ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (17-05-2015)

iasi_tyflou_2
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
17-5-2015

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

          Ὁ Χριστός θεραπεύει τόν ἐκ γενετή τυφλό, ἀναιρώντας τήν ἀντίληψη τῶν ἰουδαίων πού πίστευαν, ὅτι ἡ ἐκ γενετῆς τυφλότητα εἶναι βαριά τιμωρία τοῦ Θεοῦ. Τούς ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ὅτι ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός, δέν πληρώνει τίς ἁμαρτίες του, οὔτε τῶν γονιῶν του. Τόν φανερώνει ὄργανο τῆς Θείας οἰκονομίας, προορισμένο νά δείξη στούς ἀνθρώπους τήν ἀλήθεια καί τά θαυμαστά ἔργα Του, νά τούς ξεκαθαρίσει τί εἶναι καί τί δέν εἶναι ὄραση, ποιοί εἶναι ἐκείνοι πού βλέπουν καί ποιοί εἶναι ἐκείνοι πού δέν βλέπουν.

         Οἱ Φαρισαῖοι, πού ἀνέκριναν τόν πρώην τυφλό, μέ δύο τρόπους προσπάθησαν νά σταματήσουν τό ἐκτυφλωτικό φῶς πού ἀκτινοβολοῦσε: Μέ τή βία καί μέ τήν εἰρωνεία. Μέ τή βία προσπάθησαν νά τόν τρομοκρατήσουν. Μέ τήν εἰρωνεία νά τόν ἐξευτελίσουν. Καί οἱ δύο τρόποι εἶναι γνωστοί στήν ἱστορία καί Χρησιμοποιοῦνται γιά τή συσκότιση τῆς ἀλήθειας.


       Ὁ Ἡρώδης μέ τή βία ἀποκεφάλισε τό Πρόδρομο, γιά νά μή τόν ἐλέγχει.

       Οἱ γραμματεῖς καί οἱ φαρισαῖοι σταύρωσαν τό Χριστό, γιά νά μή τούς ἀνατρέψει.

       Ἡ Ρώμη θανάτωσε ἑκατομμύρια Χριστιανούς, γιά νά μή χάσει τή κυριαρχία της.

       Τά ὁλοκληρωτικά καί θεοκρατικά καθεστώτα Χρησιμοποιοῦν πάντοτε τήν βία, γιά νά ἐπικρατοῦν.

       Ἀλλά καί ὁ ἄλλος τρόπος, τῆς εἰρωνείας, εἶναι τό ἴδιο φρικτός.

       Εἰρωνεύονται οἱ φαῦλοι τούς ἁγνούς. Οἱ δυνατοί τούς ἀδύνατους. Οἱ μορφωμένοι τούς ἀγράμματους. Οἱ μειονεκτικοί τούς ἄλλους, γιά νά νοιώθουν αἰσθήματα ὑπεροχής ἀπέναντί τους.

      Στήν ἐποχή μας, ὁ ἀνατολικός κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερο τή βία. Ὁ δυτικός τήν εἰρωνεία. Ἀνατολικοί καί δυτικοί εἶναι τό ἴδιο ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως ἡ μανία τους πέφτει στό κενό. Ἡ ἀλήθεια λάμπει καί φωτίζει . Τ΄ἀποτελέσματα τῆς βίας καί τῆς εἰρωνείας εἶναι ἀρνητικά γιά τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ. Προσωρινά φαίνονται νά κυριαρχοῦν καί νά ἐντυπωσιάζουν. Στό τέλος πέφτουν καί ξευτιλίζονται, ὅπως οἱ φαρισαῖοι ἀπό τό ἄοπλο πρώην τυφλό.

     Ποῦ εἶναι οἱ Ἡρώδες καί οἱ διώκτες; Πού εἶναι οἱ εἴρωνες καί οἱ ἐκβιαστές; Πού εἶναι οἱ ἄθεοι καί οἱ μηδενιστές; Χάθηκαν, ὅπως θά χαθοῦν καί ὅλοι ὅσοι ἐξακολουθοῦν νά πολεμοῦν τό Χριστό.

      Ὅποιος θέλει νά σβύσει τό φῶς τῆς ἀλήθειας, σβύνει πρώτος αὐτός.

      Οἱ ἀληθινοί Χριστιανοί θά νικοῦν πάντα. Ἀρκεῖ νά ἔχουν τό θάρρος τοῦ τυφλοῦ. Νά ὁμολογοῦν τήν ἀλήθεια. Τίποτα δέν εἶναι πιό δυνατό ἀπό τήν ἀλήθεια.   

Ἀρχιμ. π. Φρουμέντιος Δημητρίου


Εκτύπωση   Email