Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (34/2007)

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 34/2007)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Διανύουμε μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας τήν ἁγία περίοδο τῆς 40μερης νηστείας τῶν Χριστουγέννων. Καιρός πιό θερμῆς προσευχῆς καί νηστείας, σωματικῆς καί πνευματικῆς, καιρός περισσοτέρου πνευματικοῦ ἀγῶνος, εὐκαιρία ψυχικῆς προετοιμασίας μέ τήν μετάνοια καί ἐξομολόγησι, τήν κάθαρσι καί τόν θεῖο φωτισμό.

Ἡ προετοιμασία καί ὁ ἀγώνας μας γίνεται διά τήν χαρίτωσι καί ἐνδυνάμωσι τῆς ψυχῆς μας, ἀλλά καί διά τόν ἁγνισμό τοῦ σώματός μας οὕτως, ὥστε νά ἑορτάσωμε εὐφρόσυνα καί ἁγιοπνευματικά τό κοσμοσωτήριο καί κοσμοχαρμόσυνο γεγονός τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ νηστεία τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων εἶναι μέν ἐλαφρότερη καί εὐκολώτερη ἀπό τήν νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα, ἀλλά καί αὐτή σάν μιά κλίμακα νοητή καί πνευματική μέ τά 40 σκαλοπάτια της μᾶς ἀνυψώνει πνευματικά διά νά σκιρτήσουν οἱ καρδιές μας ἀπό τήν ἱερή συγκίνησι καί ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη διά τό θεῖο καί οὐράνιο δῶρο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας, πού μᾶς ἐδωροφόρησε μέ τήν Θεία Γέννησί Του ὁ Σωτήρ καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου, ἀφοῦ «λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ», κατά τόν ψαλμικό στίχο τοῦ Προφητάνακτος Δαβίδ.

Μέσα στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ψυχικῆς καί πνευματικῆς προετοιμασίας μας ἐντάσσονται καί οἱ πρωτοβουλίες καί κινήσεις ἀγάπης καί φιλανθρωπίας πρός τούς συνανθρώπους μας, τούς ἀσθενεῖς καί ἀδύναμους, τούς πτωχούς καί ἀπόρους, τούς ἐμπερίστατους καί πυρόπληκτους ἀδελφούς μας.Ἄλλωστε ἡ ἔλευσις τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο μέ τή θεία ἐνανθρώπησί Του κίνησις καί πρωτοβουλία ἀπέραντης καί ἀπροσμέτρητης Θείας Ἀγάπης δέν εἶναι; «Ὁ Βασιλεύς τῶν Οὐρανῶν διά φιλανθρωπίαν ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» ψάλλει πανηγυρικά ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Ὡς Ἐπίσκοπός σας ἐκφράζω τόν ἔπαινον τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρός ὅλους τούς χριστιανούς μας, πού ἠθέλησαν ἤ ἐπιθυμοῦν ἀκόμη καί τίς τελευταῖες αὐτές ἡμέρες, μέχρι τή γιορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (12 Δεκεμβρίου), νά προσφέρουν στούς πυροπαθεῖς συνανθρώπους μας ἀπό τήν ἐλαιοπαραγωγή τους, ἀπό τό πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ, τό λάδι τῆς χρονιᾶς τους, ἤ κάποια ποσότητα ζάχαρης καί μελιοῦ. Ἐντός τῆς ἑβδομάδος πού μᾶς ἔρχεται θά φθάσουν, σύν Θεῷ, μέ τήν πρωτοβουλία τῆς Ὁμάδος Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στά χέρια τῶν πυροπαθῶν χριστιανῶν τῆς Ἀρκαδίας τά δῶρα τῆς ἀγάπης μας. Μαζί μέ τήν τροφοδοσία αὐτή ἡ χριστιανική μας Ὁμάδα θά προμηθεύση τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς πυρόπληκτης αὐτῆς περιοχῆς μέ παιδικά μπουφάν καί ἄλλα ἐνδύματα.

Πέραν αὐτῆς τῆς ἔκτακτης πρωτοβουλίας θά διεξαχθῆ κι' ἐφέτος, γιά τρίτη χρονιά, ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, πού ὡς γνωστόν γίνεται αὐτή τήν περίοδο σέ πολλές Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐρανική αὐτή προσπάθεια μέ τά εἰδικά κουπόνια θά διεξαχθῆ ἀπό αὔριο, στίς 10, 11, 12, 13 καί 14 Δεκεμβρίου. Ὁ Ἱερεύς τῆς ἐνορίας σας μαζί μέ τούς ἐκκλησιαστικούς συνεργάτες του θά περάση ἀπό τό σπίτι ἤ τό κατάστημά σας γιά νά παραλάβουν τόν ὀβολό τῆς ἀγάπης σας πρός τούς συνανθρώπους μας, πού πάσχουν καί ὑποφέρουν ἀπό φτώχεια ἤ ἀσθένεια καί πού τίς περισσότερες φορές ἀπό ἀξιοπρέπεια καί εὐαισθησία δέν τό δείχνουν, οὔτε τό συζητοῦν, ἀλλά πρέπει νά τό ἀνακαλύψωμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.

«Ὁ ἐλεῶν πτωχόν δανείζει Θεῷ» λέγει ἡ Ἁγία Γραφή. Ἡ ἀγάπη καί τό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον μας διά τούς συνανθρώπους μας πρέπει νά ἀγκαλιάζουν καί τίς πνευματικές, ἀλλά καί τίς ὑλικές καί βιοτικές ἀνάγκες. Ἡ ἐλεημοσύνη καί ἡ φιλανθρωπία τῶν πρώτων χριστιανῶν, τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἀποστολικῆς ἐποχῆς, ἦταν ὑποδειγματική, ἀλλά καί εὐρυδιάστατη. Προσέφεραν μέ θέρμη καί ἱλαρότητα καρδίας «ὅ,τι ἄν τις χρείαν εἶχε». Αὐτό μεταφράζεται ὅτι στόν μέν ἄρρωστο ἔδιναν τήν νοσηλεία καί ἀποθεραπεία του, στόν πτωχό καί ἄπορο τά πρός τό ζῆν ἀγαθά, στόν ἀπομονωμένο καί ἐγκαταλελειμμένο τήν παρουσία καί τήν συμπαράστασί τους, στόν ψυχικά ἀσθενῆ τήν διακριτική συντροφιά καί συναντίληψί τους.

Εἴθε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, νά νοιώσουμε βαθειά στήν καρδιά μας καί νά ἐννοήσωμε ὅσο γίνεται περισσότερο τό μυστήριο τῆς Θείας Ἀγάπης πρός τήν ἀνθρωπότητα καί ὁλόκληρο τόν κόσμο εἰς τρόπον ὥστε καί ἡμεῖς, συγκινημένοι καί συγκλονισμένοι ἀπό τήν ἄπειρη θεία στοργή καί συγκατάβασι, νά ἀνοίζωμε διάπλατα τή θύρα τῆς καρδιᾶς μας δι' ὅλους τούς ἀνθρώπους καί μάλιστα διά τούς οἰκείους τῆς πίστεως.

Μέσα σέ μιά τέτοια σχέσι εἰλικρινοῦς ἀγαπητικῆς κοινωνίας καί ἀλληλοπεριχωρήσεως ὄχι μόνον οἱ ὑλικοί θησαυροί, ἀλλά πρό πάντων καί κυρίως οἱ θησαυροί τῶν καρδιῶν μας θά διοχετεύωνται ἐν ἀγάπῃ καί φιλανθρωπίᾳ σέ κάθε πτωχό καί ἄρρωστο ἀδελφό μας.

Εὐχόμενος πατρικῶς ἀπό καρδίας ἡ χάρις καί ἡ ἀγάπη τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν νά διαπλατύνῃ καί διαθερμάνῃ τίς ψυχές μας καί «ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ» νά ἑορτάσωμε θεοφιλῶς τήν «μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν», τά ἅγια Χριστούγεννα, μέ τήν χριστομίμητη ἀγάπη καί φιλανθρωπία διατελῶ,

Μετ' εὐχῶν, ἀγάπης καί προεορτίων εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email