ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (18-12-2022)

 ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
pro xristou gennisi 2

Στό σημερινό Ἱερό Εὐαγγέλιο, άκούσαμε μιά σειρά ὀνομάτων πού συνδέονται μέ τό ἔργο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Πρόκειται γιά τό γενεαλογικό δένδρο μέ τούς κατά σάρκα προγόνους τοῦ Κυρίου.

Μιά γενεαλογία εἶναι ἕνας κατάλογος ὀνομάτων. Μιά διαδοχή προσώπων. Ὅλα τά πρόσωπα τῆς γενεαλογίας τοῦ Χριστοῦ ἔφυγαν ἀπό αὐτόν τόν κόσμο, ἀφοῦ ἐξεπλήρωσαν τήν ἀποστολή τους. Δέν ἦταν καί αὐτοί παρά θνητοί ἄνθρωποι. Ὅλη ὅμως ἡ σειρά τῶν προσώπων αὐτῶν καταλήγει σέ Ἐκεῖνον πού εἶναι ἀγενεαλόγητος. Γιατί, δέν ἔχει ἀρχή, οὔτε τέλος. Σέ Αὐτόν πού μένει στόν αἰώνα, πού «ἐγένετο ὅ οὐκ ἦν δι’ ἡμᾶς».

Γι’ αὐτό ἡ γενεαλογία αὐτή μοιάζει μέ ποταμό πού ξαναγυρίζει καί πάλι στήν πηγή του. Μέ ἕνα μακρύ ρυάκι πού ἐκβάλλει στόν ὠκεανό. Νά γιατί ἡ γενεαλόγηση τοῦ Χριστοῦ δείχνει τό μέγεθος τῆς Θείας ἀγάπης. Ἀλλά δέν εἶναι περίεργο. Ἀπό τή στιγμή, πού ὀ Θεός γίνεται ἄνθρωπος τά πάντα εἶναι δυνατά. Ἡ ἐνανθρώπιση εἶναι τό μέτρο τῆς Θείας ἀγάπης. Γι’ αὐτό ὁ Χριστός ἔχει κάθε δικαίωμα νά μᾶς ζητᾶ ν’ ἀγαπᾶμε ἀλλήλους, ὅπως ὁ Ἴδιος μᾶς ἀγάπησε μέ τήν ἀγάπη τῆς ἄκρας ταπείνωσης καί ἀνιδιοτέλειας.

Καί τά πρόσωπα τοῦ γενεαλογικοῦ καταλόγου, τόσον οἱ ἄνδρες, ὅσον καί οἱ γυναίκες, δέν διακρίνονται ὅλοι γιά τήν ἁγιότητά τους. Ἴσως ἐμεῖς νά θεωρούσαμε αὐτά τά πρόσωπα ἀκατάλληλα νά ἐνταχθοῦν στό γενεαλογικό δένδρο τοῦ Κυρίου.

Καί ὅμως, μέσα ἀπό αὐτή τήν «κόπρο» βλάστησε «τό κρῖνον τό εὔοσμον». Ἄνθισε ἡ σωτηρία, ὁ Χριστός. Εἶναι καί τοῦτο πάλι ἀπόδειξη τῆς Θείας ἀγάπης. Ἡ Θεία ἀγάπη ἐνίκησε την ἀνθρώπινη ἀναξιότητα καί ἀδυναμία. Ἀπό τούς προγόνους, μάλιστα, τοῦ Χριστοῦ μας κάποιοι ἀντιτάχθηκαν στό θεῖο θέλημα, καί σ’ αὐτό τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία μας.

Καί ὅμως, ὁ Θεός πού τά «πάντα δύναται», ἐνεργεῖ καί μέ τούς ἀναξίους, γιά νά ἀποδειχθεῖ ὅτι «ὅπου Θεός βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις». Ποιός μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ στήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; Μέ τήν ἀγάπη Του μόνο μποροῦμε νά ἀγαπάμε. Μέ τήν δύναμή Του νά γίνουμε δυνατοί, καί μέ τήν θέλησή Του νά νικάμε τόν κόσμο καί τήν ἁμαρτία του.

Εὐλογημένα, εἰρηνικά καί χαριτοφόρα Χριστούγεννα!

 Ἀρχιμ. π.Φρουμέντιος Δημητρίου


Εκτύπωση   Email