ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (31-07-2022)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡtherapeia dyo tyfloi 1ΥΓΜΑ

     Λίγοι ἄνθρωποι δέν θέλουν τή διαφήμιση. Οἱ περισσότεροι εὐφραίνονται ὅταν διαφημίζονται. Τούς ἀρέσει ἡ βιτρίνα καί ἡ φιγούρα. Στεναχωριοῦνται ὅταν δέν γίνεται ἐπαινετικός λόγος γι’ αὐτούς. Αὐτή εἶναι πραγματικότητα, σχεδόν γιά ὅλους μας. «Τόν πλοῦτο πολλοί τόν ἐμίσησαν, τή δόξα κανένας», ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας. Καί εἶχαν δίκιο.
     Ὁ σωστός δρόμος εἶναι ὁ ἐντελῶς ἀντίθετος. Εἶναι ἡ ἀποφυγή τῆς διαφήμισης, τῆς ἐπίδειξης, τῆς φιγούρας. Ὁ Χριστός μας καί οἱ Ἅγιοί Του ἐπεδίωκαν τό «λάθε βιώσας».
     Μόνο ὅταν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ φανέρωση τῶν καλῶν ἔργων, γιά τήν οἰκοδομή καί τό φωτισμό τῶν ἀνθρώπων ἐπιτρέπεται. Στίς ἄλλες περιπτώσεις τά ἔργα πρέπει νά κρύβονται ἀπό τήν ματαιοδοξία, τήν φλυαρία καί τήν ἐπίδειξη.


     Τό ἀκούσαμε στό σημερινό Εὐαγγέλιο. Ὁ Χριστός, μόλις θεράπευσε τούς δύο τυφλούς, τούς συνέστησε αὐστηρά νά μήν τό ποῦν σέ κανένα. Αὐτό βέβαια δέν ἦταν δυνατό νά γίνει, γιατί τούς τυφλούς τούς ἤξερε πολύς κόσμος. Ἤξεραν ὅτι, ἐνῷ πρό ὁλίγου ἦσαν τυφλοί, τώρα βλέπουν.
     Ὁ Χριστός ὅμως μ’ αὐτή Του τή σύσταση, ἤθελε νά δώσει τό μέτρο τῆς ἀποφυγῆς τῆς φιγούρας, τοῦ ἄσκοπου καί ἐπιζήμιου θορύβου. Ἕνας τέτοιος θόρυβος ἐξανεμίζει τήν ποιότητα τοῦ καλοῦ ἔργου.
     Ἡ ταπείνωση εἶναι τό πιό ἀσφαλές φρούριο γιά τήν περίπτωση τῆς ποιότητας τῶν καλῶν ἔργων. «Ἄς μήν ξέρει οὔτε ἡ δεξιά σου τί καλό ἔκανε ἡ ἀριστερά σου», καί ἀντίστροφα. Κάθε ἄλλη στάση ἀδειάζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς ταπεινοφροσύνης του. Τό μεγαλύτερο μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ταπείνωση.
     Αὐτό προσπαθεῖ νά μᾶς κλέψει μέ κάθε τρόπο ὁ σατανᾶς. Ἄς μήν τοῦ δώσουμε ὅμως τέτοια χαρά. Ἄς φεύγουμε, ὅσο μποροῦμε πιό μακρυά, ἀπό τό ψαλίδι του, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό ψαλίδι τῆς ἐπιδείξεως.

π.Φρ. Δημ.


Εκτύπωση   Email