ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (30-8-2015)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (30-8-2015)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
 

(Ματθ. ιγ', 33 - 42)

Ἡ παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν.

Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀναφέρει μία παραβολή τοῦ Κυρίου μας πρός τούς Φαρισαίους γιά νά τούς προειδοποιήση γιά τό μέγιστον ἔγκλημα πού θά ἔκαναν ἐναντίον τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί γιά τά δεκάδες ἐγκλήματα τῶν προγόνων τους ἐναντίον τῶν Προφητῶν τῆς Π.Δ.

Ὁ οἰκοδεσπότης αὐτῆς τῆς παραβολῆς εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τόν κόσμο μέ ἰδιαίτερη φροντίδα, ὁ δέ ἀμπελώνας μέ τόν φράχτη ἔχει τήν ἔννοια τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο παρέδωκε στόν Μωϋσῆ καί στούς Προφήτας.

Ἐπίσης, ὁ ἀμπελώνας εἶναι ἡ Ἱερουσαλήμ, τήν ὁποία ὁ Θεός ἔχει πολλαπλῶς εὐεργετήσει καί οἱ καρποί τοῦ ἀμπελῶνος(Ἱερουσαλήμ) εἶναι νά δεχθοῦν οἱ ἄνθρωποι τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ Θείας οἰκονομίας. Ὁ οἰκοδεσπότης (ὁ Τριαδικός Θεός), ἐπειδή θέλει νά σώση τό ἀνθρώπινο γένος, στέλνει πέρα ἀπό τόν Μωσαϊκόν Του Νόμον καί Προφῆτες, τούς ὁποίους οἱ Ἰουδαῖοι πρόγονοι τῶν Φαρισαίων καί νομοδιδασκάλων τούς ἔδιωξαν ἤ τούς ἐσκότωσαν. Ὅμως θά φθάσουν οἱ ἀπόγονοί τους, οἱ σημερινοί Φαρισαῖοι, νά φονεύσουν διά σταυρικοῦ θανάτου, τόν Υἱόν τοῦ οἰκοδεσπότου, δηλ. τόν Ἰησοῦ Χριστό τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο θά σταυρώσουν στόν Γολγοθᾶ˙ «καί λαβόντες αὐτόν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καί ἀπέκτειναν».

Ποια, ὅμως, θά εἶναι ἡ καταδίκη αὐτῶν πού ἔκαναν ὅλα αὐτά τά ἐγκλήματα στούς Προφῆτες καί ἐκείνων πού θά φονεύσουν μέ σταυρικό θάνατο τόν Μεσσία Χριστό;

Ἡ καταδίκη τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν Ἰουδαίων καί Φαρισαίων θά εἶναι νά χάσουν αὐτοί  τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (ὁ περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ) καί νά δοθῆ στούς εἰδωλολάτρες πού θά μετανοήσουν γιά τήν πλάνη τους καί θά γίνουν μέλη τίμια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Γι΄αὐτό ὁ Χριστός προειδοποιεῖ τούς Ἰουδαίους καί τούς λέγει: λίθον τόν ὁποῖο ἀπέρριψαν ὡς ἀκατάλληλο γιά τήν οἰκοδομή οἱ κτίστες, αὐτός ὁ λίθος ἔγινε ἡ κεφαλή ὅλης τῆς οἰκοδομῆς. Δηλαδή, ἐμένα τόν Ἰησοῦ Χριστό ἀπορρίψατε Φαρισαῖοι ὡς πνευματικό λίθο τοῦ πνευματικοῦ οἰκοδομήματος τοῦ Θεοῦ. Κι ὅμως, ἐνῶ ἐσεῖς μέ ἀπορρίψατε ἐγώ ἔγινα πνευματικός ἀκρογωνιαῖος λίθος πού συνένωσε ὅλους τούς λαούς στήν Ἐκκλησία! Αὐτό τό ὁποῖο δηλαδή προφήτευαν οἱ ψαλμοί καί τά ὑπόλοιπα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔγινε φανερό στούς ἀνθρώπους, ἀντικρύζοντας ἐμένα τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἔτσι, ἀδελφοί μου, ἄς μήν ὁμοιάσουμε μέ τούς ἀσεβεῖς Φαρισαίους πού ἀποδοκίμασαν τό ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά νά γίνουμε καί ἐμεῖς γνήσιοι μαθητές τοῦ Κυρίου, ὥστε νά μή πάθωμε αὐτό πού ἔπαθαν οἱ Φαρισαῖοι. Ἐνῶ εἴμεθα μέσα στήν Ἐκκλησία, μέ τήν ἀσεβῆ ζωή μας καί μέ μία δική μας πίστη, πού δέν ἐκφράζει τήν ἀνόθευτη πίστι καί τήν Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, νά χάσουμε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μή γένοιτο. Ἄς πάρουμε ὡς παράδειγμα τόν Ἅγιον Ἀλέξανδρο, Ἀρχιεπίσκοπο Κων/πόλεως, ὁ ὁποῖος ἔγινε πιστός μαθητής τοῦ Χριστοῦ, πράττοντας στή ζωή του ὅλα ὅσα διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Ἱερά Παράδοση. Καί διδάσκοντας, ἐν ἀντιθέσει με τούς Φαρισαίους, στό ποίμνιό του τήν ἀλήθεια γιά τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τό ἔργον τῆς Θείας Οἰκονομίας, σήμερα ἐκεῖνος σάν καλός ποιμήν νά ζῆ στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέ ὅσους ἀπό τό ποίμνιό του δέχθηκαν τά μελιστάλακτα λόγια του.

Ἄς ἀκολουθήσωμε, ἀδελφοί μου, καί ἐμεῖς κληρικοί καί λαϊκοί, αὐτό τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου καί ἀσφαλῶς θά εἴμεθα καί ἐμεῖς ἀπό ἐκείνους, πού ὁ Κύριος τούς συνένωσε καί τούς ἁγίασε μέσα στήν Ἁγία Του Ἐκκλησία. Ἀμήν.     

π. Νικ. Ζουναρέλης

Εκτύπωση   Email