ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (26-7-2015)

h_mathaiou_1ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (26-07-2015)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ 

Ὁ Κύριός μας, ὅπως ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, χριστιανοί μου, ἦταν ἀδύνατο νά βρεῖ ἡσυχία ἀκόμη καί στόν ἐρημικό ἐκεῖνο τόπο πού εἶχε ἀποσυρθεῖ, ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Γιατί ὁ λαός πρῶτον εἶχε ἀνάγκη τήν ἰαματική του δύναμη πάνω στίς ἀσθένειες πού τόν βασάνιζαν καί δεύτερον γιατί πεινοῦσε καί διψοῦσε νά ἀκούσει τά γλυκά γεμᾶτα παρηγοριά καί εἰλικρίνεια λόγια Του.

Ὅμως στή συγκεκριμένη στιγμή τά πράγματα κατά τούς μαθητές δυσκόλευαν διότι νύχτωνε στήν ἐρημιά καί οἱ πέντε χιλιάδες ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες καί τά παιδιά ἔπρεπε νά φᾶνε καί βέβαια ἦταν ἀδύνατο νά χορτάσουν μέ τά πέντε ψωμιά καί τά δύο ψάρια πού ὑπῆρχαν.

Ὁ Κύριος δέν ἀρνήθηκε τήν βιολογική ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων, καθησύχασε ὅμως τούς ἀνήσυχους μαθητές μέ τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν φαγητῶν καί τό χορτασμό τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ σήκωσε τά μάτια στόν οὐρανό  γιά νά δείξει τό σύνδεσμό του μέ τό Θεό Πατέρα.

osioparthenomartys_paraskevi_2      Μέ αὐτό τό θαῦμα ὁ Χριστός μας, μᾶς δίδαξε ὅτι ὅποιος ἔχει κοντά του τό Θεό καί ἐμπιστεύεται τή ζωή του σ' Αὐτόν μπορεῖ «κάθε βιοτική μέριμνα - φροντίδα νά τήν ἀποθέση σ' Αὐτόν» (Χερουβικό Θ. Λειτουργίας). Γιά νά γίνεται αὐτό ὁ χριστιανός πρέπει νά τρέφεται μέ τήν πνευματική τροφή τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ ἱερή ἐξομολόγηση εἰρηνεύει τήν ψυχή τοῦ πιστοῦ καί ἡ Θ. Κοινωνία τόν ἐνδυναμώνει στή βιοπάλη του, διότι τά Μυστήρια ὄχι μόνο παρέχουν, ἀλλά καί περιέχουν τήν Θεία Χάρη. Αὐτή τήν στενή σχέσι καί ἕνωσι μέ τόν Σωτῆρα Χριστό ἐβίωσε καί ἡ σήμερα ἑορταζόμενη Ἁγία Παρθενομάρτυς Παρασκευή καί αὐτή ἡ Θεία καί οὐράνια τροφή τῶν Θείων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἔτρεφε καί ἐστήριζε στούς ἀγῶνες της τήν Ἁγία τοῦ Θεοῦ.

Παράλληλα ὅμως μέ τό θαῦμα αὐτό ὁ Κύριος μᾶς δείχνει ὅτι φροντίζει καί τό φθαρτό μας σῶμα. Διότι γνωρίζει ὅτι παράλληλα μέ τήν πνευματική τροφή χρειάζεται καί ἡ ὑλική.

Γι' αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας κατά τήν Θ. Λατρεία δέεται «ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καί καιρῶν εἰρηνικῶν», δηλ. γιά ἀνέμους καλούς, γιά καλή καρποφορία τῆς γῆς καί καιρούς εὐνοϊκούς.

Ἀκόμη στίς εὐχές τῆς Θ. Λειτουργίας παρακαλεῖ τό Θεό νά θυμηθεῖ ἐκείνους πού ταξιδεύουν στή θάλασσα καί στή στεριά, τούς ἀρρώστους, τούς αἰχμαλώτους καί τόν ἱκετεύει νά εἶναι δίπλα τους .

Χριστιανοί μου, ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος ἀπό τό Θεό Πατέρα μέ σῶμα καί ψυχή. Νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὅταν τόν ἀποδεχόμαστε σάν Πατέρα μας θά εἶναι δίπλα μας,  ὅπως καί ὁ βιολογικός πατέρας μας, σέ κάθε μας ψυχοσωματική ἀνάγκη.  ΑΜΗΝ.

Πρωτ. π. Π. Μεγαλοκονόμος


Εκτύπωση   Email