ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (20-12-2015)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ    (20-12-2015)pro_xristou_gennisi_2

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

  Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μᾶς προετοιμάζει γιά τό μεγάλο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ὑπερφυσική κατά σάρκα Γέννησίν Του, ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν.

Αὐτό πού μᾶς διδάσκει καί τό ἱερόν σύμβολον τῆς Πίστεώς μας εἶναι πώς ὁ Κύριος μας ἦλθε καί ἔλαβε δούλου μορφήν, ὥστε νά κάνει τόν ἄνθρωπο ἐλεύθερο ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί ὁ ἐρχομός του στήν παγκόσμια ἱστορία μας, ἔγινε μέ τρόπον ὑπερφυσικόν, καθώς, ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει καί ὁ προφήτης Ἡσαΐας, ἰδού ἡ Παρθένος, πού δέν ἐγνώρισε ἄνδρα, θά συλλάβει καί θά γεννήσει υἱόν καί ὅσοι θά πιστεύουν εἰς αὐτόν θά τόν ὀνομάσουν Ἐμμανουήλ, ὄνομα ἑβραϊκόν, πού μεταφράζεται ἑλληνικά ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Ἄλλη μιά ἀπόδειξη ἐναντίον τόσων αἱρετικῶν πού ἀρνοῦνται τήν Θεότητα Του Χριστοῦ ὅπως οἱ χιλιαστές «Ἰεχωβάδες» , πού λένε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ Ἁγία Γραφή διδάσκει πώς ὁ ἴδιος ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ , εἶναι Θεός κατά φύσιν γενόμενος τέλειος ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο κατά χάριν Θεό. Μάλιστα ὁ Θεῖος Παῦλος λέγει περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: «ὁμολογουμένως μέγα ἐστί τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον∙ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί...»(Α' Τομ.3, 16).

Διότι, ἀδελφοί μου, δέν θά μποροῦσε νά σώσει ἕνα κτίσμα ὅπως π.χ. ἕνας ἄγγελος, ἄλλα κτιστά ὄντα, ὅπως τόν ἄνθρωπο . Ἔπρεπε, ὁ ἴδιος ὁ Θεός νά γίνῃ καί τέλειος ἄνθρωπος, ὥστε τό ἄκτιστον νά σώσει τό κτιστόν, πού εἴμεθα ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι καί σύμπασα  ἡ κτίσις .    

Ποιά, ὅμως, εἶναι ἡ πνευματική ὑποχρέωσις μας ἀπέναντι στόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, πού σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσουμε τήν κατά σάρκα Γέννησίν του; Ἐμεῖς τί πρέπει νά προσφέρουμε στόν Θεό, πού ἔκανε τόσα πολλά διά τήν ἰδική μας σωτηρία; Θά μείνουμε μήπως ἀδιάφοροι ἀπέναντι στή Θεία μακροθυμία καί συγκατάβασι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ; Πῶς τελικά θά ἀγωνισθοῦμε διά τήν σωτηρία, πού μᾶς παρέχει ὁ Ἰησοῦς Χριστός ;

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας μνημονεύει πάντας τούς εὐαρεστήσαντες Ἁγίους ἀπό Ἀδάμ μέχρι καί τοῦ Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ βρίσκονται ἀκόμη στήν περίοδο τῆς Π.Δ., καί ἐνῶ ἡ περίοδος τῆς Χάριτος διά τοῦ Εὐαγγελίου δέν ἔχει ἀκόμη φθάση , ἐκεῖνοι ἔμειναν πιστοί καί θερμοί κήρυκες τῶν θείων ὑποσχέσεων διά τήν σωτηρίαν τοῦ κόσμου, ὥστε προγεύονταν ἤδη ἀπό τήν ἐποχήν τους, τά ἀγαθά τῆς θείας οἰκονομίας , μέ ἀποκορύφωμα τούς Ἁγίους Προφῆτες, καί δή τόν Ἡσαΐα, νά ἀναφωνοῦν πώς (ἰδού) νά τώρα «ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται Υἱόν καί καλέσουσιν τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ».

Οἱ Προφῆτες καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι οἱ εὐαρεστήσαντες τόν Θεόν πρό τῆς αὐτοῦ κατά σάρκα Γεννήσεώς Του ἐπίστευσαν χωρίς νά ἰδοῦν μέ τά μάτια τοῦ σώματος τά ὅσα ἐλέχθησαν ἀπό τά ἀψευδῆ χείλη τῶν Προφητῶν, ὥστε νά μᾶς θυμίζουν τόν λόγο τοῦ Κυρίου στήν ψηλάφησι τοῦ Θωμᾶ: «μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πιστεύσαντες». Ὅμως, οἱ Ἅγιοι, πού προαναφέραμε, δέν ἐπίστευσαν ἁπλῶς , ἀλλά πολλοί ἐξ αὐτῶν ἔδωσαν καί τό αἷμα τους διά τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. Ἄρα ἐμεῖς πού βρισκόμαστε στήν περίοδο τῆς Χάριτος καί τῆς δωρεᾶς, πόσα θά πρέπει νά βιώσουμε καί πόσο ἡ καρδιά μας θά πρέπει νά σκιρτήσει ἀπό θεῖο ἔρωτα, πού οἱ θεῖες ὑποσχέσεις δέν ἔχουν μείνει ἀνεκπλήρωτες ; Τοὐναντίον ἐδῶ καί 2015 χρόνια ἡ Ἐκκλησία μας λέγει πώς ἡ Βασιλεία Του Θεοῦ εἶναι ἤδη παροῦσα, ἀφοῦ ἠμπορεῖ κάλλιστα νά τήν βιώσει κανείς μέσα σέ αὐτήν. Καί μάλιστα νά γευθῆ πολλά περισσότερα ἀπό ὅσα γεύθησαν οἱ Ἅγιοι τῆς Παλιᾶς Διαθήκης. Ἑπομένως εἶναι καιρός, ἀδελφοί μου νά βιώσουμε Χριστόν αὐτές τίς Ἱερές ἡμέρες καί καλούμεθα ὅλοι μαζί νά πᾶμε στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί μέ τή δοξολογία μας γιά τήν ἄκρα συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ νά γίνει συγχρόνως καί ἡ δική μας καρδιά μιά φάτνη πού συνεχῶς θά γεννᾶται μέσα της ὁ Χριστός μέχρι τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας, πού θά εἶναι ἡ ἀναγέννησίς μας γιά τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν τόν Παράδεισον . Ἀμήν.       

π. Νικ. Ζουναρέλης


Εκτύπωση   Email