ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (9-1-2022)

AgiosIoannis 2ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Αὐτά ἦταν τα πρῶτα λόγια τοῦ κηρύγματος τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτά τά ἴδια λόγια λέει καί σέ ἐμᾶς μέχρι σήμερα μέσῳ τοῦ Εὐαγγελίου.
     «Ἀποτινάξατε τήν γοητεία αὐτοῦ τοῦ κόσμου, πού σᾶς κρατεῖ μονίμως σέ αἰχμαλωσία», μᾶς προτρέπει μέ τήν σειρά του καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης Μπριατσιανίνωφ, καί συνεχίζει: «Ἀκούσατε αὐτό πού σᾶς εὐαγγελίζεται ὁ Σωτήρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μας. «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Σᾶς εἶναι ἀπαραίτητο, ὁδοιπόροι ἐσεῖς τῆς γῆς, νά στρέψετε ὅλη τήν προσοχή σ΄ αὐτήν τήν ζωτικά ὠφέλιμη καί σωτήρια νουθεσία».


     Ἡ ψυχή πού γνωρίζει ὅτι πρέπει νά ἐξομολογηθεῖ τίς ἁμαρτίες της, λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, συγκρατεῖται μέ αὐτήν τήν ἴδια τήν σκέψη σάν μέ χαλινό, νά μήν ἐπαναλάβει τίς προηγούμενες ἁμαρτίες. Ἀντιθέτως, οἱ ἁμαρτίες πού δέν ἔγιναν ἀντικείμενο ἐξομολογήσεως, ἐπαναλαμβάνονται μέ ἄνεση, σάν νά διεπράχθησαν στό σκοτάδι.
     Με τήν ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν καταλύεται ἡ φιλική μας σχέση πρός αὐτές. Τό μῖσος πρός τίς ἁμαρτίες μας εἶναι σημάδι ἀληθινῆς μετανοίας καί ἀποφασιστικότητας τοῦ ἐξομολογούμενου νά ζήσει ἐνάρετη ζωή. Ἄν ἀπέκτησες, συνεχίζει ὁ ἅγιος, τήν συνήθεια πρός ἁμαρτωλές πράξεις, τότε νά τίς ἐξομολογεῖσαι συχνά καί σύντομα θά ἐλευθερωθεῖς ἀπό τήν αἰχμαλωσία σου σέ αὐτές. Ἄν κάποιος καταδίδει συνέχεια τούς φίλους του, οἱ φίλοι του γίνονται ἐχθροί του καί ἀπομακρύνονται. Ἄν κάποιος ἐξομολογεῖται τά ἁμαρτήματα του συχνά, αὐτά ὑποχωροῦν καί τόν ἐγκαταλείπουν, διότι οἱ ἁμαρτίες θεμελιώνονται καί στηρίζονται πάνω στήν ὑπερηφάνεια τῆς πεσμένης φύσης μας καί δέν ἀντέχουν τήν ἀποκάλυψη τους καί τόν ὀνειδισμό.
     Ἄνθρωποι ἁμαρτωλοί! Ἄς πάρουμε θάρρος, διότι ἀκριβῶς πρός χάριν μας, ὁ Κύριος ἐπιτέλεσε τό μέγα ἔργο τῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του! Ἐπέβλεψε μέ ἀσύλληπτο ἔλεος στίς ἀσθένειες μας. Ἄς πάψουμε νά ταλαντευόμαστε. Ἄς πάψουμε νά παραδιδόμαστε στήν ἀκηδία καί τήν ἀμφιβολία. Ἄς πλησιάσουμε γεμᾶτοι πίστη, ζῆλο καί εὐγνωμοσύνη καί ἄς ἀρχίσουμε τήν μετάνοια. Ἄς συμφιλιωθοῦμε διά μέσου αὐτῆς πρός τόν Θεόν. Γένοιτο.

π.Π. Καλλίκας


Εκτύπωση   Email