ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (11-01-2015)

apostolos_paulos_ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ  (11-01-2015)

Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπέλεξε τήν σημερινή περικοπή ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου πρός Ἐφεσίους, ἐπειδή σ' αὐτό τό κείμενο ἀναπτύσσεται ἡ διδαχή τοῦ Ἀποστόλου γιά τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή Γῆ, γιά τήν Ἀνάληψή Του, ἀλλά καί γιά τίς δωρεές πού ἄφησε στούς ἀνθρώπους: «...ἔδωκε δόματα».

            Οἱ δωρεές αὐτές εἶναι τά χαρίσματα πού ἔχει ὁ κάθε χριστιανός, διαφορετικά στόν καθένα, σύμφωνα μέ τό μέτρο μέ τό ὁποῖο ὁ Κύριος κρίνει.

Εἰδικά γιά τούς Ἐκκλησιαστικούς ταγούς, αὐτοί διακρίνονται σέ Ἀποστόλους(στούς ὁποίους ἀποκαλύφθηκε τό μυστήριο τῆς σωτηρίας καί ἀποτελοῦν τό θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας), σέ Προφῆτες (τῶν ὁποίων τό χάρισμα εἶναι κατά τόν Ἰ. Χρυσόστομο ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ Θεοῦ), σέ Εὐαγγελιστές (αὐτούς πού μέ τόν λόγο καί τή ζωή τους κηρύσσουν τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας - καί πού στήν ἐποχή μας εἶναι οἱ ἱεραπόστολοι ) καί σέ Ποιμένες - διδασκάλους (πού εἶναι οἱ κατά τόπους Ἐπίσκοποι καί οἱ ὑπ' αὐτούς Πρεσβύτεροι).

Τό ἐνδιαφέρον γιά τά δῶρα τοῦ Χριστοῦ πρός τούς ἀνθρώπους εἶναι ὅτι δόθηκαν «πρός καταρτισμόν». Δηλαδή, γιά τήν προαγωγή καί τήν προκοπή τῶν χριστιανῶν στήν ὀρθή πίστη. Διερωτώμενος ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος «τί ἐστί καταρτίζεσθαι», ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος, χρησιμοποιώντας ἔκφραση τῆς Καινῆς Διαθήκης: «Τέλειοι γίνεσθε». Γινόσαστε τέλειοι. Δέν χρησιμοποιεῖ χρόνο ἀόριστο («Γένητε  τέλειοι»), ἐπειδή αὐτό θά σήμαινε πώς κάποια στιγμή θά ἔφθανε ὁ πιστός νά διαπιστώνει: «Ἔγινα τέλειος», πρᾶγμα ἀδύνατον, ἐπειδή ἐκεῖνος πού ὁλοκληρώνει τήν τελειότητα εἶναι μόνο ὁ Κύριος Ἰησοῦς. Ἑπομένως ἡ ἔκφραση «τέλειοι γίνεσθε», σημαίνει τήν πορεία μας, δηλαδή «νά προχωρεῖτε πρός τήν τελειότητα».

Τό ὕψιστο δέ ἀγαθό τῆς «τελειότητος» εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως καί ἡ ἐπίγνωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Πράγματι, ἡ σωτηρία στήν Ἐκκλησία μας δέν εἶναι ἀτομικό ζητούμενο, ἄσχετο μέ τούς ἄλλους, ἀλλά συλλογικό αἴτημα, μέ προσωπική ἀσφαλῶς πραγμάτωση γιά τόν καθένα.

Κι αὐτή ἡ ἑνότητα γίνεται ἀλήθεια μέ τήν κοινή, ζωντανή σχέση μέ τόν Χριστό, ὅπως αὐτή βιώνεται στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας: Τῆς ἐλεύθερης, συνειδητῆς καί ἐν ἀγάπῃ κοινῆς μας Κυριακῆς σύναξης.

π.Π.Μαρ.
sxedio_selidas_

Εκτύπωση   Email