ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (10-05-2015)

samareitida_2

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
                                                            10-5-2015

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

        Ὁ Χριστός συνάντησε στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ τήν Σαμαρείτισσα, μέ τήν ὁποία ἔκανε διάλογο ἰδιαίτερο καί ὑποδειγματικό. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού δέχεται μιά ἁμαρτωλή. Καί ἄλλες φορές εἶχε δεχθεῖ περιποιήσεις καί γεύματα ἀπό διάφορους ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους. Γενικότερα, ὁ Χριστός διασποῦσε τό ἀνώνυμο πλῆθος, τή μάζα καί ἐπικοινωνοῦσε μέ τό κάθε πρόσωπο χωριστά. Τόν κάθε ἄνθρωπο τόν ἔβλεπε καί τόν βλέπει σάν ἕνα ἰδιαίτερο παιδί Του καί ἀδελφό Του.

Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τό δικό του πρόσωπο. Ἔχει τίς δικές του προσωπικές σχέσεις μέ τό περιβάλλον του καί τό Θεό. Τή δική του ψυχοσύνθεση, πού δέν εἶναι ἀπόλυτα ἴδια μέ κανενός ἄλλου ἀνθρώπου μέσα στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Γι' αὐτό ὁ Θεός θέλει νά ἔχει ἐντελῶς προσωπική σχέση μέ τόν κάθε ἄνθρωπο.

        Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος χάσει αὐτή τήν ἰδιαίτερη προσωπικότητά του, γίνεται μάζα, ρουτίνα, πλῆθος χωρίς ὄνομα. Τά πάντα διαστρέφονται! Χάνει τήν λογική του, τή θέλησή του καί τήν ἐλευθερία του καί ὑποδουλώνεται στά διάφορα ρεύματα τῆς μάζας, στά οἰκονομικά συστήματα καί παραλογίζεται συνέχεια. Χάνει κάθε δυνατότητα ἔρευνας καί βίωσης τῆς ἀλήθειας. Χάνει τήν ἀληθινή του ὑπόσταση.

        Δυστυχῶς, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ζοῦνε σήμερα μέσα σέ τέτοια ὁλοκληρωτικά θρησκευτικά, θεοκρατικά καί πολιτικά συστήματα. Ἔχουν χάσει κάθε βούληση, κάθε ἐλευθερία καί κάθε λογική. Δέν ὑπάρχει ὅμως μεγαλύτερη ἁμαρτία ἀπό τό ν' ἀφαιροῦμε ἤ νά μᾶς ἀφαιροῦν τήν προσωπικότητά μας. Ἴσως, βέβαια, αὐτό, πρός στιγμή νά τούς ἀρέσει, γιατί καλύπτει τά πάθη τους καί ἱκανοποιεῖ τά κατώτερα ἔνστικτά τους. Τούς ἀπαλλάσσει τῆς λογοδοσίας. Ποτέ ὅμως δέν καλλιεργεῖ τήν προσωπικότητά τους. Τό πρόσωπο τοῦ καθενός μας μπορεῖ νά καλλιεργηθεῖ καί ἁγιασθεῖ μόνο μέσα στήν ἁγία ἐλευθερία, πού μᾶς ἐχάρισε ὁ Θεός.

        Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ μόνη πού μπορεῖ πάντα νά ἐναρμονίσει τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου μέ τήν ἑνότητα τοῦ συνόλου.

        Ὁ καθολικο-παπισμός ὑποδουλώνει τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου καί τό ὁδηγεῖ σέ ἀφανισμό.

        Ὁ προτεσταντισμός καί ὁ σύγχρονος ὑπαρξισμός ὑπερτονίζουν τό ἐγώ τοῦ ἀνθρώπου καί τόν ὁδηγοῦν σέ ἀναρχισμό.

        Μόνο ἡ ἀληθινή ὀρθόδοξη πορεία δημιουργεῖ ἐλεύθερες συνειδήσεις καί πρόσωπα τέλεια, πού μποροῦν νά ἀντιταχθοῦν στή σύγχυση καί στό χάος. Ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα φωτίζει τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου μέ θεῖο φῶς, τό ὁποῖο ἀποκαλύπτει ὅλα τά βάθη καί πλάτη τοῦ προσώπου μας.

        Κι ἐμεῖς λοιπόν, ἄν θέλουμε νά ἔχουμε σωστή ἀγωγή, τότε πρέπει νά ἀκολουθήσουμε τήν ἀλάθητη μέθοδο τοῦ Χριστοῦ μας πρός τή Σαμαρείτισσα : Νά σεβόμαστε τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου.

 Ἀρχιμ. π. Φρουμέντιος Δημητρίου


Εκτύπωση   Email