ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (26-12-2021)

xristougenna ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ
(26-12-2021)
ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     Ἡ Κυριακή μετά τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν συμβαίνει ἐφέτος νά εἶναι ἡ 26η Δεκεμβρίου. Εὑρισκόμεθα ἑπομένως μέσα στήν καθαυτό ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, καί δή στήν ἡμέρα πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὡς τήν συνεργήσασαν στό Μυστήριο τῆς Θείας σαρκώσεως.
     Ὑπερβαίνει τόν νοῦν καί ἐξιστᾶ τόν λογισμόν ἡ δόξα τῆς Θεοτόκου. Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας. Ἦρθε ὁ Χριστός ἐπί τῆς γῆς. Ἐκεῖνος κατέβη ἀπό τούς οὐρανούς πρός ἡμᾶς. Ἐμεῖς ἄς ἀνεβοῦμε ἀπό τήν γῆ πρός Αὐτόν. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐτέχθη ὡς ἄνθρωπος ἐκ γυναικός, καί ἡ μητέρα Παρθένος. Καί αὐτό διά τόν ἄνθρωπον. Ὄχι γιά ἕνα ἀόριστο ἄνθρωπο, ἀλλά γιά τόν κάθε συγκεκριμένο ἄνθρωπο, πού θά πιστεύσει ὅτι ὁ Θεός γιά χάρη του ἐνανθρώπησε, γιά νά τόν σώσει, νά τόν θεραπεύσει, νά τοῦ χαρίσει στή γῆ ἐλευθερία ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου, τήν εἰρήνη καί τήν χαρά, καί στόν μέλλοντα αἰῶνα ζωήν αἰώνιον.

     Ἔστω καί ἄν θά μποροῦσε νά ξεσπάσει γύρω μας ὅλο τό μῖσος καί ἡ ἀπανθρωπιά τοῦ διαβόλου, μέσα μας εἶναι, ἄν τό θέλουμε ἐμεῖς, ὁ Βασιλεύς τῆς εἰρήνης. Ἰδού παραγέγονεν. Ἐγεννήθη ἐν σπηλαίῳ. Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, καί ἀπό ἐκεῖ ἄς διδαχθῶμεν. Ὅλα ὅσα ἔγιναν στόν Κύριο, ἔγιναν ὅπως ἔγιναν, γιά νά ἀποτελοῦν πρότυπο καί κριτήριο τῆς ἰδικῆς μας ζωῆς. Πολλοί θά ἤθελαν νά ἀποκτήσουν ἀρετή, νά ἀποκτήσουν ἀγάπη, ταπείνωση, πραότητα, καλωσύνη. Ἰδού ὁ διδάσκαλος: Βρέφος ἐν τῷ σπηλαίῳ. Ράκη ὡσάν βροτός σπαργανοῦται.

     Ποιός ἀπό μᾶς θά ἤθελε νά ἀξιολογήσει τίς πράξεις του ἐν πνεύματι μετανοίας; Ἄς κρίνει τόν ἑαυτό του μέ κριτήριο τόν ἴδιο τόν Θεό πού μᾶς ἔδειξε ὡς ἄνθρωπος ποιά κριτήρια πρέπει νά πληροῖ ἡ δική μας ζωή. Τά σπάργανά Του δέν εἶναι ὑφάσματα πολυτελῆ, άλλά ράκη.
     Ποιό παιδί γεννήθηκε σέ σταῦλο; Διερωτᾶται κανείς διατί ὁ Θεός Πατέρας ἔχει ἀναθέσει τήν Κρίση τῆς ἀνθρωπότητος στόν Υἱό Του; Διότι κανείς δέν θά μπορεῖ νά πεῖ ὅτι ὁ Κριτής δέν γνωρίζει τά τῶν κρινομένων.
     Ἔζησε ὡς ἄνθρωπος ἀληθινός, ὅπως ζοῦμε κι ἐμεῖς. Ὅπως μεγαλώνουμε ἐμεῖς, μεγάλωσε κι ἐκεῖνος. Ὅπως βρεθήκαμε ἐμεῖς βρέφη ἀδύνατα μέσα σέ μιά μητρική ἀγκαλιά, βρέθηκε κι ἐκεῖνος. Ἐθηλάσαμε ἐμεῖς, ἐθήλασε καί ὁ Χριστός, ὁ ἴδιος ὁ Θεός ὡς ἄνθρωπος ταπεινός. Τρέφεται ὡς ἄνθρωπος ὁ τροφεύς τῆς φύσεως. Ἐτέχθη ὡς βρέφος ὁ Τεχνίτης τοῦ κόσμου, αὐτός πού δημιούργησε τήν Κτίση, ἔγινε ἄνθρωπος κτιστός. Ὅπως πεινοῦμε ἐμεῖς, πείνασε κι Ἐκεῖνος. Ὅπως διψοῦμε, ἐδίψασε. Ὅπως πονοῦμε, ἐπόνεσε. Ἐπειράσθη ὅπως ἐμεῖς. Ἀδικήθηκε ὅπως ἐμεῖς, άλλά ἦταν Θεός ὁ ἀδικούμενος καί ἐπίσης ἄνθρωπος ἀναμάρτητος.
     Καί σύ, ἄνθρωπε, μελαγχολεῖς, ἄν ἀδικηθεῖς; Ὀνειδίσθηκε ὁ Βασιλεύς, περιφρονήθηκε ὁ Δεσπότης. Ἰδού τό πρότυπον, ἰδού ὅμως καί τό κριτήριο τῆς ἰδικῆς μας ζωῆς. Ἰδού ὁ διδάσκαλος, ἀλλά καί ὁ Σωτήρ καί ὁ Ἰατρός. Θέλεις νά διορθώσεις τόν ἑαυτό σου; Κοίταξε τόν Σωτῆρα σου. Θέλεις νά ἀγαπήσεις τόν Θεόν σου καί τόν ἀδελφό σου, τόν κάθε συνάνθρωπό σου; Δές Τον στό σπήλαιο ὡς Βρέφος καί ἔπειτα στόν Σταυρό πληγωμένο.
     Αἰσθάνεσαι περιφρονημένος; Αὐτός περιφρονήθηκε, διότι ἤθελε νά σέ τιμήσει. Νιώθεις ταπεινωμένος; Αὐτός ταπεινώθηκε, γιά νά σέ ὑψώσει. Θέλεις νά ἀνακαλύψεις σέ ποιά ὕψη θέλει νά σέ ἀνεβάσει, μέ ποιά δόξα θέλει νά σέ τιμήσει, ἄν ὑπακούσεις στίς ἐντολές Του, ἄν ἀνταποκριθεῖς στήν ἀγάπη Του; Δές τήν δόξα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. «Μήτηρ μου καί ἀδελφοί μου, οὗτοι εἰσίν, οἱ τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καί φυλάσσοντες αὐτόν».
     Στό πρόσωπο τῆς Ύπεραγίας Θεοτόκου, γνώρισε αὐτήν πού ἔχει, ὅπως καί ὁ Υἱός της, τόσο ἀπέραντη ἀγάπη γιά σένα, ὥστε νά γίνει κατά χάριν Μητέρα σου. Ζῆσε ὡς υἱός κατά χάριν τοῦ Θεοῦ καί Πατρός. Γνώρισε τήν Παναγία ὡς κατά χάριν Μητέρα σου, γιά νά γνωρίσεις δι' αὐτῆς Αὐτόν πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά σέ προσαγάγει ὡς ἀδελφό Του στόν Θεό καί Πατέρα. Ὅλα ὅσα συμβαίνουν στόν παρόντα κόσμο, συνεργοῦν εἰς ἀγαθόν, βγαίνουν σέ καλό σου, ὅταν σύ ἀγαπήσεις τόν Θεό σου.
     Ἔχεις δυσκολίες; Κι ἄν ἀκόμη σέ κυνηγοῦν, ἤ ἐπιβουλεύονται τήν ζωή σου, μελέτησε τήν ζωή τοῦ Κυρίου καί μάθε τί πρέπει νά κάνεις κι ἐσύ. Ὅλες οἱ δυσκολίες αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ὅλα τά πράγματα τά κοσμικά εἶναι περαστικά. Κι ἄν ὑπάρχουν δυσχέρειες, κίνδυνοι, ἀπειλές, ὅλα ὁ Θεός τά ἐπιτρέπει. Καί τά ἀφήνει τόσο ὅσο χρειάζεται, γιά νά περάσεις μέσα ἀπό τήν δοκιμασία καί νά ἀποδειχθεῖς δίκαιος. Βλέπεις μιά δυσκολία; Μήν λησμονεῖς ὅτι πρόκειται νά περάσει. Γι’ αὐτό μήν χάνεις τό θάρρος σου καί μήν προδίδεις τήν ψυχή σου. Ὁ Θεός πού τό ἐπιτρέπει, Αὐτός καί τό ἐλέγχει. Περιμένει νά δεῖ τό ἀγώνισμα σου, γιά νά σέ στεφανώσει.
     Ἐνίκησε, γιά νά νικήσεις. Ὁμολόγησε πάνω στόν Σταυρό Του τήν καλήν ὁμολογίαν, τήν άλήθεια, γιά νά Τόν ὁμολογήσεις. Σέ ἀγάπησε γιά νά Τόν ἀγαπήσεις. Σέ τίμησε γιά νά τιμήσεις κι ἐσύ τόν ἀδελφό σου καί ἔτσι νά τιμήσεις καί νά χαροποιήσεις τόν Θεό σου. Χαρά τοῦ Θεοῦ σου, ἡ ἰδική σου σωτηρία. Χαίρει νά σέ βλέπει νά ἀγαπᾶς τόν συνάνθρωπο σου ὅπως αὐτός σέ ἀγάπησε. Σέ ἐλέησε. Μάθε κι ἐσύ νά ἐλεεῖς. Σέ συγχώρησε. Μάθε κι ἐσύ νά συγχωρεῖς. Σέ ἀγάπησε. Μάθε κι ἐσύ νά ἀγαπᾶς. Ταπεινώθηκε γιά σένα. Μάθε κι ἐσύ νά εἶσαι ταπεινός. Προσευχήθηκε γιά σένα. Μάθε κι ἐσύ νά προσεύχεσαι. Ὅπως Αὐτός ὑπάκουσε στόν Θεό καί Πατέρα, μάθε κι ἐσύ νά ὑπακοῦς καί νά κάνεις τό ἅγιο θέλημά Του.
     Δές τήν φάτνη καί ἀπόβαλε τήν ὑψηλοφροσύνη. Δές τά ράκη πού γιά χάρη σου περιεβλήθη, καί ἀπόβαλε ἀπό τήν καρδιά σου τήν ματαιοφροσύνη. Ὁ Θεός δέν μειώνεται ταπεινούμενος. Μάθε κι ἐσύ νά ταπεινώνεσαι. Δέν θά ζημιωθεῖς ἀπό τήν ταπείνωση. Αὐτή θά σέ ὑψώσει. Ἀγάπησε καί ὅσους σέ κατατρέχουν. Τούς ἐχθρούς νά ἀγαποῦμε, αὐτό μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός. Καί ἄν διαπιστώσεις πειρασμό, μήν διστάσεις νά κάνεις ὅπως ὁ Χριστός καί φύγε ἀπό τήν παγίδα τοῦ θανάτου. Θεός ἦταν. Δέν μποροῦσαν οἱ ἄγγελοί Του νά Τόν προστατεύσουν ἀπό τόν Ἡρώδη; Στά χέρια Του ὁ ἴδιος κρατοῦσε καί τήν ζωή τοῦ Ἡρώδη. Καί ὅμως τόν ἄφηνε νά ὑπερυψώνει τόν ἑαυτό του, γιά νά μάθεις ἐσύ τά μυστικά τῆς ζωῆς.
     Εἶναι ἡ ζωή χρέος καί πρέπει νά περάσουμε μέσα ἀπό τίς δυσκολίες της. Ἐπιβουλεύεται τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ ὁ Ἡρώδης, ἔπρεπε νά πάει στήν Αἴγυπτο ὁ Χριστός, ὥσπου νά περάσει ὁ πειρασμός. Ὁλοκληρώθηκε ὁ χρόνος τῆς ἐκεῖ παραμονῆς, ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ἐπιστροφῆς. Αὐτή εἶναι ἡ ζωή. Ὄχι προσήλωση στά ὑλικά, γιά νά γλυτώσουμε τόν ἑκάστοτε Ἡρώδη. Δέν ὑπάρχουμε οὔτε γιά χρήματα, οὔτε γιά κτήματα, οὔτε γιά τίποτε ἀπό τά γήϊνα, πού, ἄλλωστε, θά τά ἀφήσουμε ἐδῶ. Ὑπάρχουμε γιά νά γνωρίσουμε Αὐτόν πού εἶναι ἡ ὁδός πού μᾶς ὁδηγεῖ στόν Πατέρα. Θά Τόν βροῦμε στήν ἀγκαλιά τῆς μητέρας Του καί δικῆς μας κατά χάριν Μητέρας. Ἄγγελοι ἀνήγγειλαν στούς Ποιμένες, ποῦ θά συναντήσουν τόν Χριστό. Σ' ἐμᾶς τό ἀναγγέλλει τό Εὐαγγέλιον.
     Ἐλᾶτε, πιστοί, νά δοῦμε ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός. Ἄς ὑψωθοῦμε ἀπό τήν γῆ γιά νά Τόν ὑποδεχθοῦμε μέσα στήν καρδιά μας. Πῶς ὅμως θά ὑψωθοῦμε ἀπό τήν γῆ, ἄν δέν μυηθοῦμε στήν ταπείνωση τοῦ σπηλαίου; Ὑψώνεται, ὅποιος ταπεινώνεται. Κατανύσσεται, αὐτός πού ἐκπλήσσεται ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς ἀπείρου θείας συγκαταβάσεως. Συγκλονίζει τόν νοῦν μου καί ἐξιστᾶ τόν λογισμό μου ἡ δόξα σου, Θεοτόκε. Οἱ Ἄγγελοι προσφέρουν τόν ὕμνον, ὁ οὐρανός τόν ἀστέρα, ἡ γῆ τό σπήλαιον. Καί ἐμεῖς; Μητέρα Παρθένον. Εἴθε κανείς νά μήν στερηθεῖ τήν θεία δόξα, κανείς νά μήν ἐκπέσει τοῦ θείου μεγαλείου. Ὅλες οἱ δυσκολίες τοῦ κόσμου τούτου κι ἄν πέσουν ἐπάνω μας, τόν Χριστόν, Αὐτόν μόνον νά μήν χάσουμε. Χριστός ἐτέχθη. Καλά Χριστούγεννα.

Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Τροχαλάκης

Εκτύπωση