ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (4-4-2021)

stavroproskiniseos 1ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

«Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ Σταυρῷ
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ » (Γαλ. 6,14).

     Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως σήμερα καί ἄς ἀκούσουμε τί λέγει ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων στό περίφημο ἔργο του «Κατηχήσεις» σχετικά μέ τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας καί τό σωτηριῶδες ἔργο Του πού ἐπιτεύχθηκε μέσῳ τῆς Σταυρικῆς Θυσίας Του.
     Καύχημα τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι τό καθετί πού ἔπραξε ὁ Ἰησοῦς, ἀλλά τό καύχημα τῶν καυχημάτων εἶναι ὁ Σταυρός Του.
     Ἦταν πραγματικά θαυμαστό, πού ἀνέβλεψε ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ, ἀλλά τί εἶναι αὐτό μπροστά στήν ἀνάβλεψη τῶν πνευματικά τυφλῶν ὅλης τῆς οἰκουμένης;
     Θεωρεῖται μέγα θαῦμα καί ὑπερφυσικό, πού ἀναστήθηκε ὁ Λάζαρος, ἐνῶ ἦταν τετραήμερος νεκρός, ἀλλά τότε ἡ Χάρη τῆς Ἀναστάσεως σταμάτησε σ’ αὐτόν. Τί εἶναι ὅμως αὐτό μπροστά στήν ἀνάσταση τῶν νεκρωμένων ἀπό τήν ἁμαρτία, σέ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη;


     Εἶναι θαυμαστό πού ἀπό τούς πέντε ἄρτους πήγασε τροφή γιά πέντε χιλιάδες, ἀλλά τί εἶναι αὐτό μπροστά στό ὅτι χόρτασε αὐτούς πού πέθαιναν ἀπό πνευματική πεῖνα, ἐξαιτίας τῆς ἀγνοίας τους, σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς;
     Εἶναι θαυμαστό πού ἐλευθέρωσε τή γυναῖκα ἐκείνη, τή δεμένη ἀπό τόν Σατανᾶ δεκαοχτώ χρόνια, ἀλλά τί εἶναι αὐτό μπροστά στήν ἐλευθερία πού ἔδωσε σέ ὅλους ἐμᾶς, τούς σφιχτοδεμένους μέ βαριές ἁλυσίδες ἁμαρτημάτων;
     Αὐτό λοιπόν, τό ὁλόφωτο στεφάνι τῆς δόξας τοῦ Σταυροῦ, ἀφ’ ἑνός φώτισε τούς τυφλωμένους ἀπό τήν ἀγνωσία καί ἀφ’ ἑτέρου ἐλευθέρωσε τούς δεσμίους τῆς ἁμαρτίας καί λύτρωσε ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν αἰώνων.
     Νά μή ντρεπόμαστε, λοιπόν, γιά τό Σταυρό τοῦ Σωτῆρα μας, ἀλλά μᾶλλον νά καυχώμαστε. Εἶναι βέβαια ὁ λόγος τοῦ Σταυροῦ γιά τούς Ἰουδαίους σκάνδαλο, γιά τούς εἰδωλολάτρες ἀνοησία, ἀλλά γιά μᾶς εἶναι σωτηρία. Πραγματικά, «γιά ὅσους βαδίζουν τόν δρόμο τῆς ἀπωλείας εἶναι ἀνοησία, γιά ὅσους ὅμως βαδίζουν τόν δρόμο τῆς σωτηρίας εἶναι δύναμη Θεοῦ» (Α’ Κορ. 1,18). Διότι δέν ἦταν ἁπλός ἄνθρωπος αὐτός πού σταυρώθηκε γιά μᾶς, ἀλλά ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Θεός πού ἐνανθρώπησε.
     Νά μή ντρεπόμαστε, λοιπόν, νά ὁμολογήσουμε τόν Ἐσταυρωμένο. Ἡ σφραγίδα τοῦ Σταυροῦ ἄς γίνεται μέ τά δάχτυλα καί μέ θαρραλέα διάθεση ὁμολογίας στό μέτωπο. Καί πάνω ἀπ’ ὅλα ἄς κάνουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Καί στόν ἄρτο, ὅταν τρῶμε, καί στό ποτήρι, ὅταν πίνουμε, καί στήν πόρτα τῆς εἰσόδου καί στήν πόρτα τῆς ἐξόδου. Ἄς κάνουμε τόν σταυρό μας πρίν ἀπό τόν ὕπνο, ὅταν ξαπλώνουμε κι' ὅταν σηκωνόμαστε, ὅταν περπατᾶμε κι' ὅταν καθόμαστε. Μήν ἀμελεῖς καί μή θεωρεῖς ἀσήμαντο νά κάνεις παντοῦ καί πάντοτε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, διότι πάνω στόν Σταυρό ὁ Κύριος μας κατανίκησε τούς δαίμονες καί ὁλοφάνερα τούς καταξευτέλισε. Κάνε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καί γιά νά τιμᾶς τόν εὐεργέτη σου.

π.Θεολόγος Παντελῆς

 


Εκτύπωση   Email