόν γέννησε, μπορεῖ νά ἔχει παρρησία, ἀφοῦ εἶναι ἡ Μητέρα του. Καί ὡς Μητέρα του πού εἶναι εἰσακούεται ἀπ'τόν Μονογενῆ της Υἱό, ὅπως ξέρουμε καί ἐδῶ εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ἀπό διάφορες θαυματουργίες τῆς Παναγίας μας. Καί γι' αὐτό λοιπόν ἐμεῖς ἔχουμε χαρά διότι ξέρουμε τώρα ἐκεῖ πού εἶναι ἡ Παναγία μας εἰσακούεται καί τήν ἔχουμε πρεσβευτή εἰς τόν Μονογενῆ της Υἱό. Καί, ὅπως ἤτανε ἐκείνη πρεσβευτής στόν Θεό πρίν γεννήσει τόν Υἱό της, ὅταν ἐτοιμαζόταν νά γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ κι' ἦταν στό Ναό τοῦ Σολομώντα καί προσηύχετο καί ἑτοίμαζε τό μέγα γεγονός τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καί τώρα εἶναι πολύ ἀνώτερη πρεσβεύτριά μας εἰς τούς οὐρανούς ἐνώπιον τοῦ Μονογενοῦς της Υἱοῦ. Καί ἐπειδή ἡ Παναγία μας καί μετέστη καί ἐκρίθη καί ἐδικαιώθη, στή Δευτέρα Παρουσία, ὅταν θά ἔλθη ὁ Κύριός μας νά κρίνη ζώντας καί νεκρούς, ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἡ Παναγία μας δέν θά περιμένει ἀνάσταση, κρίσι καί δικαίωσι, ὅπως θά περιμένουμε ὅλοι καί οἱ Ἅγιοι ἀκόμη. Καί οἱ Ἅγιοι στή Δευτέρα Παρουσία  θά περιμένουν ἀνάστασι, κρίσι καί δικαίωσι. Καί ναί μέν οἱ Ἅγιοι προαπολαμβάνουν τήν δόξαν τοῦ Παραδείσου, ἀλλά δέν τήν ἔχουν λάβει ὁλόκληρη, γιατί ἀκόμα δέν ἔχει γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Περιμένουν καί οἱ Ἅγιοι τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου γιά νά ἀναστηθοῦν, νά κριθοῦν καί νά δικαιωθοῦν καί πλήρως νά δοξασθοῦν εἰς τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ἡ Παναγία μας, ὅμως, ὅλα αὐτά τά ἔχει λάβει. Καί πέθανε καί μετέστη καί ἐκρίθη καί ἐδικαιώθη καί δοξάσθηκε καί εἶναι γεμάτη δόξα τώρα εἰς τούς οὐρανούς.

Γι' αὐτό καί εἰς τή Δευτέρα Παρουσία, ὅταν ἔρθει ὁ Κύριος ἐκείνη θά εἶναι εἰς τά Δεξιά του καί θά πρεσβεύει γιά ὅλους τούς χριστιανούς, γιά ὅλους τούς ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους καί θά ζητάει ἔλεος ἀπό τόν Χριστό καί γι' αὐτό ἔχουμε χαρά σήμερα. Ξέρουμε ὅτι ἡ Μητέρα μας, ἡ Παναγία μας εἶναι δεδοξασμένη στά δεξιά τοῦ Χριστοῦ καί ἐκεῖ καί τώρα καί κατά τήν Δευτέρα Παρουσία του θά πρεσβεύει γιά μᾶς ὅλους. Εἴμεθα εὐτυχεῖς διότι ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου μας ἔχουμε τήν ὀρθή πίστι ὄχι μόνον περί τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀλλά καί περί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἔχουμε καί τήν ὀρθή εὐσέβεια καί εὐλάβεια εἰς τό πρόσωπον τῆς Παναγίας μας καί ἔχουμε αὐτή τήν οὐράνια Μητέρα.

Δεδοξασμένο τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος μέσα στά τόσα δῶρα μᾶς ἐχάρισε καί αὐτό τό πολυτιμότατο δῶρο νά ἔχουμε Μητέρα οὐράνια, Μητέρα πολύ δυνατή, Μητέρα Παναγία, τήν Κυρία μας Θεοτόκο. Τόν εὐχαριστοῦμε καί εὐχαριστοῦμε καί τήν Παναγία μας γιά ὅλους τούς κόπους πού ἔκανε γιά μᾶς καί πού κάνει γιατί ἡ Παναγία κοπιάζει μέχρι σήμερα, κοπιάζει δεομένη μετά κραυγῆς ἰσχυρᾶς πρός τόν Υἱόν της γιά τήν σωτηρία μας, γιά τήν σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί ὅλων τῶν χριστιανῶν καί ὅλων ὅσων τήν ἐπικαλοῦνται.

Μεγάλο, λοιπόν, δῶρο σέ μᾶς τό πρόσωπο τό Πανάγιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς σέ ὁμιλία του λέει ὅτι καί μόνο νά σκεφθοῦμε τήν Παναγία μας ἁγιαζόμεθα, πόσο μᾶλλον ἅμα καί προσπαθοῦμε νά τῆς ὁμοιάσουμε στήν ταπεινωσί της, στήν ὑπακοή της, στήν καθαρότητα της, στήν ἀγάπη της πρός τόν Χριστόν καί σέ ὅλες τίς ἅγιες ἀρετές της. Πόσο χαίρεται ἡ Παναγία ὅταν βλέπει χριστιανούς καί χριστιανές νά ἀγωνίζονται νά τῆς ὁμοιάσουν! Πολύ χαίρεται ἡ Παναγία καί πολύ προσέχει ἡ Παναγία αὐτούς, οἱ ὁποῖοι τήν ἀγαποῦν καί προσπαθοῦν νά τῆς ὁμοιάσουν. Καί πόσο χαίρεται ἡ Παναγία ὅταν βλέπει Μοναχούς, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί ἀγωνίζονται γιά τήν παρθενίαν ψυχῆς καί σώματος, τήν ὁποία καί ἐκείνη εἶχε καί εἰς τό ὑπέρτατο σημεῖο καί εἶχε τήν τελεία καθαρότητα καί ψυχῆς καί σώματος καί ἔλαμπε ὁλόκληρη ἀπό τίς ἀρετές καί ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Χαίρεται ἡ Παναγία, λοιπόν, νά βλέπει Μοναχούς ἀγωνιζομένους καί ἁγιαζομένους.

Ἀφοῦ εὐχαριστήσουμε τήν Παναγία μας, ἄς τήν παρακαλέσουμε στή μεγάλη γιορτή της νά μᾶς φωτίση, νά δώση σέ ὅλους μας μετάνοια, πόθο Χριστοῦ, νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό, πόθον σωτηρίας, πόθον ἀγῶνος πνευματικοῦ νά ἀγωνισθοῦμε, νά ἔχουμε κάθε λεπτό στό νοῦ μας τή σωτηρία μας, τό πῶς θά σωθοῦμε, τό πῶς θά ἀγαπήσουμε τόν Θεόν, τό πῶς θά τηρήσουμε τίς ἅγιες ἐντολές του, τό πῶς θά ἔχουμε συνεχῆ κοινωνίαν μέ τόν Χριστόν καί μέ τήν Παναγία.

Τί ὡραῖο πρᾶγμα ἄν μπορούσαμε συνέχεια νά ἔχουμε συντροφιά, συναναστροφή, κοινωνία μέ τόν Χριστό μας καί τήν Παναγία μας! Αὐτό ἐπέτυχαν οἱ Ἅγιοι, αὐτό ἔκαναν οἱ Ἅγιοι. Κάθε λεπτό εἶχαν τήν ἀγάπη τους στό Χριστό καί τήν Παναγία. Ἡ ψυχή τους ἦταν γεμάτη ἀπό τόν Χριστό καί ἀπό τήν Παναγία. Μακάρι καί ἐμεῖς σιγά - σιγά ἔτσι νά προοδεύουμε καί ὅσο τό δυνατόν περισσότερο νά ἔχουμε μές τήν ψυχή μας τόν Χριστό μας καί τήν Παναγία μας. Θά εἴμεθα εὐτυχεῖς.

Εὐχαριστοῦμε, λοιπόν, γιά ὅλα αὐτά τήν Παναγία μας καί τήν παρακαλοῦμε νά σκέπη καί νά εὐλογῆ τό Ἔθνος μας, ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τό Ἅγιον Ὄρος, τήν Μονή μας καί ὅλους ὅσους στόν κόσμο θεαρέστως ἀγωνίζονται γιά τήν σωτηρία τους καί γιά τήν σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων.          


Εκτύπωση   Email