ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ) 8-2-2015

kyriakh_tou_aswtou_2
ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (08-02-2015)

Ἡ συγκινητική παραβολή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ πού ἀκούσαμε, χριστιανοί μου, συνοψίζει μέσα σ' αὐτές τίς λίγες γραμμές τήν τραγική ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ - Πατέρα.

Ὁ Ἄσωτος Υἱός, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε σ' ἕνα ὄμορφο οἰκογενειακό περιβάλλον, γεμᾶτο ἀγαθά καί φροντίδα, παρασυρόμενος ἀπό τίς «σειρῆνες τῆς ἐποχῆς του», πού τοῦ μιλοῦσαν γιά ἐλευθερία καί ἀπόλαυση αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν μακριά ἀπό τό πατρικό σπίτι εἶπε στόν πατέρα του «Πάτερ, δός μοι τό ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας». «Πατέρα δός μου τό μερίδιο τῆς περιουσίας πού μοῦ ἀναλογεῖ». Καί ὁ πατέρας σεβόμενος τήν ἐπιλογή τοῦ Υἱοῦ του, τοῦ ἔδωσε τήν ἀναλογούμενη σ' αὐτόν περιουσία καί τόν ἄφησε νά φύγει. Ἡ χαρά ὅμως τοῦ υἱοῦ δέν κράτησε πολύ διότι πολύ γρήγορα μακριά ἀπό τήν πατρική συμβουλή καί φροντίδα «διεσκόρπισεν τήν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως». Καί ἔτσι ἀπό κύριος πού ἦταν ἔγινε δοῦλος τῶν παθῶν του, διότι ὅπως λέγει καί ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ «πᾶς ὁ ποιῶν τήν ἁμαρτίαν δοῦλος ἐστίν τῆς ἁμαρτίας».

Κατάφερε ὅμως ὕστερα ἀπό μία τυραννισμένη ζωή χωρίς χρήματα καί φίλους καί λίγο πρό τῆς καταστροφῆς του νά ἔλθει εἰς ἑαυτόν καί ν' ἀποφασίσει τήν ἐπιστροφή του κοντά στόν Πατέρα του∙ «ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν Πατέρα μου καί ἐρῶ αὐτῷ. Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου˙ οὐκέτι εἰμί ἄξιος κληθῆναι υἱός σου˙ ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου» δηλ. θά σηκωθῶ καί θά πάω στόν Πατέρα μου καί θά τοῦ πῶ : Πατέρα ἁμάρτησα κατά τοῦ οὐρανοῦ καί ἐνώπιόν σου δέν εἶμαι πλέον ἄξιος νά λέγομαι υἱός σου. Κάνε με σάν ἕναν ἀπό τούς ἐργάτες σου. Ὁ Πατέρας ὅμως τόν δέχθηκε μέ μεγάλη χαρά καί τόν ἀποκατέστησε ἐπειδή εἶδε τήν μετάνοιά του στήν προηγούμενη υἱϊκή δόξα του.

Ἀνάλογη, χριστιανοί μου, εἶναι καί ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀφοῦ πλάσθηκε καί τοποθετήθηκε κύριος καί ἀφέντης τοῦ Παραδείσου, παρασυρόμενος ἀπό τόν χαιρέκακο καί μοχθηρό διάβολο, ἀπομακρύνθηκε ἀπό τή Θεϊκή πατρική ἀγκαλιά καί ἄρχισε νά ζεῖ καί νά βιώνει τήν ταλαιπωρία τῆς μακράν τοῦ Θεοῦ ζωῆς, τή ζωή τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ πνευματικοῦ θανάτου. Ἐπειδή ὅμως ὁ Θεός - Πατέρας λυπήθηκε τό δημιούργημά Του, πού ὁδηγεῖτο στήν καταστροφή, ἔστειλε τόν Υἱό Του Ἰησοῦ Χριστό γιά νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο, μέ τό κήρυγμά Του, τό παράδειγμά Του, ἀλλά προπάντων μέ τή Σταυρική Του θυσία καί τήν Ἀνάσταση κοντά στό Θεό - Πατέρα. Ἔτσι Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ξαναπῆρε νόημα καί ἀπέκτησε ἐλπίδες σωτηρίας, ἀρκεῖ ὁ ἁμαρτωλός καί ταλαιπωρημένος ἀπό τήν ἁμαρτία ἄνθρωπος νά ἔλθει εἰς ἑαυτόν καί νά σηκωθεῖ ἀπό τό βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας διά τῆς μετανοίας, ἀκολουθώντας στό ἑξῆς μία ζωή κοντά στό Θεό - Πατέρα διά τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπολαμβάνοντας ἔτσι ξανά τήν παραδείσια δόξα του καί τή Θεϊκή πατρική φροντίδα καί ἀγκαλιά.

Ὁ Θεός περιμένει μέ λαχτάρα τόν κάθε ἄσωτο καί ἁμαρτωλό ἄνθρωπο διότι «θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι» καί μέ μεγάλη χαρά, ἀφοῦ ἔχει μετανοήσει, τόν ἀποκαθιστᾶ στήν υἱϊκή του δόξα διότι, ὅπως λέγει καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος «ὁ Θεός δέν εἶναι μικροπρεπής καί ξεχνᾶ ὅλα τά προηγούμενα σφάλματα τοῦ μετανοημένου ἀνθρώπου».

Χριστιανοί μου, ἄς δώσουμε καί μεῖς μέ τή μετάνοιά μας τή χαρά πού ἔδωσε ὁ ἄσωτος υἱός στόν πατέρα του διότι «νεκρός ἦν καί ἀνέστησε, ἀπολωλώς ἦν καί εὑρέθη», στό Θεό Πατέρα μας διότι μεγάλη χαρά γίνεται στόν οὐρανό καί τή γῆ «ἐπί ἐνί ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι». ΑΜΗΝ.

Πρωτ.π. Παν. Μεγαλοκονόμος

 

Εκτύπωση   Email