ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (28-3-2021).

therapeia paralytikou kapernaoum 1ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

     Ἡ σημερινή περικοπή πού ἀκούσαμε, χριστιανοί μου, τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ μᾶς δίνει πολλά καί ὠφέλιμα μηνύματα.
     Πρῶτον: Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀλληλεγγύη τῶν τεσσάρων ἀνθρώπων πρός τόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπο τους. Ἔμπρακτη ἀγάπη καί συμπαράσταση μέ κόπο, μάλιστα, ἀφοῦ ὄχι μόνο «κουβάλησαν» τόν ἀσθενή συνάνθρωπο τους, ἀλλά τόν ἀνέβασαν στή στέγη καί ξεσκέπασαν τμῆμα ἀπό αὐτήν γιά νά τόν κατεβάσουν μπροστά στόν Ἰησοῦ.
     Δεύτερον: Ἡ βεβαιότητα τῶν πέντε ἀνθρώπων γιά τή θεραπεία. Αὐτό σημαίνει πίστη, δηλ. ἐμπιστοσύνη στήν θεραπευτική δύναμη τοῦ Ἰησοῦ. Διαφορετικά δέν θά ἔκαναν τόσο κόπο. Ἔμπρακτη πίστη, χωρίς λόγια, χωρίς ἱκεσίες, ἀλλά μέ καρδιακή ἐπικοινωνία.

     Τρίτον: Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, πού ἔδωσε ὁ Κύριος μας στόν παραλυτικό, δηλώνει, πώς ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς ὁδηγεῖ καί στή θεραπεία τοῦ σώματος. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔλεγε: «τά περισσότερα νοσήματα ὀφείλονται στά ἁμαρτήματα τῆς ψυχῆς». Καί
     Τέταρτον: Οἱ διαλογισμοί τῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων καί ἡ ἄρνησή τους νά δεχθοῦν τό Χριστό ὡς Μεσσία καί Λυτρωτή παρ΄ ὅλες τίς χειροπιαστές ἀποδείξεις διά τῶν θαυμάτων καί τῶν λόγων Του, πού εἶχαν. Καί αὐτό γιατί ἡ καρδιά τους ἔμενε ἀκάθαρτη, πωρωμένη καί παγωμένη.
     Ἀπό τό σημερινό, λοιπόν, Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα βλέπουμε, ὅτι ἡ συνάντηση μέ τό Θεό γίνεται μέσῳ τῆς καρδιᾶς καί ὄχι μέ τή λογική, διότι ἄν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶχαν μείνει στή λογική, ὁ παραλυτικός θά ἔμενε ἀθεράπευτος. Αὐτή τήν αἵρεση τῆς λογικῆς ἐξηγήσεως καί προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ καταπολέμησε μέ τή διδασκαλία του ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τόν ὁποῖο ἰδιαίτερα τιμᾶ σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, καί οἱ ἡσυχαστές Πατέρες. Μᾶς δίδαξαν, ὅτι κατανοοῦμε καί κατά συνέπεια συναντᾶμε τόν Θεό μας μέ τήν καρδιά, μέ τόν ἐσωτερικό μας κόσμο, ὅταν ὑπάρχει καθαρότητα καί ἁγνή διάθεση, δηλ. μετάνοια, ὅταν ὑπάρχει προσευχή μέ εἰλικρίνεια καί ἀπαλλαγή ἀπό τό κοσμικό φρόνημα, δηλ. νά μήν εἴμαστε δεμένοι μέ τά ὑλικά ἀγαθά καί νά τά θεοποιοῦμε.
     Χριστιανοί μου, σήμερα, πού ἡ παγκόσμια κοινότητα περνάει τήν κρίση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἡ διδασκαλία αὐτή τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς λέει, ὅτι ἡ πίστη μας καί ἡ καρδιακή προσέγγιση τοῦ Χριστοῦ μας διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας μᾶς δίνει τή βεβαιότητα τῆς μή μετάδοσης τοῦ ἰοῦ μέσῳ τῆς Θείας Κοινωνίας.
Ἐξάλλου, ἡ δισχιλιόχρονη Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, πού πέρασε ἀπό πολύ χειρότερες μεταδοτικές ἀσθένειες καί κανείς οὔτε Κληρικός, οὔτε λαϊκός ἔπαθε τίποτα, εἶναι τρανή ἀπόδειξη στούς σημερινούς λογικοκράτες, πού προσπαθοῦν νά φέρουν τό Μυστήριο τῆς Ζωῆς στή σφαῖρα τοῦ φθαρτοῦ καί τοῦ λογικοῦ, ὅτι πάνω ἀπό ὅλα εἶναι ἡ ἀγάπη μας καί ἡ πίστη μας γιά τόν Κύριο τῆς ζωῆς μας. ΑΜΗΝ.-

π.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος


Εκτύπωση   Email