ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) (25-1-2015)

zakxaios2

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου),
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ Ναζιανζηνοῦ (25-01-2015)

Μιά εὐλογημένη περιέργεια

 Ὁ Ζακχαῖος ἦταν ἀρχιτελώνης. Στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ, οἱ τελῶνες θεωροῦνταν ἄνθρωποι ἁμαρτωλοί. Ἐκμεταλλεύονταν τήν θέση τους ζητώντας παράνομα χρήματα ἀπό τόν κόσμο.

Φαίνεται ὅτι καί ὁ ἴδιος δέν ἀποτελοῦσε ἐξαίρεση. Ὅμως στό βάθος τῆς ψυχῆς του τρεμόπαιζε μιά σπίθα συνείδησης. Κάτι πού ὑπενθύμιζε πώς κάπου εἶχε παραβεῖ τούς ἄγραφους καί γραπτούς νόμους.

Ἔτσι, ὅταν ἡ φήμη ἑνός πανάγαθου καί πανσόφου ἀνθρώπου ἀπό τήν Γαλιλαία ἔφτασε στ' αὐτιά του, ὁ Ζακχαῖος κυριεύθηκε ἀπό περιέργεια. Τά ὑπόλοιπα εἶναι γνωστά : ὁ Ἰησοῦς περνοῦσε ἀπό τήν Ἰεριχώ. Γιά τόν Ζακχαῖο αὐτή ἦταν μιά μοναδική εὐκαιρία. Οὔτε τό μικρό ἀνάστημά του μποροῦσε πιά νά τόν ἐμποδίσει. Ἀνέβηκε σέ μιά συκομουριά, γιά νά βλέπει καλύτερα πάνω ἀπό τό πλῆθος. Καί ὁ Παντογνώστης Χριστός τόν φώναξε μέ τό ὄνομά του! «Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι...».

Χωρίς νά τοῦ πεῖ τίποτε γιά τίς καταχρήσεις του, ὁ Κύριος πῆγε στό σπίτι του, ἀφήνοντας τήν καρδιά τοῦ ἀρχιτελώνη -συνεπαρμένη ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Ναζωραίου- νά μιλήσει.

Εἶναι, χριστιανοί μου, πολύ ζωντανό τό περιστατικό τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Μᾶς διδάσκει πόσο μιά καλῶν προθέσεων «περιέργεια» μπορεῖ νά ἀποβεῖ σωτήρια γιά μᾶς. Ὅταν μάλιστα μιά τέτοια περιέργεια συνοδεύεται ἀπό αὐτογνωσία τῆς ἁμαρτωλότητάς μας καί ἀκολουθεῖται ἀπό εἰλικρινῆ μετάνοια, τότε εἴμαστε πολύ κοντά στό Χριστό. Ἐπειδή ὁ Ἴδιος εἶπε : «Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλ' ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν». Καί τό Πνευματοκίνητο στόμα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου μᾶς καλεῖ νά μήν ἀπογοητευόμαστε ἀπό τίς ἁμαρτίες μας, καθώς τήν λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως μᾶς καλεῖ στό εὐφρόσυνο πνευματικό πανηγύρι, λέγοντας στόν Κατηχητικό του Λόγο : «Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα, συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ Τάφου ἀνέτειλε»!..

π.Π.Μαρ.


Εκτύπωση   Email