ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (13-9-2020)

ypsosi timiou staurou 5ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     Ἡ Ἐκκλησία μας, χριστιανοί μου, μία ἡμέρα πρίν ἀπό τήν Παγκόσμιο Ὕψωσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε, βάζει τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ πρός τούς μαθητές του λίγο πρό τοῦ Πάθους Του, λόγια ἐνθαρρυντικά καί παρηγορητικά πού καταδεικνύουν τή σημασία τῆς Σταυρικῆς Θυσίας καί τή δύναμη πού ἀπέκτησε τό Τίμιο καί Ζωοποιό Ξύλο τοῦ Σταυροῦ ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς Θυσίας.
     Ὁ Κύριος μας φέρνει στό μυαλό τῶν μαθητῶν Του ἕνα γνωστό τους περιστατικό ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, πού προτυπώνει τό γεγονός τῆς Σταυρώσεως Του καί ἔσωσε τότε τούς Ἰσραηλῖτες ἀπό τό θάνατο. Ὅταν στόν Μωϋσῆ καί στόν λαό του στήν πορεία τους πρός τῆ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, στήν ἔρημο ὅπου βρίσκονταν, ἐμφανίστηκαν δηλητηριώδη φίδια, πού ἀπό τό δάγκωμα τους ἄρχισαν νᾷ πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι, ὁ Μωϋσῆς τότε, ἀφοῦ προσευχήθηκε, πληροφορήθηκε ἀπό τόν Θέο νά φτιάξει ἕνα χάλκινο φίδι καί νά τό καρφώσει σέ ἕνα ξύλο ( ἔτσι ἔγινε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ) καί νά τό ὑψώσει γιά νά τό βλέπουν οἱ Ἰσραηλῖτες. Ὅποιον δάγκωναν τά φίδια, ἀφοῦ κοίταζε τό ξύλο μέ τό φίδι ζοῦσε καί δέν πέθαινε καί ἔτσι σώθηκε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ.

     Κατά τόν ἴδιο τρόπο, λέει ὁ Κύριος πρός τούς μαθητές Του, πρέπει νά ὑψωθῆ στό Σταυρό καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε ὅποιος πιστεύει σέ Αὐτόν νά μή χάνεται, ἀλλά νά ζῆ αἰώνια. Καί ὅπως ὁ Θεός ἀγαποῦσε τόν Ἰσραηλιτικό λαό καί τόν ἔσωζε στίς δύσκολες καταστάσεις, ἔτσι καί τώρα πού ἡ ἀποστασία καί ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ λαοῦ ἀπό τόν Θέο – Πατέρα ἔφτασαν στό ἀποκορύφωμά τους, ἔστειλε τόν Μονογενῆ Του Υἱό νά θυσιασθῆ καί νά σωθῆ δι΄ Αὐτοῦ ὅποιος πιστέψει σ΄ Αὐτόν καί στή θυσία Του. Καί ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος « ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Κυρίου μας ἔχει ἀποτέλεσμα ὄχι γιατί πέθανε κάποιος ἀθῶος πάνω στό Σταυρό, ἀλλά γιατί Ἐκεῖνος πού πέθανε στό Σταυρό ἦταν ὁ Σαρκωμένος Θεός. Πέθανε ὁ Θεός λοιπόν γιά νά μπορέσουμε νά ζήσουμε ἐμεῖς».
     Αὐτή εἶναι λοιπόν ἡ ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ὥστε παρέδωσε τόν Μονογενῆ Του Υἱό γιά νά ἔχει ζωή αἰώνια ὁ κάθε ἕνας, πού θά πιστεύη στή Σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ μας καί στήν Ἁγία Ἀναστάση, πού ἐπακολούθησε.
     Ποιός ὅμως σώζεται; Αὐτός πού ἔχει ἔμπρακτη πίστη. Αὐτός δηλ. πού σταυρώνει τά πάθη καί τίς κακές ἐπιθυμίες του, πού ἐνεργεῖ στήν καθημερινότητα του μέ γνώμονα τί ἀρέσει στό Θέο καί ὄχι στούς ἀνθρώπους, γιατί ὅπως λέει καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «πολλοί γάρ πίστιν ἔχοντες ἀκριβῆ, βίον δέ διεφθαρμένον, ἀθλιώτεροι πάντων γεγόνασι». Δηλ πολλοί πού τηροῦν μέ ἀκρίβεια τούς τύπους τῆς πίστεως, ἔχουν ὅμως ζωή διεφθαρμένη, εἶναι ἀθλιώτεροι πάντων.
     Χριστιανοί μου, ἄν θέλουμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τό φόβο τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου χρειάζεται ἔμπρακτη μετάνοια, περισσότερη ἐμπιστοσύνη στό Θεό παρά στίς δικές μας δυνάμεις, ὅσο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καί ἄν εἶναι αὐτές καί ἀποδοχή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.ΑΜΗΝ.-

Πρωτ. π.Παν.Μεγαλοκονόμος


Εκτύπωση   Email