ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΛΟΥΚΑ (12-10-2014) ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

o_kalos_sporeas_2

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΛΟΥΚΑ

Τῶν Ἁγίων Πατέρων Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (12-10-2014)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

                    Σέ παλιές ἐποχές χριστιανοί μου, μᾶς μεταφέρει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή ὅπου ὁ πολύς πληθυσμός τῆς χώρας μας ἦταν στά χωριά καί ἀσχολεῖτο μέ τίς γεωργικές ἐργασίες.

Αὐτή τήν εὐκαιρία παίρνει καί ὁ Κύριός μας γιά νά μιλήσει γιά τή σπορά τοῦ γεωργοῦ στό χωράφι. Ὁ σπόρος τοῦ γεωργοῦ εἶναι γεγονός ὅτι δέν πέφτει ὅλος στό καλό χωράφι. Θά πέσει καί στό δρόμο ὅπου θά τόν φᾶνε τά πουλιά, θά πέσει καί στό πετρῶδες ἔδαφος ὅπου μπορεῖ νά φυτρώσει, ἀλλά δέν θά προοδεύσει γιατί δέν εἶναι καλό τό ἔδαφος, θά πέσει καί σέ γῆ ὅπου θά φυτρώσουν μαζί του πολλά ζιζάνια καί ἀγκάθια μέ ἀποτέλεσμα νά τόν πνίξουν, θά πέσει βέβαια καί στό καλό καί γόνιμο ἔδαφος ὅπου θά δώσει «καρπόν ἑκατονταπλασίονα».

Ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας ἐξήγησε στούς μαθητές Του, ἡ γῆ πού δέχεται τό σπόρο ἀντικατοπτρίζει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνσπείρεται ἀλλά δέν ἔχει παντοῦ τήν ἴδια ἀποδοχή.

Ἐμεῖς πού λεγόμαστε χριστιανοί ὀρθόδοξοι μπορεῖ νά εἴμαστε καί οἱ σπορεῖς ἀλλά καί οἱ ἀποδέκτες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Σπορεῖς μποροῦμε νά γίνουμε πολλές φορές ὄχι μέ τά λόγια μας ἀλλά μέ τήν «ἁγιοζωή μας», ὅπως λέγει ὁ Φώτης Κόντογλου μέ τό παράδειγμά μας, τήν ὑπομονή μας, τήν συγχωργητικότητά μας, τήν ταπείνωσή μας, τή μυστηριακή ζωή. Ἀποδέκτες γινόμαστε ὅταν μελετᾶμε τήν Ἁγία Γραφή, τούς βίους τῶν Ἁγίων μας, ὡφέλιμα βιβλία, ὅταν ἀκοῦμε τό κήρυγμα τοῦ ἱερέα στο ναό καί ὅταν ἐπιζητοῦμε ν' ἀκούσουμε κάθε ὠφέλιμη ὁμιλία.

Γιά νά εἶναι ὅμως τό χωράφι τῆς καρδιᾶς μας γόνιμο πρέπει ὁ λόγος ποῦ ἀκοῦμε νά συνοδεύεται καί ἀπό μυστηριακή ζωή γιά νά φωτίζεται ἔτσι ὁ νοῦς μας καί ἡ καρδιά μας ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτό στήν εὐχή τῆς Θ.Λειτουργίας πρίν τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ Εὐαγγελίου παρακαλοῦμε τό Θεό. «Κάνε νά λάμψει στίς καρδιές μας, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τό ἄφθορο καί ἁγνό φῶς τῆς θεογνωσίας Σου κι' ἄνοιξε τούς μυστικούς ὀφθαλμούς τῆς διανοίας μας στήν κατανόηση τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγμάτων ... γιατί Ἐσύ εἶσαι ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας...».

Χριστιανοί μου, ὁ Κύριός μας κήρυξε ἀλλά καί θυσιάστηκε. Ἐμεῖς γιά νά εἴμαστε οἱ καλοί ἀποδέκτες, ἀλλά καί ταυτόχρονα οἱ σπορεῖς τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ ὀφείλουμε νά μετέχουμε στή σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου μας, ἐξομολογούμενοι τίς ἁμαρτίες μας καί κοινωνώντας τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. ΑΜΗΝ.

π. Π.Μεγ.

Εκτύπωση   Email