ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΛΟΥΚΑ (4-10-2015)

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ
4-10-2015
kyriakh_b_louka_1

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

Τό ὑπόδειγμα τῆς ἀνθώπινης σχέσης 

          Πολλοί χριστιανοί ὅταν φέρνουν πρόσφορο γιά τήν Θεία Λειτουργία, μετά τά ὀνόματα τῶν δικῶν τους συμπληρώνουν: «...Φίλων καί ἐχθρῶν».

          Ἡ ὡραῖα αὐτή ἱκετήρια ἔκφραση μαρτυρεῖ πώς οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ ἀκολουθοῦν τό παράδειγμα τοῦ Θείου Διδασκάλου, ὁ Ὁποῖος «λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει» καί «πάσχων οὐκ ἠπείλει». Ὅμως, οἱ χριστιανοί δέν εἶναι σωστό νά ἀρκεσθοῦμε σέ δέηση γιά τούς ἐχθρούς μας-καί μάλιστα κάπως γενική καί ἀνώνυμη.

          Χρέος ἔχουμε νά ἔχει προηγηθεῖ τῶν προσευχῶν μας ἡ πράξη. Καί ὑπόδειγμα πράξεων στίς δι-ἀνθρώπινες σχέσεις, εἶχε δώσει ὁ Κύριος, πολύ πρίν  ὁ Ἴδιος μαρτυρήσει στόν Σταυρό «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς».

          Αὐτή ἀκριβῶς τήν διδασκαλία περιλαμβάνει τό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα.

          Ξεκινάει μέ πολύ πρακτικό ὁδηγό στίς σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους: «Ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς καί σεῖς νά συμπεριφέρεσθε σ΄αὐτούς».

          Πόσοι ἀπό μᾶς σέ στιγμές ἔντασης, διαφωνιῶν ἤ διαφορῶν  ἀνατρέξαμε σ΄αὐτόν τόν χρυσό κανόνα; Ἄν οἱ ἄνθρωποι σ΄ὄλη τήν Γῆ καί ὅλες τίς ἐποχές ἐφάρμοζαν αὐτή τήν θεία συμβουλή, δέν θά ὑπήρχαν μίση, πάθη, ἰδιοτέλειες καί πόλεμοι. Θά εἶχαν ἐξαφανισθεῖ ὄχι μόνο τά τερατώδη σύγχρονα ὅπλα, ἀλλά καί αὐτά ἀκόμη τά βέλη!

          Προχωρεῖ ὁ Ἰησοῦς καί συνδέει τόν πρακτικό αὐτόν ὀδηγό μέ τήν ἐντολή τῆς Ἀγάπης, ἐπισημαίνοντας πώς ἡ Ἀγάπη δέν προσφέρεται μόνο σ΄αὐτούς πού μᾶς ἀγαποῦν. Οὔτε σ΄αὐτούς πού μᾶς κάνουν καλό μόνο. Τέτοια μεροληπτική ἀγάπη ἐφαρμόζεται ἀπό τούς ἁμαρτωλούς.  Τέτοια ἰδιοτελῆ ἀγάπη διώχνει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ: «Εἰ ἀγαπάτε τούς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποῖα ὑμῖν χάρις ἐστί;»

          Χαρακτηριστικά ὁ Κύριος φέρνει τό παράδειγμα τοῦ δανεισμοῦ. Ἄν δανείζουμε γιά νά πάρουμε τά ἴσα, δέν ἔχουμε χάρη. (Πόσο μάλλον ἄν δανείζουμε ὡς τοκογλύφοι!...)

Ἀγαπητοί Χριστιανοί,

ἄς ἔχουμε τήν διδαχή αὐτή σάν πολύτιμο σύμβουλο σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας. Κι ἄς σκεφθοῦμε τή θά γινόμαστε ἄν ὁ Θεός μᾶς ἀγαποῦσε μόνο ἄν Τόν ἀγαπούσαμε!

          Ἀντίθετα «Αὐτός χρηστός ἐστίν ἐπί τούς ἀχαρίστους καί πονηρούς».

          Ἄς θελήσουμε νά Τόν μιμηθοῦμε....

π.Π.Μαρ.
sxima_

Εκτύπωση   Email