ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (10-01-2021)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Ἡ ἀνατολή τοῦ Φωτός τοῦ κόσμου

     Δραματικό ἦταν τό ξεκίνημα τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας μας: Ὁ Ἰωάννης, ὁ αὐστηρός τιμητής τῆς βασιλικῆς ἀκολασίας, συλλαμβάνεται καί ὁδεύει πρός τό μαρτύριο.
    Ὁ Ἰησοῦς, ἀνεπιθύμητος στήν Ναζαρέτ («ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ»), μετοικεῖ στήν Καπερναούμ τήν «παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλών καί Νεφθαλείμ». Τό γεγονός τό εἶχε προαναγγείλει μέ ζηλευτή ἀκρίβεια ὁ Ἡσαΐας. (Ἑκατοντάδες χρόνια π.Χ. στά Ἑβραΐκά, καί τοὐλάχιστον 150 χρόνια πρίν τήν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος στά Ἑλληνικά τῶν Ἑβδομήκοντα, ἦταν ἀποτυπωμένη ἡ ἀκριβής θέση τῆς Καπερναούμ!) Καί ὁ πιό φωτισμένος, ἴσως, ἀπό τούς Προφῆτες σημείωνε τό πρῶτο «εὐαγγέλιο»: «…ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει καί σκιά θανάτου, Γαλιλαία τῶν Ἐθνῶν…φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς».

     Ποιό ἦταν αὐτό τό φῶς;
     Ἦταν ἡ ὑπόσχεση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἤ μᾶλλον τό Φῶς τοῦ κόσμου, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς.
     Ἄρχισε γρήγορα τό κήρυγμά Του. Ἁπλό, μεγαλειῶδες, ἐλπιδοφόρο, χαρούμενο, αἰσιόδοξο: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
     Ἡ μόνη προϋπόθεση γιά νά ὑποδεχθοῦμε τήν Βασιλεία εἶναι ἡ μετάνοια. Τί, ὅμως, σημαίνει μετάνοια; Δέν ἐννοεῖται ἐδῶ ἡ μεταμέλεια. Ἕνας π.χ. πωρωμένος κλέφτης μεταμελεῖται μόνο στήν περίπτωση πού συλληφθεῖ. Δέν μετανοεῖ ἀληθινά, γι' αὐτό καί πιθανώτατα θά ξανακλέψει… Ἡ μετάνοια σημαίνει ἔλεγχο καί ἐσωτερική ἀλλαγή τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἀγῶνα γιά τήν ἐξαφάνιση ἀπό τήν καρδιά μας κάθε κρυφῆς φωλιᾶς ψεύδους, μίσους, ἰδιοτέλειας – πολλές φορές ἀκόμη καί θεμιτῆς ἤ δῆθεν «ἱερᾶς»-, ὑποκρισίας, ραθυμίας, ὀλιγοπιστίας, κατάκρισης καί ἀπελπισίας.
     Ἀλλά – καί μέ τήν θετική ἔννοια - ἡ μετάνοια ὁδηγεῖ στήν πηγή, τήν κορωνίδα τῶν ἀρετῶν, στήν Ἀγάπη. Ἡ Ἀγάπη, ἔννοια – καί λέξη – ἄγνωστη στά ἔθνη, γεμίζει τά πάντα. Ὄντας ὄχι μόνον ἡ κορυφή, ἀλλά καί ἡ μητέρα τῶν ἀρετῶν, ἀλλάζει διαρκῶς τόν πιστό, κάνοντάς τον πρᾶο, μακρόθυμο, ἀνιδιοτελῆ, εἰλικρινῆ καί αἰσιόδοξο. Κι' ὅλα αὐτά ἐπειδή ἐλπίζει ἤ μᾶλλον προσδοκᾶ. Χάρις στόν Κύριο του καί τήν ἐπαγγελία Του τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.
     Μᾶς τό ἔχει κηρύξει ἤδη ἀπό τήν Καπερναούμ…

Πρωτ. π.Π.Μαριᾶτος


Εκτύπωση   Email