ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (07-02-2021)

paravoli talanton 2ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     Στήν σημερινή Εὐαγγελική Περικοπή ὁ Κύριος μᾶς δίνει ἕνα μάθημα, μία παραβολή. Τήν παραβολή τῶν ταλάντων.
    «Κάποιος ἄνθρωπος, πού ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν τόπο του, κάλεσε τούς δούλους του καί τούς παρέδωσε τά ὑπάρχοντά του. Σέ ἄλλον μέν ἔδωσε πέντε τάλαντα, σέ ἄλλον δύο καί σέ ἄλλον ἕνα. Ὁ καθένας πῆρε αὐτό πού ταίριαζε στήν δύναμη του.
     Ὁ Κύριος ἔφυγε. Ἐκεῖνος λοιπόν πού πῆρε τά πέντε τάλαντα, τά φρόντισε καί τά διπλασίασε. Ὁμοίως καί ἐκεῖνος μέ τά δύο τάλαντα, κέρδισε ἀπό αὐτά καί ἀλλά δύο. Ὁ ἄλλος ὅμως πού ἔλαβε τό ἕνα, ἔσκαψε τήν γῆ, καί ἔκρυψε ἐκεῖ τό ἀργύριο τοῦ Κυρίου Του.


     Μετά πολύ χρόνο ἔρχεται ὁ Κύριος τῶν δούλων ἐκείνων νά ἀξιολογήσει τό ἔργο τους. Ἐξετάζει δηλαδή ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τά τάλαντα καί τούς ζητεῖ νά τοῦ ἀποδώσουν ὄχι μόνο τό κεφάλαιο, ἀλλά καί τό ὄφελος».
     Γι’ αὐτό καί ὁ κάθε ἕνας πού ἔλαβε χάρισμα, διότι τάλαντο εἶναι τό χάρισμα, εἶναι χρεώστης στόν Θεό. Ὀφείλει λοιπόν νά ἀγωνισθεῖ, δηλαδή νά τό διπλασιάσει τό γρηγορότερο. Χρησιμοποιοῦμε δηλαδή τό ὅποιο χάρισμα καί γιά τήν δική μας σωτηρία καί γιά τήν ὠφέλεια τῶν πλησίων.
     Διπλό τό κέρδος μας. Διότι, ὅποιος διδάσκει τόν ἀδελφό του, ἤ τοῦ κάνει κάποια ἄλλη εὐεργεσία, ἄς γνωρίζει ὅτι περισσότερο τόν ἑαυτό του ὠφελεῖ, ἐπειδή διπλασιάζει τό κέρδος του καί λαμβάνει ἀπό τόν Δεσπότη Χριστό πλούσια τήν ἀνταπόδοση. Ὅμως, ἀπό τόν πονηρό δοῦλο τό χάρισμα στρέφεται πίσω, διότι ὅποιος ἔλαβε τό χάρισμα γιά νά ὠφελήσει ἄλλους καί δέν τό μεταχειρίσθηκε γιά τήν ὠφέλεια τῶν ἄλλων, ἀλλά ζητεῖ νά ἐξυπηρετεῖ μόνο τόν ἑαυτό του, τότε χάνει καί αὐτό πού ἔλαβε. Καί ὄχι μόνο χάνει αὐτό πού ἔλαβε, ἀλλά καί κατακρίνεται, καί δικαίως καταδικάζεται.
     Ἔτσι, σέ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται καί προσφέρει κατά τήν δύναμη του, χρήματα, προσπάθεια καί προστασία καί τά πάντα γιά τήν ὠφέλεια τοῦ πλησίον, ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ θά πολλαπλασιασθεῖ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σχολιάζοντας τήν παραβολή αὐτή τῶν ταλάντων, τονίζει καί ὑπογραμμίζει ἀνάμεσα σέ ἄλλα, τό ἑξῆς: «Τίποτε δέν ἀγαπᾶ τόσο ὁ Θεός, ὅσο τό νά ζῆ κάποιος κοινωφελῶς», νά ἀγαπᾶ, νά βοηθάει καί νά κάνει πάντα τό καλό καί ἀγαθό στούς συνανθρώπους του.

π.Παῦλος Καλλίκας


Εκτύπωση   Email