ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (33/2007)

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 33/2007)

                                                           Πρός
                                                           Τόν Ἱερόν Κλῆρον
                                                           καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
                                                           τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως                                                  
                                                           Κυθήρων  &  Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε˙

         Κατά τήν σημερινήν Κυριακήν, πού ἀναγινώσκεται ἡ Εὐαγγελική περικοπή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, καλούμεθα ὅλοι μας ἀπό τόν Ἀρχηγόν τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦν Χριστόν καί τήν Τοπική μας Ἐκκλησία νά σταθοῦμε ὡς καλοί Σαμαρεῖτες καί καλοί Κυρηναῖοι διά μίαν ἀκόμη φοράν κοντά στόν πόνο καί τίς σοβαρές καί ἐπείγουσες ἀνάγκες τῶν πυροπαθῶν καί πυροπλήκτων ἀδελφῶν μας.


         Εἶναι γνωστό σέ ὅλους μας ὅτι ἡ μικρή καί ὀλιγάριθμη σέ πληθυσμό Ἱερά Μητρόπολίς μας συνεκέντρωσε τό σημαντικό ποσόν τῶν ἑπτά χιλιάδων τετρακοσίων ὀγδόντα (7.480,00) εὐρώ ἀπό δίσκους τῆς θερινῆς περιόδου (Αὔγουστος-Σεπτέμβριος ἐ.ἔ.). Ἀκόμη εἶναι γνωστή καί ἡ προσπάθεια πού ἔγινε στό ἀμφιθέατρο Καψαλίου «Ζείδωρος» μέ μουσική ἐκδήλωσι, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δήμου Κυθήρων, ἡ ὁποία ἀπέφερε τό ποσόν τῶν δύο χιλιάδων ἑξακοσίων δέκα (2.610,00) εὐρώ. Πολύ συγκινητική, ἐπίσης, ὑπῆρξε ἡ πρωτοβουλία τῆς ὀνομαστῆς κωμοπόλεως Μητάτων  Κυθήρων, τοῦ περισσότερον σεισμόπληκτου αὐτοῦ χωριοῦ, τοῦ ὁποίου σοβαρώτατα ἐπλήγησαν ὁ ἐπιβλητικός Ἐνοριακός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἀρκετά σπίτια καί καταστήματα. Οἱ κάτοικοι τῶν Μητάτων μέ πρωτοπόρο τόν Πολιτιστικό Σύλλογο «Μυρτιά» συγκέντρωσαν ἕνα σημαντικό ἀριθμό ρουχισμοῦ, ἐνδυμάτων καί τροφίμων καί τά προώθησαν διά τούς πυροπαθεῖς τῆς Χαλκίδος.

         Πέραν ὅλων αὐτῶν ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, σέ συνεργασία μέ τήν Ὁμάδα Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, ἀπεφάσισε νά συμπαρασταθῇ εἰς τούς πυροπλήκτους τῆς Ἀρκαδίας καί συγκεκριμένα εἰς τήν πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μπούρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως περιοχήν.

         Δύο εἴδη θεωροῦνται ὡς ἀπαραίτητα διά τήν περιοχήν αὐτήν : τό λάδι καί ἡ ζάχαρη. Ἐάν εἶναι δυνατόν νά συγκεντρωθοῦν καί βάζα μέ μέλι ἀπό τούς παραγωγούς θά ἦσαν πολύ χρήσιμα.

         Ἡ συλλογή τοῦ λαδιοῦ θά γίνη μέ δύο τρόπους : Ὁ ἕνας εἶναι νά ρίπτουν, ὅσοι ἀπό τούς παραγωγούς λαδιοῦ ἐπιθυμοῦν, σέ ἕνα βαρέλι, πού θά ἔχη τοποθετηθῆ στό κάθε ἐλαιοτριβεῖο τῆς νήσου μας, σύμφωνα μέ τήν προαίρεσί τους. Καί ὁ ἄλλος νά τό φέρνουν, ὅσοι ἔχουν ἀπό τήν περυσινή ἐσοδιά λαδιοῦ (καθαροῦ, ὅμως, καί καλῆς ποιότητος) καί ὅσοι προμηθευθοῦν ἀγοραστό λάδι καί νά τό παραδίδουν εἰς τόν Ἱερέα τῆς ἐνορίας των. Τό ἴδιο θά γίνεται μέ τήν συλλογή ζάχαρης καί μελιοῦ.

         Ἐπίσης, ἡ ὁμάδα τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης θά φροντίση διά τήν προμήθειαν παιδικῶν μπουφάν καί ἡ ἱματιοθήκη, πού στεγάζεται εἰς τό Γηροκομεῖο, θά ξεχωρίση καινουργῆ παιδικό ρουχισμό.

         Πιστεύουμε ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό, μέ αὐτή τήν Θεοδίδακτη καί Ἀποστολοπαράδοτη «λογία ἀγάπης», θά προσφέρωμε σπουδαία ἐνίσχυσι καί συμπαράστασι εἰς τούς δοκιμασθέντας αὐτούς ἀδελφούς μας μέ πολλή ἀγάπη καί φιλαδελφία.

         Παρακαλεῖσθε νά ἀνταποκριθῆτε ὅλοι μαζί στό κάλεσμα αὐτό τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως σέ κάθε παρόμοια περίστασι, καί νά σπεύσωμε ὅλοι μας εἴτε ἀπό τό ὑστέρημα, εἴτε ἀπό τό περίσσευμά μας νά συμπαρασταθοῦμε ὁλοκάρδια στή μεγάλη αὐτή ἀνάγκη τῶν συνανθρώπων μας, ἐν ὅψει τῶν ἐρχομένων μεγάλων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, τῶν κατ' ἐξοχήν ἑορτῶν τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀδελφωσύνης.

         Καί ἐπί τούτοις εὐχόμενος πᾶσαν παρά Κυρίου εὐλογίαν καί χαρίτωσιν εἰς ὅλους σας διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ὁ  Μητροπολίτης

  + Ὁ  Κυθήρων  Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email