ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (21-12-2014)

pro_xristou_gennisi_1


ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  (21-12-2014)

Στήν εὐαγγελική περικοπή  τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου γίνεται λόγος γιά τό γενεαλογικό δέντρο τῆς κατά σάρκα καταγωγῆς  τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ  Χριστοῦ, τό  ὁποῖο καταλήγει στή  μητέρα αὐτοῦ Μαρία, ἀπό τήν ὁποία ἐγεννήθη  Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου .

Μᾶς παραθέτει ἐπίσης ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος στήν περικοπή του αὐτή ὅλη τή σκηνή ἐκείνη, στήν ὁποία διαδραματίζονται τά κύρια γεγονότα τῆς πορείας πρός τήν Βηθλεέμ  καί τῆς Γεννήσεως τοῦ Θείου Βρέφους.


Καί στό γενεαλογικό δέντρο καί στή διήγησι τῶν γεγονότων τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεέμ, τονίζεται ὅτι ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός δέν προέρχεται, ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐκ σπέρματος  ἀνδρός ( Ἀβραάμ ἐγέννησε  τόν Ἰσαάκ - Ἰακώβ ἐγέννησε τόν Ἰωσήφ ), ἀλλά  ἡ γέννησίς του  εἶναι  ὑπερφυσική, ἐκ  Πνεύματος Ἁγίου, ὅπως λέγει ὁ Ἄγγελος στόν Ἰωσήφ, διότι ὁ Χριστός εἶναι ὁ προαιώνιος Υἱός καί  Λόγος  τοῦ Θεοῦ,  ὁ ὁποῖος ἐνηνθρώπησε διά τήν σωτηρία μας.

Δηλαδή, ἡ περικοπή αὐτή  μᾶς προετοιμάζει νά  δεχθοῦμε  τόν Μεσσία  καί μᾶς δηλώνει ἀπαρχῆς ὅτι Αὐτός δέν εἶναι μόνο ἄνθρωπος,  δέν εἶναι κτίσμα, ὅπως ἔλεγε  ὁ βδελυρός Ἄρειος καί οἱ σημερινοί Ἰεχωβάδες, ἀλλά εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός κατά φύσιν Θεός καί Ἄνθρωπος. Γι' αὐτό καί τό ὄνομα αὐτοῦ, κατά τόν προφήτη Ἡσαΐα Ἐμμανουήλ, ἑρμηνεύεται ὡς μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός .

Μᾶς τονίζει λοιπόν ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος τό  Ἀειπάρθενον τῆς Παναγίας  καί ὅποιος δέν δέχεται αὐτό  ὅπως ὁ ἀσεβής Νεστόριος εἶναι  αἱρετικός καί βλάσφημος.

Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος μέ τήν περικοπή του αὐτή μᾶς προτείνει  νά πᾶμε καί ἐμεῖς  στήν Βηθλεέμ, ὅπως οἱ μάγοι καί νά ὑπαντήσουμε τόν  Δεσπότη Χριστό, ὁρώμενο ὡς βρέφος, ἔτσι ὥστε νά δοῦμε τό μεγαλεῖο  τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί νά ζήσουμε τό γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καί Λόγου  αἰσθανόμενοι ὅτι ὁ Κύριος εἶναι  ἡ Σωτηρία μας καί  ἡ καρδιά μας πρέπει νά γίνει μία ταπεινή φάτνη, στήν ὁποία μέσα θά  γεννηθῆ ὁ Σωτήρας Χριστός .

Πρέπει, ὅμως, γιά νά γίνουν ὅλα αὐτά νά ξεκαθαρίση μέσα μας ἡ πίστη γιά τό ποιός εἶναι ὁ Χριστός, διότι στίς ἡμέρες μας ἀλλοιώνεται τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μέ τόν σατανικό  οἰκουμενισμό καί τίς ἄλλες αἱρέσεις, τίς ὁποῖες ἀποστρέφεται ὁ Θεός, καί ἔτσι δημιουργεῖται σύγχυσις στούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

Ἄν δέν καθαρίσωμε τήν πίστη μας ἀπό αὐτά δέν θά γεννηθῆ ὁ Χριστός στήν καρδιά μας.

Ὅπως ἐπίσης πρέπει νά ἀρνηθοῦμε τόν ἁμαρτωλό καί ἀμετανόητο ἑαυτό μας μέ τά πάθη καί τίς κακίες μας, ὥστε νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας καί νά  γίνουμε βρέφη, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἁγνότητα, κυρίαρχοι ὅμως ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐγκράτεια.

Ἔτσι ὁ Κύριος θά εἶναι γιά μᾶς ὁ πραγματικός  ἀγαπημένος μας καί σάν θά γεννηθῆ μέσα στήν καρδιά μας εἶναι βέβαιον ὅτι θά πορευθοῦμε μαζί του μέχρι τό Γολγοθᾶ καί θά συνεχίσουμε καί στήν Ἀνάστασί του  ὥστε θά περάσουμε ἀπό τήν φθαρτή αὐτή ζωή στήν αἰώνια μακαριότητα, γιά τήν ὁποία ὁ Κύριος μας ἦρθε σέ αὐτό τόν κόσμο .

Ἄς ἀκολουθήσουμε, ἀδελφοί μου, τόν Χριστό καί τότε θά ἑορτάσουμε πραγματικά αὐτή τήν θεία ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἀμήν.

π. Νικ. Ζ.


Εκτύπωση   Email