ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (16-8-2015)

ia_mathaiou_syxoritikotita_ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
16-8-2015

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

(Ματθ. ιη' 23 - 35)

Ἡ Παραβολή τῶν μυρίων ταλάντων

Αὐτή ἡ Εὐαγγελική περικοπή τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ καί ὡς «προτροπή γιά τήν συγχωρητικότητα». Μᾶς  διδάσκει μέ ἕνα ἁπλό παράδειγμα ἀπό τήν κοινωνική ζωή τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ὁ Κύριος, γιά νά μᾶς τονίσει πόσο σημαντική εἶναι ἡ συγχώρηση πρός τούς ἀδελφούς μας.

Στόν τότε Ἰουδαϊκό κόσμο μέ τήν κυριαρχία τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ὑπῆρχαν δοῦλοι (ἄνδρες καί γυναῖκες), πού συνήθως ἦταν ἄνθρωποι πού χρωστοῦσαν ἕνα μεγάλο χρηματικό ποσό σέ κάποιους πλουσίους ἤ καί πρός τό ἴδιο τό Ρωμαϊκό καθεστώς. Καί οἱ νόμοι τότε ἐπέβαλαν στούς χρεωμένους αὐτούς πολίτες τήν ποινή τῆς φυλακίσεως.

Ἕνας τέτοιος δοῦλος εἶναι καί ὁ δοῦλος τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ὁ ὁποῖος ἐνῶ ὤφειλε ἕνα τεράστιο χρηματικό ποσό στόν Κύριόν του, θά ἔπρεπε κανονικά νά μπεῖ φυλακή, καί νά τοῦ κάνουν δήμευση τῆς περιουσίας του, ἀκόμα καί νά τοῦ δεσμεύσουν τήν οἰκογένειά του. Ὁ Κύριός του ἔδωσε μία παράταση σ' αὐτόν τόν δοῦλο πού τόν ἐκλιπαροῦσε, διότι τόν ἐλυπήθη. Αὐτός ὅμως ὁ δοῦλος δέν ἔδειξε τήν ἴδια μακροθυμία στόν σύνδουλό του, ὁ ὁποῖος μέ τή σειρά του τοῦ χρώσταγε χρήματα καί ὁ κακός δοῦλος τόν ἀδελφό του τόν ἔριξε στήν φυλακή.

Ὅμως ὁ Κύριος τοῦ πονηροῦ δούλου μαθαίνοντας αὐτά ἐφυλάκισε τόν κακό δοῦλο καί τόν παρέδωσε στά βασανιστήρια.

Αὐτή λοιπόν εἶναι μία εἰκόνα πού μᾶς δίνει ὁ Χριστός γιά τήν μέλλουσα κρίση, στήν ὁποία ὁ Κύριός μας θά εἶναι σπλαχνικός στούς σπλαχνικούς καί σκληρός καί ἄτεγκτος στούς σκληρόκαρδους. Ὅποιος συγχωρεῖ τά παραπτώματα τοῦ ἀδελφοῦ του, θά λάβει κι ἐκεῖνος τήν συγχώρεση τοῦ Κυρίου μας. Ὁ Χριστός μας θέλει νά πηγάζει μέσα ἀπό τήν ψυχή μας αὐτή ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς συγχωρητικότητος, διότι ἀφ' ἑνός δείχνει τήν ἔμπρακτη ἀγάπη, τήν ὁποία πρέπει νά ἐκφράζει ἕνας γνήσιος χριστιανός. Κι' ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ὀνομαζόμαστε δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, διότι μᾶς ἐξαγόρασε μέ τό πανάγιο αἷμα Του. Εἴμαστε πραγματικά ἐλεύθεροι, κι ὅμως πολλές φορές, ἐνῶ μᾶς ἔχει περιβάλλει ὁ Θεός μέ τήν ἀγάπη του, καί μᾶς ἔχει κάνει υἱούς καί θυγατέρες του, μέ τά ἱερά μυστήρια, γινόμαστε καί δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας. Κι' ὅμως ὁ Θεός μακροθυμεῖ ὑπέρ ἡμῶν. Πολλές φορές ὅμως κι' ἐμεῖς γινόμαστε σάν τόν πονηρό δοῦλο κι ἐνῶ ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό νά μᾶς συγχωρέσει τίς ἁμαρτίες μας, ἐμεῖς δέν συγχωροῦμε τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ἔχουν βλάψει. Ἀντίθετα τούς μισοῦμε. Τί λέει ὅμως καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος γιά τήν συγχωρητικότητα καί τόν ἀγαθό καί φιλεύσπλαγχνο ἄνθρωπο; Λέγει τά ἑξῆς : ὅποιος ἀγαπᾶ δέν μπορεῖ ποτέ νά μισήσει. Αὐτό εἶναι τό μέγιστο ἀγαθό τῆς ἀγάπης (τό νά μήν μπορεῖ νά μήν ἀγαπᾶ!).

Καί τά ἀψευδῆ χείλη τοῦ Χριστοῦ ὡς πρόταση κατακλεῖδα τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς λέγουν «οὕτω καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν». Δηλαδή, ἄν δέν συγχωροῦμε τόν ἀδελφό μας, αὐτά πού ἔπαθε ὁ κακός δοῦλος θά πάθουμε κι' ἐμεῖς. Ἔτσι, καί ὁ ἐπουράνιος Πατέρας μου πρός τόν ὁποῖον εἶσθε χρεῶστες ἀναριθμήτου χρέους λόγῳ τῶν ἀναριθμήτων σας ἁμαρτιῶν, θά κάμει καί σέ σᾶς, ἐάν δέν συγχωρεῖτε καθένας σας τόν ἀδελφόν του ὄχι μέ τό στόμα σας μόνον, ἀλλά ἀπό τήν καρδιά σας.

Ἄς ἀποδεχθοῦμε, ἀδελφοί μου, τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας γιά πραγματική συγχωρητικότητα πρός τούς ἀδελφούς μας, ὥστε κι' ἐκεῖνος νά μᾶς συγχωρέσει κατά τήν φοβερή αὐτοῦ καί δικαία Του κρίση. Ἀμήν.-

π. Νικ. Ζουναρέλης


Εκτύπωση   Email