ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (29-01-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

xananaia 3

Σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, βρισκόμαστε στήν ΙΖ’ Κυριακή τοῦ Ματθαίου καί ἡ Εὐαγγελική περικοπή ἀναφέρεται στήν Χαναναία.

Ὁ Ἰησοῦς, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς μαθητές του πηγαίνει στήν περιοχή Τύρου καί Σιδῶνος, σέ μία περιοχή τῆς Χαναάν, ὅπου κατοικοῦσαν εἰδωλολάτρες, τούς ὁποίους οἱ Ἰσραηλῖτες θεωροῦσαν ἐχθρούς τους. Μία δυστυχισμένη γυναίκα τῆς περιοχῆς παρακαλεῖ τόν Χριστό νά τήν βοηθήσει κλαίγοντας καί φωνάζοντας· «Ἐλέησέ με Υἱέ τοῦ Δαυΐδ, ἡ θυγατέρα μου βασανίζεται ἀπό δαιμόνιο».

Καί παρόλο πού ἐπίμονα τόν παρακαλεῖ ἡ γυναίκα, ὁ Ἰησοῦς παραμένει ἀσυγκίνητος φαινομενικά. Ὁ Χριστός δήλώνει ὅτι ἡ ἐπίγεια ἀποστολή του περιορίζεται μόνο στούς Ἰουδαίους, τούς πλανημένους καί ὅτι δέν μπορεῖ νά στερήσῃ τό ψωμί ἀπό τά παιδιά τουκαί νά τό δώσῃ στά σκυλάκια. Ἡ γυναίκα, ὅμως, ἐπιμένει λέγοντας στόν Ἰησοῦ ὅτι καί οἱ κύνες τρῶνε τήν ψίχα τοῦ ψωμιοῦ, πού πέφτει στό χῶμα.

Τό μήνυμα, πού βγαίνει ἀπό τήν σημερινή Εὐαγγελική Περικοπή, ἀδελφοί μου, εἶναι ὅτι δέν θά σωθοῦν μόνο οἱ θρησκευόμενοι, ἤ αὐτοί πού τυπικά ἐκκλησιάζονται, ὅπως πίστευαν οἱ Ἰουδαῖοι, πού εἶχαν ἀναπτύξει ἀπό αἰῶνες τήν πεποίθηση ὅτι εἶναι ὁ ἐκλεκτός λαός τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά φέρει τό μήνυμα τῆς σωτηρίας γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως φυλῆς, ἔθνους, φύλου, μόρφωσης, οἰκονομικῆς ἐπιφάνειας.

Ἡ ἀντίδρασή του δέν στρεφόταν κατά τῆς δυστυχισμένης γυναίκας, ἀλλά καί τῶν ἀντιλήψεων αὐτῶν. Στρέφεται ὅμως καί ἐνάντια σέ ἀνάλογες ἀντιλήψεις, πού ἔχουν ἀναπτύξει σήμερα διάφορες ὁμάδες χριστιανῶν. Δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι οἱ χριστιανοί, πού ἀντιμετωπίζουν μέ περιφρόνηση ὅσους δέν ἐκκλησιάζονται τακτικά ἤ δέν τελοῦν μέ ἀκρίβεια τά θρησκευτικά τους καθήκοντα.

Ἡ Χαναναία ἀνήκει σέ διαφορετική φυλή ἀπό τούς Ἰουδαίους καί εἶχε ἄλλη θρησκεία. Μέ τήν πίστη ὅμως στό μήνυμα τοῦ Ἰησοῦ κατάφερε νά κερδίσει τή θεραπεία τῆς κόρης της καί τόν ἔπαινο τῆς πίστεώς της ἀπό τόν Θεάνθρωπο Κύριο.

Μόνο μία τέτοια πίστη καί ἕνας τέτοιος ἀγώνας μπορεῖ νά ὁδηγήσει τούς χριστιανούς σέ τέτοια ἐπίπεδα πίστεως πού νά μήν ξεχωρίζουν τούς ἀνθρώπους μέ βάση τό χρῶμα τους τήν καταγωγή τους, τό φύλο τους, ἀκόμη καί τήν θρησκεία τους. Τότε μόνο ἔχουν κάνει ἕνα μεγάλο βῆμα γιά τήν συμμετοχή τους στή χαρά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.-

π.Διον. Μάλλιος


Εκτύπωση   Email