ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α’ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ (13-6-2021)

kyriakh agiwn paterwn 3ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

    Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὅρισε νά τιμῶνται οἱ 318 Θεοφόροι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ εὐσεβοῦς Βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἰσαποστόλου, συνεκλήθησαν εἰς τήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 325 μ.Χ.
     Ἐκεῖ, λοιπόν, συνεκλήθησαν οἱ Θεοφόροι Πατέρες ἀπό ὅλα τά πέρατα τῆς οἰκουμένης γιά νά ἀντιμετωπίσουν ἕνα φοβερό σκάνδαλο, πού εἶχε ξεσπάσει στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἐξ αἰτίας τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου.
     Ποιός ἦταν αὐτός ὁ Ἄρειος; Ὁ Ἄρειος ἦταν ἕνας ἱερέας ποῦ ζοῦσε στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου πολύ μορφωμένος, λόγιος, εὐφυής, εὐγενής, ἀσκητικός, ὅμως εἶχε πολύ μεγάλο ἐγωϊσμό.


    Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ ἐγωϊσμοῦ του ἔπεσε σέ πλάνη. Ἔτσι, ἐνῶ ἐγνώριζε τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, εἶχε μία ἀκόρεστη δίψα γιά μάθηση. Αὐτό τόν ἔκανε νά μήν περιορίζεται μόνο στά ἱερατικά του καθήκοντα καί στήν μελέτη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἤθελε νά μαθαίνει καί ἄλλες διδασκαλίες ξένες πρός τήν χριστιανική διδασκαλία. Ἔτσι ἀποφάσισε νά παρακολουθήσει διαλέξεις σέ μία φιλοσοφική σχολή, πού ὑπῆρχε ἐκείνη τήν ἐποχή στήν Ἀλεξάνδρεια, τοῦ Ἰουδαίου στήν καταγωγή Φίλωνα, ὁ ὁποῖος δίδασκε ὅτι ὁ Θεός εἶναι Ἕνας καί ὄχι Τριαδικός. Ὁ Ἄρειος υἱοθέτησε αὐτή τήν πλανεμένη φιλοσοφική σκέψη καί δίδασκε στό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἰγύπτου, ὅτι ὁ Χριστός, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, δέν εἶναι Θεός, ἀλλά εἶναι τό τελειότερο κτίσμα, πού δημιούργησε ὁ Θεός. Ἔτσι ἔλεγε ὅτι ὁ Χριστός καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι τῆς αὐτῆς οὐσίας μέ τόν Θεό Πατέρα, δηλ. «ὁμοούσιος τῷ Πατρί». Οἱ Πατέρες ἀπεκάλεσαν αὐτή τήν αἵρεση «Μητέρα τῶν αἱρέσεων».
     Κατόπιν ἐντόνων συζητήσεων καί διαφωνιῶν ἐπικράτησε ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων Πατέρων περί τῆς αὐτῆς οὐσίας Θεοῦ Πατέρα καί τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου, δηλαδή τοῦ Χριστοῦ πού ἀποτυπώνεται στόν ὅρο «ὁμοούσιος», ὅπως φαίνεται στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, πού συντάχθηκε σέ αὐτή τήν Α’ Οἰκουμενική Σύνοδο.
     Γι’ αὐτή τήν μεγάλη καί περιφανή νίκη τῶν Ὀρθοδόξων κατά τῆς κακοδοξίας τοῦ Ἀρείου, πού ἀνέδειξε τά δόγματα τῆς Θεότητος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Τριαδικότητος τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τιμῶνται κατά τήν σημερινή Κυριακή οἱ Ἅγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
     Ἀδελφοί μου, τελειώνοντας πρέπει νά ἐπισημάνουμε τό ἑξῆς δίδαγμα. Νά μένουμε πιστοί στήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτή διατυπώνεται μέσα στήν Ἁγία Γραφή καί ἑρμηνεύεται ἀπό τούς Θεόπνευστους Πατέρες καί νά μήν ἀμφισβητοῦμε τήν ὁρθότητα καί γνησιότητα τῆς διδασκαλίας τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ἀμήν.-

π.Διον. Μάλλιος


Εκτύπωση   Email