ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2017)

kyriaki_apokrew_2  

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

Φῶτα πνευματικῆς πορείας
 
Τό σημερινό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα, Χριστιανοί μου, εἶναι ἕνα κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἕνα κήρυγμα, ὅμως, πού δέν ἀποτελεῖ Παραβολή πλέον, ἀλλά προαγγελία ἑνός σημαντικοῦ μελλοντικοῦ γεγονότος, τοῦ σημαντικότερου στήν Ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου : Στήν κρίση τοῦ Κυρίου μας κατά τήν Δευτέρα Παρουσία Του.
Ὅπως γνωρίζουμε ὅλοι, τό βασικό -ἄν ὄχι τό ἀποκλειστικό- κριτήριο τῆς σωτηρίας μας θά εἶναι ἡ ἐφαρμογή ἤ ὄχι τῆς ἀγάπης, τῆς ἀγάπης πού θά δείξουμε στόν ἀδελφό μας. Μιᾶς ἀγάπης, πού, ὄχι μόνον θά εἶναι ἀνιδιοτελής, ἀλλά καί ἀνεπίγνωστη. Στήν ἀπόφασή Του γιά τήν εἴσοδο στήν Βασιλεία τοῦ Πατέρα, ὁ Ἰησοῦς ἀντιμετωπίζει τήν ἀπορία τῶν ἀγαθῶν : «Πότε Σέ εἴδαμε γυμνόν, πεινῶντα, ἐν φυλακῇ, κ.λπ. καί Σέ ὑπηρετήσαμε;». Αὐτή ἡ ἀπορία μαρτυρεῖ πώς οἱ «ἐκ δεξιῶν» δέν γνώριζαν οὔτε εἶχαν κάμει ἀπαρίθμηση τῶν πράξεων ἀγάπης τους. Ἀλλά ὅ,τι ἔκαμαν, τό ἔκαμαν ἀπό ἐνδιαφέρον γιά τούς ἄλλους.
Ἀντίθετα οἱ «ἐξ ἀριστερῶν» δέν εἶχαν ἐπιδείξει ἐνδιαφέρον, ἀλλά ἀδιαφορία. Γι’ αὐτό καί ἡ ἀπορία τους δέν ἦταν ταπεινή, ἀλλά ἀπαιτητική, ἐγωϊστική, σάν νά ζητοῦσαν τόν λόγο ἀπό τόν Κριτή τους γιά τήν ἀποπομπή. Σάν νά ἀπαιτοῦσαν ἀνύπαρκτα δικαιώματα.
Τό ἐνδιαφέρον, λοιπόν, ἤ ἡ ἀδιαφορία εἶναι ἐκεῖνα πού θά γείρουν τήν πλάστιγγα.
Τό δέ ἐνδιαφέρον γιά τόν ἀδελφό μας ὁδηγεῖ σέ ἀντίληψη, σέ ἔγνοια, σέ παρουσία. Σέ ἀγάπη.
Γιατί, ὅμως, ὁ Κύριός μας, Χριστιανοί μου, χρησιμοποίησε αὐτήν τήν εἰκόνα τῆς μελλούσης Κρίσεώς Του, ὡς προειδοποίηση; Δέν εἶναι εἰκόνα πού προξενεῖ φόβο καί τρόμο μπροστά στό ἐνδεχόμενο τῆς ἀπορρίψεώς μας;
Καί, τό κίνητρο τῆς Ἀγάπης εἶναι ὀρθό νά εἶναι ὁ φόβος; Πόσο ἐλεύθερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἀγαπάει ἀπό φόβο; Ποῦ πῆγε τό πρῶτο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ἡ ἐλευθερία;
Ἐδῶ πιά μᾶς ἀποκαλύπτεται ἡ ἀπέραντη Ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας : ἡ προειδοποίηση ἀποσκοπεῖ στήν σωτηρία μας! Μᾶς κάνει εὐκολώτερη τήν ἐπιλογή τοῦ δρόμου τῆς μιμήσεώς Του. Ὅπως τά σήματα τῆς Τροχαίας μᾶς προφυλάσσουν ἀπό τούς κινδύνους στούς πολυσύχναστους δρόμους τῆς καθημερινότητάς μας. Ὅπως τά κόκκινα φῶτα μᾶς προειδοποιοῦν, ὥστε νά σταματᾶμε. Ὅπως τά πράσινα μᾶς ἀνοίγουν τό διάβα μας. Οὔτε τό ἕνα φῶς, οὔτε τό ἄλλο μᾶς στεροῦν τήν ἐλευθερία μας.
Μᾶς ὁδηγοῦν στόν σωστό δρόμο.
Ἔτσι καί ἡ προαγγελία τῆς Μελλούσης Κρίσεως μᾶς χαρίσθηκε ἀπό τόν Χριστό μας γιά νά πορευθοῦμε τήν στενή ὁδό τῆς Πίστης. Τήν ὁδο, πού ἀφοῦ περάσει ἀπό τόν Γολγοθᾶ ὁδηγεῖ στήν Ἀνάσταση!...
                                                                                                   π.Π.Μαριᾶτος.

Εκτύπωση   Email