ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (13-12-2015)

megalos_deipnos_2ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (13-12-2015)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ παραβολή  τοῦ Μεγάλου Δείπνου

Στήν σημερινή  εὐαγγελική περικοπή ὁ Κύριος μας παρομοιάζει τό κάλεσμα στήν Βασιλεία  τῶν Οὐρανῶν μέ ἕνα νυκτερινό συμπόσιο, δηλαδή  δεῖπνο, στό  ὁποῖο ὁ οἰκοδεσπότης, ὁ Θεός δηλαδή,  ἐκάλεσε πολλούς , καί πρῶτα ἐκάλεσε τούς Ἰουδαίους. Κατά τήν ὥρα τοῦ δείπνου του, ἔστειλε τούς δούλους του δηλαδή τούς εἰς ἑκάστην ἐποχήν ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ, καί συγκεκριμένα τούς Ἁγίους Προπάτορες, τούς Ἁγίους Προφῆτες, τόν Ἅγιον Ἰωάννη τόν Πρόδρομο , ἀκόμα καί τόν ἴδιο τόν Υἱόν Του, τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἔλαβε διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του μορφήν δούλου, καί τούς ἔστειλε διά νά εἰποῦν στούς προσκαλεσμένους του, ἐλᾶτε καί μήν ἀναβάλλετε, διότι εἶναι ὅλα ἕτοιμα. Καί ὅμως ἄρχισαν οἱ προσκαλεσμένοι Ἰουδαῖοι νά βρίσκουν κάθε δικαιολογία γιά νά μήν ἔρθουν στό μεγάλο δεῖπνο, καί μάλιστα μέ τήν δικαιολογία ὅτι αὐτοί ἦταν μαθητές καί ἀπόγονοι τοῦ Μωϋσέως.

Μετά ἀπό τίς δικαιολογίες πού εἶπαν στόν Οἰκοδεσπότη Θεό, Ἐκεῖνος αἰσθάνθηκε Θεία ὀργή ( χωρίς νά σημαίνει βέβαια αὐτό ὅτι ὁ Θεός θυμώνει, τό ἀντίθετο , ἀλλά ἡ θεία ὀργή συνδέεται μέ τήν θεία δικαιοσύνη),καί εἶπε εἰς ἕνα δοῦλο του: βγές γρήγορα στίς πλατεῖες καί τά στενά τῆς πόλεως καί φέρε ἐδῶ νά γεμίσει τό σπίτι μου πτωχούς, ἀναπήρους, τυφλούς, δηλαδή τούς περιφρονημένους Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι φαίνονται ἕνα τίποτα μπροστά στά μάτια τῶν Νομοδιδασκάλων καί Φαρισαίων ( ὅπως ἦταν οἱ ἁπλοί ψαράδες, οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ ).

Καί ὁ δοῦλος ἔκανε αὐτό πού τοῦ ζήτησε ὁ Οἰκοδεσπότης λέγοντάς του ὅμως, ὅτι τό σπίτι (ἡ Βασιλεία Του δηλαδή) ἦταν μεγάλο καί χωροῦσε κι ἄλλους. Καί τότε ὁ Οἰκοδεσπότης Θεός του εἶπε: πήγαινε στούς δρόμους καί στούς φράχτες τῶν κτημάτων ὅπου συνήθως μαζεύονται οἱ περιπλανώμενοι, προσκάλεσε δηλαδή τούς ἐθνικούς νά λάβουν μέρος εἰς τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας μου.

Καί ὕστερα προειδοποιεῖ ὅτι κανένας ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐκείνους δέν θά καθίσει στό δεῖπνο μου, οὔτε κἄν θά τό γευθῆ. Κανένας ἀπό ὅσους δηλαδή δέν δέχθηκε τό κήρυγμα τοῦ Μεσσία δέν θά εἰσέλθη στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Καί ἐδῶ, ἀδελφοί μου, τίθεται ἕνα μεγάλο ἐρώτημα, πού πρέπει ὅλους μας νά προβληματίσει. Σέ ποιά κατηγορία ἀνθρώπων τελικά ἀνήκουμε καί μεῖς; Σέ ἐκείνους πού θεωροῦνται ταπεινοί καταφρονημένοι, ἀλλά γεμάτοι ἀπό ἀγάπη γιά τόν Χριστό, ἤ σέ αὐτούς πού συνεχῶς δικαιολογοῦν τό ἁμαρτωλό τους φρόνημα καί τήν ἀδιαφορία τους στό κάλεσμα τῆς Σωτηρίας, μένοντας τελικά ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ;

Ἅς κοιτάξουμε προσεκτικά τούς Ἁγίους Προπάτορες, τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα πού χθές ἑορτάσαμε καί τήν Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Λουκία , ἡ ὁποία ἀποκεφαλίστηκε (ἐπί Δεκίου ) διότι κήρυττε τό Εὐαγγέλιον σάν σωστός ἱεραπόστολος, καί ἔδωσε τό αἷμα της διά τόν Χριστόν. Οἱ ἅγιοι ὅλοι ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης καί πασῶν τῶν γενεῶν δίνουν τήν ἀπάντηση πού ζητοῦμε σέ αὐτό τό προσωπικόν μας ἐρώτημα, πού μόλις τώρα ἐθέσαμε. Ἅς ὁμοιάσουμε λοιπόν ὅλοι μας στούς Ἁγίους μας καί τότε θά εἴμαστε καί μεῖς οἱ ταπεινοί καί πρόθυμοι πού θά γευθοῦμε τό Μεγάλο Δεῖπνο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

π. Νικ. Ζουναρέλης


Εκτύπωση   Email