ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (03-07-2022)

mhmerimnateΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, μέ συντομία καί ἁπλότητα, ἀλλά καί μέ ἀξεπέραστο βάθος, μᾶς λέει ὅτι ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπό ἐσωτερική ὅραση τῶν πραγμάτων πού διαθέτει ἤ δέν διαθέτει ὁ ἄνθρωπος. Ἐάν διαθέτει τή σωστή ὅραση, ἡ σχέση του μέ τήν πραγματικότητα εἶναι ἡ σωστή· ἄν ἡ ἐσωτερική του ὅραση εἶναι ἀρρωστημένη, δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτε σωστό στή ζωή του, οὔτε σωστή χρήση τῆς κοινοκτημοσύνης καί τῆς ἰδιοκτησίας.
     Ἀρχή τῆς κοινοκτημοσύνης εἶναι ἡ κοινή κτήση καί χρήση τῶν ἀγαθῶν.
     Ἀρχή τῆς ἰδιοκτησίας εἶναι ἡ προσωπική κτήση καί χρήση τῶν ἀγαθῶν.

    Καί τά δύο οἰκονομικά συστήματα ἔχουν ἑκατομμύρια ὁπαδούς. Ἐκπροσωπήθηκαν ἀπό κορυφαίους φιλοσόφους, οἰκονομολόγους καί κοινωνιολόγους.
     Ὅταν ἦρθε ὁ Χριστός μας στή γῆ βρῆκε καί τά δύο συστήματα σέ δράση. Δέν τάχθηκε μέ κανένα.
     Ἡ Θεότητα ἔχει κοινή τή φύση, κοινή τήν οὐσία, κοινή τή δύναμη, χωριστά τά πρόσωπα. Τό κάθε πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας ἔχει τή δική του ὑπόσταση, μέ τά δικά του χαρακτηριστικά.
     Ὁ ἄνθρωπος ἔχει κοινή τή φύση, κοινή τήν οὐσία, κοινή τήν εἰκόνα τοῦ προσώπου, ἀλλά χωριστά τά χαρακτηριστικά τῆς ταυτότητάς του. Χωριστά τή συνείδηση. Χωριστή θέληση. Χωριστή σκέψη. Χωριστές τίς προσωπικές σχέσεις.
     Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τή φύση. Ἔχει κοινή τήν ὕλη. Κοινούς τούς νόμους. Ἀλλά ποικιλία στή βλάστηση. Ποικιλία στά ζῶα. Ποικιλία στήν ὄψη.
     Ὁ Χριστός μας, γιά νά ὁδηγήσει στήν ἁγιότητα τούς ἀνθρώπους, ἔδωσε κοινή τή φύση, κοινά τά κριτήρια, κοινή τή Βασιλεία του. Ἰδιαίτερη ὅμως τή συμμετοχή τοῦ καθένα μας στή Βασιλεία Του μέ προσωπική του εὐθύνη.
    Γι’ αὐτό καί στό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀκούσαμε τό «μή μεριμνᾶτε» γιά δευτερεύοντα πράγματα, πού Ἐγώ σᾶς τά δίνω ἄφθονα. Σεῖς νά μεριμνᾶτε γιά τή συμμετοχή σας στά αἰώνια καί ἄφθαρτα… «Ζητεῖτε πρῶτον τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν…».
     Ἐμεῖς, δυστυχῶς, ἀγωνιοῦμε γιά τή βασιλεία τῶν ἐπιγείων, ὅπως τούς ἐθνικούς (εἰδωλολάτρες). Ἔχουμε μπερδευτεῖ ἄσχημα λόγῳ τῆς ἀστάθειας τῆς γῆς. Καί παραβλέπουμε τή κοινοκτημοσύνη τοῦ Οὐρανοῦ.
     Ἡ ὡραιότερη ἰδιοκτησία μας εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς προσωπικότητάς μας! Καί ἡ ὡραιότερη κοινοκτημοσύνη μας εἶναι ἡ συμμετοχή μας στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν!!!

π.Φρ. Δημ.


Εκτύπωση   Email