ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (28-12-2014)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (28-12-2014)

Στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ματθαῖος κάνει μνείαα στά γεγονότα πού διετελέσθησαν μετά τήν Γέννησι τοῦ Χριστοῦ,  μιλώντας γιά τόν θηριώδη Ἡρώδη, τήν φυγή στήν Αἴγυπτο , τήν σφαγή τῶν βρεφῶν, τόν θάνατο τοῦ Ἡρώδη, καί τήν ἐγκατάστασι τοῦ Θείου Βρέφους στήν περιοχή τῆς Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῆ τό ρηθέν διά τῶν προφητῶν ὅτι ὁ Ναζωραῖος  κληθήσεται. 

Ὁ Κύριος μας, ἀδελφοί μου, ἦλθε μέ ἀπέραντη ἀγάπη, νά σώσει  τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν δουλεία τοῦ διαβόλου, νά τόν ἐλευθερώσει καί νά τοῦ χαρίσει τόν χαμένο παράδεισο καί κάτι παραπάνω. Καί ὅμως ἐκεῖνος  ἄκακος καί πτωχός «μή ἔχων ποῦ τήν κεφαλή κλῖναι», συνεχῶς διώκεται. Ὁ Ἡρώδης μοιάζει μέ τό κάθε διεστραμμένο καθεστώς, πού διώκει  τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πού συκοφαντεῖ  τήν  Ἐκκλησία,    ὅπως  ὅλοι    ἐκεῖνοι οἱ διῶκτες  ἀπό  τόν Μαξιμιανό μέχρι τούς Ὀθωμανούς κ.λπ.,  ἀλλά  καί ἀπό κάθε καθεστώς τῆς σημερινῆς ἐποχῆς μας, πού συνεχῶς διώκει τόν Χριστό  καί καταπιέζει τήν συνείδησι τῶν  Χριστιανῶν .

Ἐπί παραδείγματι δέν εἶναι πολύς καιρός πού ἀπαγορεύθηκε ἀπό τήν πολιτεία νά χτυπᾶ οὔτε 30 δευτερόλεπτα ἡ καμπάνα τήν Κυριακή στίς ἀθηναϊκές Ἐκκλησίες, ἀπαγορεύθηκε ἡ ἱερά Ἐξομολόγηση καί ἡ εἴσοδος τῶν Ἱερέων στά σχολεῖα.

Πρίν λίγο καιρό νομιμοποιήθηκε ὡς νέος προσανατολισμός ζωῆς ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἐνῶ ὁ προφήτης Ἡσαΐας (δείχνοντας τήν ἀποστροφή τοῦ Θεοῦ) λέγει μέ ἀποτροπιασμό : «Οὐαί οἱ λέγοντες τό πονηρόν καλόν καί τό καλόν πονηρόν οἱ τιθέντες τό σκότος φῶς καί τό φῶς σκότος, οἱ τιθέντες  τό πικρόν  γλυκύ καί  τό γλυκύ πικρόν».

Ἅρα βλέπουμε σέ  κάθε ἐποχή, ἀλλά  καί στήν ἐποχή μας μέ τόν ἕνα ἤ μέ τόν ἄλλο τρόπο νά διώκεται ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία του καί νά φυτρώνουν ἀπό παντοῦ σύγχρονοι Ἡρῶδες (ὅπως οἱ τζιχαντιστές στή Συρία) μέ σκοπό νά κάμψουν τήν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ποιά ὅμως εἶναι  ἐκείνη ἡ ἀρχή πού ἐξαιτίας της διώκεται ὁ Χριστός; Ποιός εἶναι αὐτός πού κρύβεται  πίσω ἀπό κάθε διωγμό, ἁρπαγή ἤ κάθε διαστροφικό πάθος; Δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν μισάνθρωπο καί μισόκαλο διάβολο, ὁ ὁποῖος, ἐπειδή δέν θέλει αὐτός νά σωθεῖ, αὐτός  καί οἱ δαίμονές του θέλει νά στείλει τήν ἀνθρωπότητα  στήν κόλασι, νά ξεριζώσει κάθε τί πού θυμίζει Χριστό ἀπό τίς  ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί ἰδίως τῶν παιδιῶν πού πᾶνε  στό σχολεῖο.

Ὅμως, ὁ  Εὐαγγελιστής Ματθαῖος λέγει, ὅτι τελικά ὁ Ἡρώδης πέθανε καί ὁ Χριστός ἐγκαταστάθηκε στή Ναζαρέτ τῆς Ἰουδαίας. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός, ὅσο καί νά διώκεται ἔχει ἤδη νικήσει τόν διάβολο (μέ τή σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή του ) καί ὅπως τότε ἐγκαταστάθηκε στήν  Ναζαρέτ ἔχει ἤδη ἐγκατασταθεῖ στό θρόνο του γιά νά ἀποδώσει  δικαιοσύνη κατά τήν ἡμέρα  τῆς Κρίσεως.

Γι αὐτό, ἀδελφοί μου, μήν φοβόμαστε στίς καθημερινές προκλήσεις οὔτε στούς καθημερινούς ἐξευτελισμούς πού δέχεται ἡ Χριστιανική μας πίστη ἀπό ἀντίθεες σκοτεινές δυνάμεις. Ὁ Χριστός καί πάλι  θά εἶναι ὁ νικητής.

Ἄς  ἐγκατασταθῆ, ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός καί στή Ναζαρέτ τῆς δικῆς μας ψυχῆς καί ἀφοῦ  τίς ἅγιες μέρες αὐτές  τόν ἀφήσουμε νά ἐγκατασταθῆ ἐκεῖ, τότε εἶναι βέβαιο ὅτι θά ξεκινήσει καί γιά μᾶς τό ἔργο τῆς σωτηρίας μας πού μαζί της θά συμπαρασύρει κάθε ἁγνή καρδιά ( μέ τό σωστό παράδειγμα μας) στόν  δρόμο τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν γιά τήν ὁποία ὁ Λόγος Σάρξ ἐγένετο. Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ ὅλους κοντά του καί μᾶς κάνει διαρκῶς κλήσεις. Ἄς μήν ἀφήσουμε ἀδερφοί μου τήν Κλήση του ἀναπάντητη. Ἀμήν.

π. Νικ. Ζ.


Εκτύπωση   Email