ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (21-9-2014)

ypsosi_timiou_staurou_7ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
21-9-2014

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Πρόθεση καί ἁμαρτία.

«Ἄν ὅ,τι γκρέμισα τό ξαναχτίζω, ἀποδεικνύω πώς εἶμαι παραβάτης (πώς δέν τηρῶ τούς κανόνες τοῦ σωστοῦ χτισίματος)». «Εἰ γάρ ἅ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτόν συνίστημι».

Ἡ κατασκευή ἑνός οἰκοδομήματος, ἀγαπητοί Χριστιανοί, δέν εἶναι ὑπόθεση πρόχειρη καί ἀπρογραμμάτιστη. Χρειάζεται μελέτη, σχέδιο καί καλή κατασκευή.

Ἄν πάλι ἀποφασίσουμε νά κατεδαφίσουμε ἕνα παλιό, ἐπικίνδυνο κτίσμα χρειάζεται ὁριστική ἀπόφαση καί ἐκτέλεση.

Αὐτά μέν ὡς πρός τά ὑλικά κατακευάσματα.

Πόσο περισσότερο τό ἴδιο ἰσχύει γιά τά πνευματικά πράγματα!

Διερωτᾶται, λοιπόν, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μήπως θεωρηθεῖ τάχα ὁ Χριστός ὑπηρέτης τῆς ἁμαρτίας!

Αὐτό θά μποροῦσαν νά ἰσχυρισθοῦν οἱ ἀρνητές Του, ἄν ἐμεῖς ἀρκεσθοῦμε στήν πίστη μας σ' Αὐτόν καί ἀμελήσουμε τήν ἄγρυπνη φροντίδα μας νά ἀποφεύγουμε τήν ἁμαρτία.

Γι αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος ἀνατρέπει τήν παράλογη αὐτή ὑπόθεση θεωρώντας πώς, ἄν κάποιος χτίζει μέ τά ὑλικά τῆς κατεδαφίσεως, παραβαίνει νόμο ἀπαράβατο. Καί τήν ἀνατρέπει ὑπονοώντας στήν ἐπιστολή του πρός Γαλάτας, πώς, ὅποιος πάρει τήν ἀπόφαση νά πιστέψει στόν Χριστό, ταὐτόχρονα πῆρε καί ἀπόφαση ἀρνήσεως τῆς ἁμαρτίας. Δέν προχωρεῖ κάποιος στό Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας Του ... μισο-ἀποφασισμένος! Ἡ ἀπόφαση καί ἡ πρόθεσή του ὀφείλει νά εἶναι σοβαρή, ἀβίαστη, ἐλεύθερη καί ὁριστική.

Θά ρωτήσει κανείς : Ἄν, παρ' ὅλα ταῦτα, ἕνας πιστός ἁμαρτήσει παρά τήν πρόθεσή του; ...

Χρειάζεται ἐδῶ νά χωρίσουμε τήν ἁμαρτία σέ δύο μεγάλες κατηγορίες : Τήν ἁμαρτία ἐκ προθέσεως καί τήν ἁμαρτίας ἐξ ἀστοχίας.

Γιά τήν πρώτη, τήν ἐκ προθέσεως ἁμαρτία, χρειάζονται δάκρυα πολλά μετανοίας καί ἀναθεώρηση τῆς ἀρρωστημένης πίστεώς μας, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἦταν ἀληθινή. Χρειάζεται νά βροῦμε τόν ἀληθινό Χριστό καί τήν Ἀγάπη Του. Καί νά ἐπανέλθουμε ταπεινοί στήν ἀγκαλιά τῆς μητέρας Ἐκκλησίας.

Γιά τήν ἁμαρτία, ὄχι ἐκ προθέσεως, ἀλλά ἀπό ἀνθρώπινη ἀδυναμία, τήν ἁμαρτία ἐξ ἀστοχίας, ἡ Ἐκκλησία μας, μέ τήν λυτρωτική μέριμνά της, διαθέτει τό μέγα Μυστήριο τῆς Μετανοίας - Ἐξομολογήσεως. Ὥστε ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ δική μας μικρή σταυρική πορεία νά μᾶς ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια στό λιμάνι τῆς Βασιλείας Του ...

 π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email