ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (10-01-2016)

agia theofaniaΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ  (10-1-2016)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀναφέρεται στήν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας τοῦ Ἡσαΐα, «ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα...». Τό φῶς αὐτό προεφήτευσε ὁ Ἡσαΐας αἰῶνες πρίν ἔλθει. Δέν πρόκειται γιά ἕνα ἐξωτερικό - φυσικό  φῶς, ὅπως ὅλα τά σύγχρονα φῶτα πού εἶναι γιά τήν κυκλοφορία μας. Ἀλλά πρόκειται γιά τό αἰώνιο ἐσωτερικό φῶς τῆς ἀλήθειας, τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό ἀποκαλύπτει τό εἶναι μας, τήν οὐσία τῶν πραγμάτων γύρω μας καί ἰδιαίτερα τήν Τριαδική Θεότητα. Αὐτό τό φῶς εἶναι πού ἄλλαξε καί ἀλλάζει συνεχῶς τόν κόσμο.

Ἀπό τήν ὥρα πού βαπτιζόμαστε στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος μπαίνουμε μέσα στό φῶς τῆς Τρισηλίου Θεότητος. Γι΄αὐτό καί ἡ ἡμέρα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ, κατά τήν ὁποία στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ἐβαπτίζοντο κατά χιλιάδες οἱ Χριστιανοί, λέγεται ἡμέρα τῶν Φώτων.

Μέσα στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ τό ἐγκαταλελειμένο παιδί ξαναβρῆκε τήν ἀληθινή στοργή.

Μέσα στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ ἡ περιφρονημένη γυναίκα ξαναπῆρε τή θέση της δίπλα στόν ἄνδρα, σάν σύζυγος, σάν μητέρα καί σάν παρθένα.

Μέσα στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ ὁ δοῦλος γίνεται ἐλεύθερος,ὁ ληστής ἅγιος καί ὁ παραστρατημένος βρίσκει τό δρόμο του πρός τή λύτρωση.

Φῶτα, βέβαια, ὑπῆρχαν καί πρό Χριστοῦ. Τῶν φιλοσόφων καί τῶν ἐπιστημόνων. Ἀλλά ἦσαν ἄτονα καί ἀσταθῆ. Γι' αὐτό δημιουργοῦσαν τόση σύγχυση. Προσπαθοῦσαν νά φωτίσουν ἀπό κάτω πρός τά ἄνω. Δηλαδή, ἡ γῆ νά φωτίσει τόν ἥλιο καί ὄχι ὁ ἥλιος τή γῆ. Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ, γι' αὐτό καί εἶναι τό μόνο ἀληθινό καί αἰώνιο φῶς.

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς τό λέγει στή Θεία Λειτουργία : «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν πνεῦμα ἐπουράνιον ...».

Δυστυχῶς ὅμως, ἀκόμη δέν ἐδέχθησαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τό φῶς τό ἀληθινόν. Ζοῦν μέ τίς ψευδαισθήσεις τῶν ἀνθρωπίνων φωτιστικῶν ἐπινοήσεων. Ζοῦν δῆθεν συγχρονισμένα μέ τήν τελευταία λέξη τῆς ἐπιστήμης. Ἀπορρίπτουν τό Εὐαγγέλιο καί τήν Ἐκκλησία ὡς ἀναχρονιστικά. Ἔτσι μένουν μέσα στό σκοτάδι, πού ἦσαν καί οἱ πρό Χριστοῦ ἄνθρωποι.

Γι' αὐτό συνεχίζεται στίς ἡμέρες μας ἡ ἠθική ἐξαθλίωση, ἡ ἀναρχία, ἡ δουλεία, ἡ ἀγωνία, ἡ πεῖνα καί ὁ σκοταδισμός πάνω στή γῆ.

Ἀδελφοί μου ὁ Θεός ἔφτιαξε πρῶτα τό φῶς καί μετά τόν ἄνθρωπο. Αὐτό συμβολικά σημαίνει ὅτι χωρίς τό φῶς δέν μπορεῖ νά ζήσει σωστά καί ἠθικά ὁ ἄνθρωπος.

Ἐμπρός, λοιπόν, ὅσοι πιστοί, ἄς βαδίσουμε πρός τό αἰώνιο καί ἀληθινό Φῶς τοῦ Χριστοῦ.

π. Φρ. Δ.

 


Εκτύπωση   Email