Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (22-3-2015)

agios_ioannis_klimakos_3ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(22-03-2015)

            Σήμερα γιορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, διότι ἀπό τήν ἄρχή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς συνήθως διαβάζεται στίς ἱερές Μονές τό κατανυκτικώτατο ψυχωφελές σύγγραμμά του, πού ονομάζεται  «Κλῖμαξ», δηλ. «Κλίμακα». Ἐνῶ ἡ κυρίως μνήμη του τελεῖται στίς 30 Μαρτίου, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅρισαν νά γιορτάζεται καί κατά τήν ἡμέραν αὐτήν τῆς Δ' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, γιά νά προβληθεῖ ὁ Ὅσιος Ἰωάννης, σάν φωτεινό παράδειγμα τῆς ἁγιασμένης ζωῆς στούς πνευματικά ἀγωνιζόμενους πιστούς.

             Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης γεννήθηκε στήν Παλαιστίνη τό 523 μ.χ, καί σέ ἡλικία δέκα χρονῶν ἀφιέρωσε τήν ζωή του στόν Θεό καί ἔγινε μεγάλος Ἀναχωρητής στό Ὄρος Σινᾶ.

            Ἀργότερα ἔγινε ἡγούμενος τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ καί συνέγραψε τήν «Κλίμακα τῶν Ἀρετῶν», πού περιλαμβάνει τριάντα λόγους. Ἔζησε θεάρεστα ὅλες τίς ἀρετές πού ἀναφέρει στήν Κλίμακα, καί ἀφήνοντας πολλά ἄλλα θεόπνευστα συγγράμματα, παρέδωσε τό πνεῦμα στόν Κύριο σέ ἡλικία ὀγδόντα χρονῶν.

            Τό ὡραῖο τροπάριο τοῦ Ὁσίου, μεταφρασμένο στή δημοτική λέγει τά ἔξῆς: «Τά δάκρυα πού ἔχυνες, ἔκαμαν γόνιμο τήν ἄγονο ἔρημο. Καί μέ τούς στεναγμούς σου, πού ἔβγαιναν ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς σου, ἔκαμες ὥστε οἱ κόποι σου νά δώσουν ἑκατονταπλάσιο καρπό. Ἔτσι ἔγινες ἀστέρι λάμποντας μέ τά θαύματά σου τήν οἰκουμένη. Μεσίτευε λοιπόν μέ τίς ἱκεσίες σου στόν Χριστό τόν Θεό μας, νά σώση τίς ψυχές μας».

Ἀρχιμ.π. Φρουμ.Δημητρίου


Εκτύπωση   Email