ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (9-8-2015)

crist_heals_seliniazomenon_1ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(9-8-2015)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
 

(Ματθ. ιζ' 14-23)

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου νέου.
Προαγγελία τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως.
 

Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀναφέρει ἐν ὀλίγοις στήν Εὐαγγελική του περικοπή τήν θεραπεία ἑνός νέου, βασανιζομένου ἀπό ἀκάθαρτα πνεύματα. Ἐπίσης, μᾶς ἀναφέρει ὅτι ὁ Κύριος μας, ὅταν ἦλθε ὁ πατέρας τοῦ νέου αὐτοῦ γιά νά ζητήσει τήν βοήθειά του, ἐξέφρασε πρός τό ἰουδαϊκό ἔθνος τήν ἱερή ἀγανάκτησί του, διότι ἐνῶ ὁ Ἰσραήλ ἦταν ὁ περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ, κατήντησε ἕνας τόπος στόν ὁποῖο εὐδοκιμοῦσε ἡ ἁμαρτία καί ἡ διαφθορά καί πληθύνονταν οἱ δαιμονισμένοι. Ἔφυγε, λοιπόν, μακράν τοῦ Θεοῦ ὁ λαός αὐτός καί ὁ Κύριος ἐλυπήθη διά τήν κατάντια του.

Θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε τρία ἀξιόλογα σημεῖα στή σημερινή περικοπή.

Τό πρῶτον εἶναι ἡ ἁμαρτία πού σκλαβώνει τόν ἄνθρωπο, εἴτε μέ τό κατρακύλισμα στό κακό καί τήν διαστροφή, εἴτε μέ τόν ἴδιο τόν δαίμονα πού βασανίζει τούς ἀνθρώπους.

Τό δεύτερο εἶναι ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία, πού πολλές φορές λείπει ἀπό τούς χριστιανούς. Καί τό τρίτο σημεῖο εἶναι ἡ προαναγγελία τοῦ Κυρίου μας γιά τήν σταυροαναστάσιμη πορεία Του καί τήν ἐκπλήρωσι τοῦ λυτρωτικοῦ του ἔργου.

Ὅσον ἀφορᾶ τό πρῶτο σημεῖο ὁ ἄνθρωπος, ὅταν χάσει τήν συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλότητός του, ἀφοῦ πρῶτα γκρεμίσει τήν σχέση του μέ τόν Θεό, παύει νά νοιώθει τήν ἁμαρτία σάν τήν ἀπειλή τῆς ψυχῆς καί περνᾶ σέ ἕνα δεύτερο, πιό τραγικό στάδιο, τήν διαστροφή. Ἔτσι πλέον εἶναι γερά δεμένος ἀπό τόν σατανᾶ καί ἀντί νά λυπᾶται γιά τήν κατάστασι αὐτή νοιώθει ἀκόμα καί περήφανος γιά τήν κατάντια του. Πόσες τέτοιες διεστραμμένες καταστάσεις ἆραγε δέ βλέπουμε νά νομιμοποιοῦνται καί οἱ ἄνθρωποι νά καυχῶνται γιά τήν ἠθική τους κατάπτωσι! Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἀρνεῖται τελεσίδικα τήν σωτηρία του καί πολλές φορές περνᾶ σέ ἕνα ἄλλο χειρότερο στάδιο, τόν δαιμονισμό. Τήν πλήρη, δηλαδή, ἐξάρτησί του ἀπό τούς δαίμονες, πού τότε ὅμως τά ἀποτελέσματα τῆς ἐπιδράσεώς τους στόν ἄνθρωπο, ἀπογυμνωμένα πλέον, εἶναι δυσάρεστα καί τραγικά.

Ὅμως, γιά νά φθάσει ὁ ἄνθρωπος σ' αὐτήν τήν κατάστασι σημαίνει πώς στήν ψυχή του ὑπάρχουν πρῶτα ἀπ' ὅλα δύο ἄλλες σημαντικές ἐλλείψεις. Ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία.  Μᾶς ἔχει ἀπασχολήσει ξανά μέσα ἀπό τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου ἡ προσευχή. Τώρα μᾶς ἀπασχολεῖ καί πάλι σέ συνδυασμό μέ τήν νηστεία. Πολλές ἀνά τόν κόσμο αἱρέσεις ἔχουν ἀπορρίψη τήν νηστεία, καί πολλοί «μοντέρνοι» «θεολόγοι» ἀθεολόγητοι πολεμοῦν κυριολεκτικά καί περιφρονοῦν τήν ἀρετή αὐτή τῆς νηστείας. Καί λέγουν : ἡ νηστεία εἶναι περιττή. Ὅμως βλέπουμε πώς ὁ ἴδιος ὁ Χριστός γιά νά τονίσει τήν ἀναγκαιότητα τῆς νηστείας λέγει : «τοῦτο τό γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ»! Δηλαδή, αὐτό τό γένος τῶν δαιμόνων δέν βγαίνει ἀπό τόν ἄνθρωπο πού ἔχει αἰχμαλωτισθῆ στά δίχτυα του, παρά μόνον μέ προσευχή καί νηστεία.

Ἄρα ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία εἶναι τά ὅπλα τοῦ χριστιανοῦ γιά νά ἀντιμετωπίσει τίς ἐπιθέσεις τοῦ σατανᾶ. Καί ὅταν παραδώσει αὐτά τά ὅπλα, χάνει τήν μάχη μέ τόν διάβολο καί καταλαμβάνεται ἀπό αὐτόν. Καί δέν ἀρκεῖ μόνον νά μήν εἶναι κανείς δαιμονισμένος φανερά. Ὑποχείριο τοῦ διαβόλου εἴμαστε καί ὅταν πράττουμε τίς φαῦλες ἐπιταγές του. Ἐγωϊσμός, ἀμετανοησία, διαστροφή, κάθε εἶδος ἐπικοινωνίας μαζί του ὅπως π.χ. μαντεία, μάγια κ.ο.κ.

Ὅμως, ὁ ἄνθρωπος γιά νά πᾶμε καί στό τρίτο σημεῖο τῆς περικοπῆς αὐτῆς μπορεῖ νά ἀπαλλαχθῆ ἀπό τόν διάβολο καί τά ἔργα του. Νά ἀποδεχθῆ τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ καί νά πεῖ ναί στή σωτηρία του. Γι' αὐτό καί ὁ Χριστός μετά ἀπό τίς παραπάνω περιγραφές τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς προανήγγειλε τό Πάθος του καί τήν Ἀνάστασί Του, πού εἶναι καί ἡ τελειωτική νίκη κατά τοῦ σατανᾶ. Ἄς ποῦμε, λοιπόν, τό ναί στήν σωτηρία μας, ἀδελφοί μου, ἀποδεχόμενοι τήν ἀπολυτρωτική θυσία τοῦ Κυρίου μας, ἄς ἀπαρνηθοῦμε κάθε τί βλαβερό γιά τήν ψυχή μας καί ἄς πορευθοῦμε στόν δρόμο πού χάραξε ὁ Χριστός γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.-

π. Νικ. Ζουναρέλης

 


Εκτύπωση   Email