ΚΥΡΙΑΚΗ META TA ΦΩΤA (08-01-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ


agia theofania

Σήμερα, Κυριακή μετά τά Φῶτα, ἀδελφοί μου, θά ἀναφερθοῦμε στήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, ἡ ὁποῖα ἀναφέρεται στή σημασία τῆς Μετανοίας στή ζωή τοῦ χριστιανοῦ.

Τί εἶναι ὅμως ἡ μετάνοια; Μετάνοια εἶναι ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό, ἡ ἐπανεύρεση τοῦ χαμένου Παραδείσου, ἡ ἐσωτερική ἀλλαγή τῆς ὑπάρξεώς μας ἀπό τόν παλαιό στόν καινούργιο ἄνθρωπο, εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς ἁγιότητος τοῦ χριστιανοῦ, εἶναι ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας μας.

Μετάνοια σημαίνει κατά λέξιν ἀλλαγή τοῦ νοῦ. Ὅμως γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική Παράδοση εἶναι ἡ στροφή τοῦ νοῦ πρός τήν καρδιά, ὅπου εἶναι τό κέντρο τῶν ἐπιθυμιῶν, αὐτό πού παράγει τούς λογισμούς τοῦ ἀνθρώπου μέ σκοπό τήν κάθαρση καί ὁριστική μεταμόρφωση τῶν παθῶν. Ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη τῆς μετανοίας. Δέν ὑπῆρξε καί δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος, πού νά σώθηκε χωρίς αὐτήν. Ὅμως ἡ μετάνοιά μας πρέπει νά εἶναι εἰλικρινής γιά αὐτό δέν τήν ἐπιχειροῦν ὅλοι, καί μάλιστα ἐκ τῶν χριστιανῶν, γιατί ἡ μετάνοια ὑποβάλλει τόν Χριστιανό στή διαδικασία τῆς ἀλλαγῆς καί πολλοί δέν θέλουν νά ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς. Διότι ἡ ἀλλαγή προϋποθέτει κόπο νά πιέση κανείς τόν ἑαυτό του, πού βολεύεται μέ τήν ἁμαρτία καί ἐπιλέγει τά φιλήδονα πάθη. Ἡ ἄρνηση τῆς μετάνοιάς μας συνιστᾶ ἐμμονή στίς ἐπιλογές τοῦ ἐγώ μας, ἐπικύρωση τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου τούτου, ἀδυναμία νά ἐναρμονιστοῦμε μέ τό πρότυπο τοῦ ἀνθρώπου, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ἄρνηση νά ὁδηγηθοῦμε στό «καθ’ ὁμοίωσιν». «Μετανοεῖτε»! Μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, νά γίνουμε κατά χάριν θεοί. «Μετανοεῖτε»! πλησιάζει ἡ «Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». «Μετανοεῖτε»! Μήν ἀπελπίζεσθε γιά τό πλῆθος καί τό μέγεθος τῶν ἁμαρτιῶν σας, γιατί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπείρως μεγαλύτερο. Δεῖτε ληστές, πόρνες, ἐγκληματίες πῶς ἔγιναν ἅγιοι. «Μετανοεῖτε»! ἡ ἁμαρτία ἐπλεόνασεν. Γιατί νά μήν ἀφήσουμε τήν Θεία Χάριν νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ «ἰδού καιρός μετανοίας ὁ παρών βίος».

Γι’ αὐτό, ἀδελφοί μου, πρέπει νά κάνουμε ὑπακοή σέ αὐτήν τήν ἐντολή, πού μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός, γιατί δι’ αὐτῆς ὅλοι μας ὡς πρόσωπα καί ὡς λαός καί ὡς Ἐκκλησία καί ὡς Ἔθνος θά γίνουμε καλύτεροι καί ἀπό τώρα ἀπό αὐτόν τόν κόσμο θά προγευθοῦμε τήν Οὐράνια Βασιλεία Του. Ἀμήν.

π.Διον. Μάλλιος


Εκτύπωση   Email