ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (12-06-2022)

pentikosti 3ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     «Ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ Παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς (σᾶς συμφέρει νά φύγω ἐγώ· διότι ἐάν δέν πεθάνω ἐπάνω στό σταυρό καί δέν φύγω, ὁ Παράκλητος δέν θά ἔλθει σέ σᾶς. Ἄν ὅμως προσφέρω πάνω στόν σταυρό τήν ἐξιλαστήρια θυσία μου καί φύγω ἀπό τόν κόσμο αὐτόν γιά νά πάω στόν Πατέρα μου, θά σᾶς στείλω τόν Παράκλητο (Ἰω. 16, 7).
     Εἴδατε ἐνδιαφέρον; Εἴδατε ἄπειρη φιλανθρωπία; Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἀνέβηκε στόν οὐρανό, ξανακάθισε στό βασιλικό θρόνο, πῆρε τή θέση στά δεξιά τοῦ Πατέρα καί μᾶς χαρίζει σήμερα τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ἔτσι μᾶς δίνει τά ἄπειρα οὐράνια ἀγαθά.

     Καί φωνάζει ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγοντας: «καί ὅλα αὐτά, τά πολλά καί ποίκιλα χαρίσματα, ἐνεργεῖ τό ἕνα καί τό αὐτό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο μοιράζει ἰδιαιτέρως καί χωριστά στόν καθένα σύμφωνα μέ τή Θεία του θέληση. Καί ἡ θέληση Του αὐτή δέν εἶναι μεροληπτική καί αὐθαίρετη, ἀλλά πάντοτε ἀποβλέπει στό συμφέρον, καί ἐκείνου στόν ὁποῖον δίνεται χάρισμα, ἀλλά καί ὅλου τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας» (Α´ Κορ 12, 11).
     Μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπιτύχαμε τήν ἀπαλλαγή ἀπό τίς ἁμαρτίες καί ξεπλύναμε κάθε ἀκαθαρσία. Μέ τή χάρη Του, ἀπό ἄνθρωποι γίναμε ἄγγελοι, ὅσοι πλησιάσαμε τή χάρη του, χωρίς ν᾿ ἀλλάξουμε τή φύση μας, ἀλλά, πρᾶγμα πού εἶναι πολύ πιό ἀξιοθαύμαστο, παραμένοντας στήν ἀνθρώπινη φύση δείχνουμε ἀγγελική συμπεριφορά. Γιατί τέτοια εἶναι ἡ δύναμη τοῦ ἁγίου Πνεύματος.
     Αὐτά ἀκριβῶς θέλοντας νά μᾶς διδάξει ὁ μακάριος Παῦλος φώναζε δυνατά λέγοντας: «Μήν πλανᾶστε. Οὔτε οἱ πόρνοι, οὔτε οἱ εἰδωλολάτρες, οὔτε οἱ μοιχοί, οὔτε οἱ ἐκθηλυμένοι καί θηλυπρεπεῖς, οὔτε οἱ ἀρσενοκοῖτες, οὔτε οἱ πλεονέκτες, οὔτε οἱ κλέφτες, οὔτε οἱ μέθυσοι, οὔτε αὐτοί πού ἐμπαίζουν καί βρίζουν τούς ἄλλους, οὔτε οἱ ἅρπαγες μέ κανένα τρόπο δέν θά κληρονομήσουν τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Α´ Κορ. 6, 9-10). Καί ἀφοῦ ἀρίθμησε ὅλα, κατά κάποιο τρόπο, τά εἴδη τῆς κακίας, καί ἀφοῦ μᾶς δίδαξε ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τέτοιων ἁμαρτημάτων ἀποξενώνονται ἀπό τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀμέσως πρόσθεσε: «καί μερικοί ἀπό ἐσᾶς τέτοιοι ἤσασταν στό παρελθόν. Ἀλλά λουσθήκατε ἀπό αὐτά τά ἁμαρτήματα· ἀλλά ἁγιασθήκατε· ἀλλά γίνατε δίκαιοι μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τό βάπτισμα καί μέ τήν χάρη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μας» (Α´ Κορ. 6, 11).
     Πές μου, πώς καί μέ ποιόν τρόπο; Γιατί αὐτό εἶναι πού θέλουμε νά μάθουμε. «Γιατί βαπτισθήκατε στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ», λέγει, «καί στή χάρη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μας». Εἶδες, ἀγαπητέ, τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Εἶδες ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐξαφάνισε ὅλη ἐκείνη τήν κακία, καί ὅτι ἐκείνους πού ἦταν προηγουμένως ὑποδουλωμένοι στίς δικές τους ἁμαρτίες, τούς ἀνέβασε ἀμέσως στήν ὑψηλότερη τιμή;
     «Παράκλητε ἀγαθέ, δῶσε νά γίνουμε μέτοχοι τῶν θείων δωρεῶν σου, προσφέροντας μιά λατρεία καί μία προσκύνηση στήν μία Βασιλεία καί κυριότητα τοῦ ἑνός Θεοῦ∙ τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος». Ἀμήν.

π.Π. Καλλίκας


Εκτύπωση   Email